Opiskelu yleisessä kirjallisuustieteessä

Yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa pureudutaan teoreettisen ajattelun, historiallisen ymmärryksen ja tekstianalyyttisten taitojen avulla kirjallisuuden toimintatapoihin sekä sen ilmentämiin historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kokemuksen muotoihin. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kriittiseen ja itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun sekä monipuoliseen maailmankirjallisuuden historian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen hallintaan. Opinnot avaavat näköalaa eri kulttuuripiirien tuntemukseen ja antavat valmiuksia aikamme kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.

Yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa opiskelija perehtyy maailmankirjallisuuden historiaan, estetiikkaan ja yleiseen taideteoriaan sekä kirjallisuudentutkimuksen eri suuntauksiin. Opintojen edetessä hän erikoistuu valitsemiensa kielialueiden ja aikakausien kirjallisuuteen ja oppii asettamaan kirjallisuustieteellisiä kysymyksiä sekä etsimään niihin perusteltuja vastauksia. Maisterivaiheessa opiskelijat laajentavat ja syventävät kirjallisuushistoriallista ja teoreettista tietämystään sekä kykyään itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun.

Yleisen kirjallisuustieteen opinnot tarjoavat välineitä kulttuuristen ilmiöiden tarkkaan ja monisyiseen analysoimiseen. Oppiaineen vahvuuksiin kuuluvat kontekstuaaliset lähestymistavat, joissa kirjallisuus nähdään yhteiskunnassa ja kulttuurissa toimivana, ihmisen kulloistakin historiallisesti määrittynyttä olemista ilmentävänä mutta myös siihen kantaa ottavana ja sitä problematisoivana. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen maailmankirjallisuuden eri perinteiden tuntemus, erilaisten teoreettisten suuntausten hallinta ja monitieteiset lähestymistavat esimerkiksi kulttuurisiin kertomuksiin, kulttuuriseen muistiin ja kirjallisuuden opettamiseen.