Kypsyysnäyte – ohjaajan ohjeet

Ohjeita tehtävänannon laatijoille ja sisällöntarkastajille

Turun yliopistossa opiskelijan on laadittava koulusivistyskielellään kirjallinen kypsyysnäyte aiheesta, johon hän on opinnäytetyötä tehdessään perehtynyt. Kypsyysnäytteen suorittamisesta säädetään yliopistojen tutkinnoista annetussa tutkintoasetuksessa (794/2004).

Opinnäytetyön ohjaaja laatii tehtävänannon ja tarkastaa kypsyysnäytteen asiasisällön (ellei laitoksessa ole toisin sovittu). Tehtävänanto voi sisältää valmiin otsikon, tai otsikon laatimisen voi antaa opiskelijan tehtäväksi. Tehtävänannossa on otettava huomioon, että kypsyysnäytteestä pystyy kirjoittamaan 300–400 sanan laajuisen esseetyyppisen kirjoitelman.

Laatimalla ohjeiden mukaisen ja innostavan tehtävänannon ohjaat opiskelijaa kirjoittamaan onnistuneen kypsyysnäytteen. Yliopiston yleiset kypsyysnäyteohjeet ovat opiskelijan saatavilla koko suorituksen ajan, joten ethän anna niistä poikkeavia ohjeita. (Huom. Jos opiskelija tekee kypsyysnäytteen tenttivierailuna muiden yliopistojen tenttitiloissa, kirjoitusohje ei automaattisesti näy opiskelijalle suorituksen aikana. Tällaisessa tapauksessa on erityisen tärkeää ohjeistaa opiskelija tutustumaan tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen ja kirjoitusohjeeseen ennen kypsyysnäytteeseen menoa.)

Huom! Kypsyysnäytteiden kieliasun tarkastuksessa on kesätauko 17.6.–31.7. Kypsyysnäytesuorituksen pitää saapua kielentarkastukseen viimeistään 16.6., jotta se tarkastetaan kesäkuun aikana. Jos suoritus tulee tarkastettavaksi aikavälillä 17.6.–31.7., kieliasu tarkastetaan 1.–14.8.

Kypsyysnäytteen tarkoitus ja tekstilaji

Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa asiantuntemus ja kielitaito.

Kypsyysnäyte on asiantuntijuuden ja kielitaidon näyttökoe. Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa aiheen, jota on opinnäytteessään käsitellyt.

Asiasisällöltään hyväksytyllä kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa, että hän on kypsä asiantuntijaksi, ts. pystyy käsittelemään tutkimaansa aihetta kirjallisesti muullakin tavalla kuin tieteellisessä opinnäytteessä.

Kieliasultaan hyväksytyllä kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa taitonsa laatia asiatyylisen, Turun yliopiston kypsyysnäyteohjeiden mukaisen suomen- tai ruotsinkielisen tekstikokonaisuuden.  

Kypsyysnäyte on esseetyyppinen teksti.

Turun yliopiston ohjeiden mukaisesti kypsyysnäyte on tekstilajiltaan otsikoitu esseetyyppinen teksti. Se ei ole opinnäytetyön referaatti, tiivistelmä eikä tenttivastaus.  

Tehtävänannossa ei myöskään ole suotavaa ohjeistaa kirjoittamaan esimerkiksi blogitekstiä tai artikkelia, sillä tällöin kirjoitettava tekstilaji ei noudata Turun yliopiston kypsyysnäyteohjeita. Ohjeiden vastainen on yhtä lailla tehtävänanto, joka johtaa tutkielmaprosessin kuvailuun, koska tällöin opiskelija ei pysty osoittamaan asiantuntemustaan opinnäytteessä käsittelemästään aiheesta.  

Kypsyysnäyte on rakenteeltaan essee. Siinä on taustoittava johdantokappale, sitten käsittelykappaleita ja lopuksi kokoava päätöskappale. Täten kypsyysnäyte siis eroaa tenttivastauksesta, jossa tekstin rakenteella ei ole ensisijaista merkitystä.

Näin laadit hyvän tehtävänannon.

Ohjeiden mukainen tehtävänanto tai valmis otsikko auttaa opiskelijaa kirjoittamaan esseetyyppisen tekstin, jolla hän pystyy osoittamaan asiantuntemuksensa ja kielitaitonsa.

Tehtävänanto on muotoiltava siten, että opiskelija pystyy kirjoittamaan sen pohjalta esseetyyppisen tekstin. Tehtävänannossa ei pitäisi puhua kysymyksestä ja siihen vastaamisesta, koska se johdattaa tenttivastauksen kirjoittamiseen, jolloin kypsyysnäytteestä jää helposti puuttumaan esseessä vaadittava taustoittava alku ja tekstiin sopiva lopetus.

Kypsyysnäytteen tehtävänannoksi riittää valmiiksi muotoiltu otsikko tai muutama vaihtoehtoinen otsikko, josta opiskelijan on helppo kirjoittaa essee. Hyvä esseen otsikko on informatiivinen ja täsmällinen. Vaihtoehtoisesti voit laatia tehtävänannon ja ohjeistaa opiskelijaa laatimaan tekstilleen otsikko itse.

Ohjeita tehtävänannon laadintaan

1. Muunna kysymys otsikoksi.

Otsikon ei pitäisi olla kysymysmuotoinen, jotta opiskelija ei tuota tenttivastausta vaan ymmärtää laatia itsenäisen esseen. Tehtävänanto ei saisi olla tyyppiä "Vastaa yhteen seuraavista kysymyksistä – –". 

Kysymyksestä Millainen merkitys metsällä on lasten leikkitaitojen rikastuttajana?  
➝ Valmiiksi muotoilluksi otsikoksi: Metsä lasten leikkitaitojen rikastuttajana

Kysymyksestä Millaisia uhkia pilvipalveluiden ominaispiirteisiin liittyy? ➝ Valmiiksi muotoilluksi otsikoksi: Pilvipalveluiden ominaispiirteisiin liittyvät uhat 

Huomaa, että tehtävänannonkin voi muokata suoraan valmiiksi otsikoksi.  

Esim. tehtävänanto: Selvitä, millaisia ovat köyhän lapsen sosiaaliset suhteet.

Muotoile valmiiksi otsikoksi: Köyhän lapsen sosiaaliset suhteet 

Jos kuitenkin laadit pelkän tehtävänannon, muistuta opiskelijaa laatimaan otsikko itse.  

Esim. Selvitä, millaisia ovat köyhän lapsen sosiaaliset suhteet. Otsikoi itse.

2. Anna tehtävänanto asiasisällöstä, älä vaadi tutkielmanteon raportointia.

Opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyytensä asiasisältöön ja osata laatia asiantuntijakirjoitelma opinnäytteeseen liittyvästä aiheesta. Tämän vuoksi tehtävänannon tulee koskea opinnäytetyön sisältöä, eikä siinä tule vaatia tutkielman teon raportointia.  

Voit helpottaa opiskelijan suoritusta laatimalla tehtävänannon sellaiseksi, että siitä pystyy kirjoittamaan itsenäisen asiantuntijakirjoitelman. Esimerkiksi seuraavan kaltainen tehtävänanto "Tarkastele oman tutkimuksesi keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä hyödyntäen tutkimuksesi teoreettista viitekehystä" on ongelmallinen, koska tällöin opiskelija raportoi tutkielmansa tekemistä tai tutkielmaprosessia. Kypsyysnäytteen lukijalta ei edellytetä opinnäytetyön tuntemista, joten tekstin tulee olla itsenäinen eikä siinä pidä mainita opinnäytettä eikä referoida opinnäytteen sisältöä. 

Tehtävänannossa ei ole syytä käyttää opinnäytteen tekemiseen liittyvää terminologiaa, kuten tutkimuskysymys, aineisto, tulokset, sillä ne aiheuttavat viittauksia opinnäytteeseen. Tehtävänannon tulee liittyä opinnäytteen asiasisältöön.  

3. Älä vaihda tekstilajia äläkä määrittele kontekstia.

Kypsyysnäyte on itsenäinen esseetyyppinen kirjoitelma, joten älä pyydä opiskelijaa kirjoittamaan blogikirjoitusta, muistiota, artikkelia tai muuta tekstilajia, koska tällöin kirjoittaja joutuu laatimaan tekstilajiltaan jonkin muun kuin esseen. Kypsyysnäytteessä tulee olla asiaan johdatteleva aloituskappale, asiaa käsitteleviä kappaleita sekä käsittelyn kokoava päätöskappale.  

Ethän myöskään määrittele tehtävänannossa kuvitteellista kontekstia, esimerkiksi julkaisua tai alan ammattilehteä, koska tällöin kirjoittaja joutuu pohtimaan kypsyysnäytteen ulkopuolisia seikkoja, kuten julkaisun kohderyhmää tai käytäntöjä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan opinnäytteeseen perehtymättömälle lukijalle, jolla on tieteenalan perustiedot mutta joka ei tunne tutkielman erikoisalan käsitteistöä.