OPPI-tohtoriohjelmassa tekeillä olevia väitöskirjoja

Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskuksessa eli CERLIssä tekeillä olevia väitöskirjoja.

 • Alho-Kivi, Hanna: Minkä taakseen jättää – Perhepäivähoitajan lapsuuskokemukset, näkemys hyvästä kasvatuksesta ja käytännön kasvatustoiminta ammatillisen kasvatustietoisuuden ilmentäjinä
 • Anto, Erkki: Katseenseurantamenetelmä oppimateriaalien kehittämisessä
 • Bui, Phuong: Theory into Practice: Applying Deliberate Practice and Growth Mindset in Mathematics Classrooms
 • Chell, Geraldine: What do L2 graduates in English Medium Instruction (EMI) settings need to improve academic literacy? A comparison of two international master’s programmes in Finland and the UAE
 • Erdmann, Norbert: Online multiple text comprehension in science domain among primary school students
 • Eronen, Riikka: Lähihoitajaopiskelijoiden mentaaliset mallit aseptisessa työskentelyssä Practical Nurse Students’ Mental Models about Aseptic Ways of Working
 • Eskola, Anna: Tulevien opettajien emotionaalinen kompetenssi ja sen tärkeys opetuksessa tänään ja runsas vuosikymmen sitten Future teachers’ emotional competence and its importance in teaching today and a decade ago
 • Haanpää, Monika:Työyhteisön kulttuurinen moninaisuus suomalaisessa päiväkodissa
 • Hakanurmi, Satu: Työssä oppimisen tarinat ja digitaalinen tarinankerronta Digital Storytelling and Narratives in Learning at Work
 • Haliseva, Taina: Oppijalähtöisten ongelmanhallintapyrkimysten ja oppimismahdollisuuksien ulottuvuudet käsityö- ja teknologiakasvatuksen vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä
 • Halme, Hilma: Developmental factors in adaptive expertise with rational numbers
 • Heikkilä, Mirva: Tutkimusperustainen opettajankoulutus luokanopettajan toimijuutta rakentamassa Tracing agency in Finnish research-based teacher education: student teachers’ and in-service teachers’ perspectives
 • Heinimäki, Olli-Pekka: Ryhmänjäsenten spontaanisti omaksumat funktionaaliset osallistumisen roolit ja niiden merkitys luonnontieteiden yhteisöllisessä oppimisessa Functional participatory roles in collaborative science learning: Emergence, profiles, and significance
 • Holmström, Anni: Moniammatillinen yhteistyö opettajien ja oppilaiden hyvinvointia edistävänä tekijänä suomalaisessa peruskoulussa The role of interprofessional collaboration in promoting teacher and pupil well-being in Finnish comprehensive school
 • Hulden, Kati: Alakoulun lukemisen tila, lukutaidon opettamisen pedagogiikka ja lukemiseen sitouttaminen Reading skills and engagement among Finnish primary school students: Looking for good practice
 • Hytinkoski, Pekka: Välitilassa? Opettajien kokemuksia opiskelijaosuustoiminnan ohjauksesta eri opintoasteilla In-between spaces? What are the teachers’ experiences on guiding educational co-operatives at different study levels
 • Häkkinen, Miira: Työikäisten maahanmuuttajien kielikoulutus Suomessa ja Saksassa The language education for working-age migrants in Finland and Germany
 • Jaatinen, Juha: Käsityötilojen valinta-arkkitehtuuri – Oletusarvoksi opettajien, oppilaiden ja yhteiskunnan elämismaailman luovuus / Monimateriaalinen oppimisympäristö innovatiivisen käsityönopetuksen mahdollistajana
 • Jurs, Annika: Implementation of Child Initiated Pedagogy in Estonia
 • Järveläinen, Isa: Lukion äidinkielen opettajien ja opiskelijoiden kokemus äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalista Study materials of Finnish and literature education as experienced by upper secondary teachers and students
 • Järvinen, Jussi-Pekka: Differentiating mathematics teaching in elementary school with the help of educational technology
 • Kainulainen, Mikko: Episteeminen kognitio, käsitteellinen muutos ja historian asiantuntijuuden kehitys Epistemic cognition, conceptual change, and the development of expertise in history
 • Kauppila, Jorma: Monikulttuuristen kotien ja koulun aktiivinen kumppanuus –Osana erityisen tuen oppilaiden palvelua
 • Kazakova, Elena: Acquisition of Russian by Multilingual Finnish-Speaking Students: Motives to Learn the Language, Learning Strategies, and Language Development
 • Koivisto, Kimmo: ActionTrack oppimisympäristö – oppitunneilla viihtyminen ja koululaisten paikallaanolo
 • Kokkonen, Sara: Suomalaisen tyttökirjallisuuden pedagoginen merkitys
 • Korpinen, Kaisa: Kieliä tanssien: Kehollinen kielen oppiminen varhennetussa kielenopetuksessa Dancing languages: Embodied language learning in early language education
 • Korventausta, Miikka: Yhteiskunnallinen kiinnittyminen ja kansalaiskasvatus peruskoulussa Civic Engagement and Student-Centred Civic Learning Methods in Finnish Compulsory Schools
 • Lahti, Inkeri: Rehtorin työ ja johtajuus jatkuvan muutoksen keskellä (alustava otsikko)
 • Lahti, Aleksi: Implementation of mobile learning environment in secondary school: a longitudinal perspective
 • Lappalainen, Matti: Näkökulmia yliopistojen opetuksen kehittämiseen
 • Lehto, Marise: Shaping a future, second-language, critical professional identity in the multilingual workplace through Practice-based education: an interdisciplinary practice-based study
 • Lehtomäki, Suvi: Suomalaisen peruskoulun työrauha
 • Luomaniemi, Katri: Monikielisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa Supporting multilingual children's early numeracy skills
 • Marttila, Jenny: Varhaiskasvatuksen ammattilaisten itsetietoisuuden ja sosiaalisen tietoisuuden tukeminen videoavusteisen vuorovaikutuksen ohjauksen avulla Enhancing Early Childhood Education Professionals’ Self-Awareness and Social Awareness through Video Interaction Guidance
 • Mellenius, Nina: Mentalisaatio lapsen kehitystä suojaavana tekijänä siirtymävaiheessa kotihoidosta varhaiskasvatukseen Mentalization as a Protective Factor for the Development of the Child at the Transition Phase from Home Care to Early Childhood Education
 • Momeni, Seyed: In Search of Narrative Transportation and Pleasure Reading: a Study of Aesthetic Reading Stance for Basic and Secondary Education Students in Finland
 • Myllykoski-Laine, Siru: Pedagogical culture in Finnish higher education context – implications for teaching and pedagogical development
 • Mäkelä, Antti: Pedagogi ja muusikko: musiikkikasvattajan asiantuntijuus ja sen muotoutuminen
 • Määttä, Saku: Revealing the unnoticed: Enhancing primary school students’ spontaneous focusing on quantitative relations
 • Nguyen, Trang: The impact of learning neuroscience contents to teachers’ ability to support their students’ development of scientific thinking skills
 • Nikali, Eveliina: Design-tutkimus Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen musiikin monialaisten opintojen kehittämisestä Educational design research of developing multidisciplinary music studies in Department of Teacher Education, University of Turku
 • Pajala, Pia: Scaffolding in one-to-one classical singing: Case studies of expert teachers
 • Panula, Venla: Psykososiaalinen hyvinvointi nuoruudessa ja aikuisuudessa The psychosocial well-being in adolescence and adulthood
 • Pihanperä, Meri: Tutkimusperustaisen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittäminen Opettajankoulutuslaitoksen ja yliopistollisen harjoittelupäiväkodin, Rauman pikkunorssin, yhteistyönä Developing research-based early childhood teacher education in the Department of Teacher Education in collaboration with Early Childhood Education and Care (ECEC) centre Rauman pikkunorssi
 • Pouta, Maikki: Opettajien tilannesidonanisten asiantuntijahavainnointi- ja ohjaustaitojen kehittyminen rationaalilukujen opetuksen kontekstissa Development of teachers’ professional vision and instructing of students’ understanding of rational number concept
 • Puolitaival, Mikko: Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma vaihtui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?
 • Ranta, Tiina: Tapaustutkimus: korkeakoulun systemaattisen turvallisuusjohtamisen kehittäminen vuosina 2011–2021
 • Rautjärvi, Kaija: Murrosikäisten nuorten motivationaaliset orientaatiot ja oppijaminäkäsitys
 • Repo, Elisa: Kielestä kiinni? Väitöskirjatutkimus lisääntyvään kielelliseen moninaisuuteen vastaamisesta koulussa Language awareness and increasing linguistic diversity in school
 • Rosqvist, Leif: Lapsilähtöinen pedagogiikka varhaisen demokratiakasvatuksen toteuttamisessa Child-initiated pedagogies as the  of early citizenship education
 • Ruostesaari, Marja: Nuoriin kohdistuvan yrityksen yhteiskuntavastuullisen toiminnan tavoitteita ja vaikutuksia arvojen ja sidosryhmäajattelun näkökulmasta suomalaisissa suomalaisissa yrityksissä
 • Saarnilahti, Sari: Itsearviointi käsityökasvatuksessa
 • Salmento, Heidi: Yliopisto-opiskelijoiden tieteellisen ajattelun taitojen kehittyminen ja opettajien valmiudet tukea prosessia Development of University students’ scientific thinking skills and teachers’ readiness to support the process
 • Salo, Anne-Elina: Social in learning: Support for at-risk students in the family and school contexts
 • Sarimo, Jannika: IB-lukion CAS-ohjelma ja kokemusperäinen oppiminen lukiossa
 • Ståhl, Hanna-Riitta: Adolescents' social goals in lower secondary school
 • Tanhuanpää, Saija: Lapsen, huoltajien ja henkilöstön osallisuus varhaiskasvatuksen kontekstissa neljän satakuntalaisen kunnan alueella.
 • Telenius, Marko: Tieteellinen argumentointi virtuaalisessa oppimisympäristössä
 • Tiilikainen, Mikko: Representing the Teaching Dynamics: Teaching Approaches and Instructional Reasoning Revisited
 • Tiusanen, Merja: Oppilaan osallisuus lasten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamisessa – Ai, saanks mäki vaikuttaa? Tutkimus viidesluokkalaisten oppilaiden osallisuuskokemuksista ja asioihin vaikuttamismahdollisuuksista Promoting pupil participation and citizen competences - May I also have a say?
 • Westerlund-Cook, Saija: Lapsuuden haitalliset kokemukset (ACEt), vanhemmuuden uupumus ja toivo. Wayfinding: Adverse Childhood Experiences, Parental Burnout, Hope and Resilience. Co-morbidities and co-vitalities, compassionate new tools and narratives for parents and professionals
 • Vigren, Heli: Opettajien interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen koulutuksessa sekä opettajan interkulttuurisen kompetenssin yhteys oppijan monikulttuurisen identiteetin tukemiseen
 • Yang, Wenwen: Finnish Kindergarten Teachers’ Cultural Competence: Promoting Language and Social Competence among Immigrant Children
 • Zhelezovskaia, Iuliia: Englannin kielen oppikirjojen käyttö Suomessa opettajien näkökulmista Use of the teaching materials in English as a foreign language classrooms in Finland from teachers' perspective
 • Österholm, Erika: Moniammatillinen oppiminen – kognitiivisen toiminnan ja sosiaalisesti jaetun metakognitiivisen säätelyn rooli tuotteliaassa työskentelyssä Productive Interprofessional Collaborative Learning – The Role of Cognitive Acitivity and Socially Shared Metacogntiive Regulation

Väitöskirjaansa tekevät myös

Aikko, Jyrki
Hatanpää, Panu
Inkeroinen-Huhta, Sinikka
Kangas, Olli-Pekka
Lehto, Anniina
Lehtonen, Juhani
Lempiäinen, Jesper
Lignell, Irmeli

Mäki-Tuominen, Jaana
Pihlap, Sirje    
Pirttimaa, Matti
Saarelainen, Päivi
Salminen, Leena
Tenhunen, Anu
Topalli, Pamela-Zoe