Palveluohjaus- täydennyskoulutus

Smiling woman with pictures

Palveluohjauksen täydennyskoulutus on maksuton koulutus sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Täydennyskoulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa, sillä opinnot sisältävät paljon verkko-opintoja ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus tapahtuu teemapäivissä, joita järjestetään kerran lukukaudessa.

Opiskele palveluohjauksen osaajaksi!

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöt tarvitsevat vahvaa palveluohjauksen osaamista, jota tarvitaan vastaamaan väestön muuttuviin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarpeisiin ja vähentämään ammattilaisten tekemää päällekkäistä työtä. Palveluohjausosaamisen tarve korostuu erityisesti asiakkailla, joilla on monimuotoisia haasteita useilla elämän alueilla, tai jotka ovat lähtökohtaisesti muita heikommassa asemassa vähäisten voimavarojensa vuoksi. Terveydelliset, taloudelliset tai sosiaaliset haasteet, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmat, pitkäaikaiset sairaudet, lapsen vammaisuus, väestön ikääntyminen, työttömyys tai yhteiskunnasta syrjäytyminen, voivat aikaansaada tarpeen monialaisille palveluille, joiden piirin pääsemiseen eivät asiakkaan omat voimavarat yksin riitä. Tällöin kokonaistilanteen hallintaan tarvitaan ammattilainen, joka pitää langat käsissään ja auttaa koordinoimaan ja sovittamaan yhteen asiakkaan tarpeisiin vastaavat palvelut, yhdessä hänen kanssaan.

Tulevaisuudessa datan kasvu, digitalisaatio ja teknologian monipuolinen hyödyntäminen tuottavat tarpeen uudenlaisten menetelmien hallinnalle ja uudenlaiselle osaamiselle. Esimerkiksi digitaalisin menetelmin toteutettu palveluneuvonta tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöt tarvitsevat vahvaa palveluohjauksen osaamista, jonka ytimessä ovat asiakaslähtöisyys, dialogisuus, erinomainen palvelujärjestelmän tuntemus, erilaisten digitaalisten menetelmien hallinta, monialainen osaaminen ja vahva moniammatillinen yhteistyö.

Lue lisää koulutuksesta täältä!

YLEISINFO

 • Opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt!
 • Maksuton täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
 • Täydennyskoulutusta on ollut tarjolla vuodesta 2019 lähtien ja opintoja on mahdollista suorittaa maksuttomasti vuoden 2022 loppuun asti. 
 • Opintoja voi suorittaa joustavasti työn ohella
 • Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja koulutuksesta vastaa Turun yliopiston Hoitotieteen laitos.

Palveluohjauksen opintojen aikana opiskelija

 • Syventää palveluohjausosaamista sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa ympäristöissä.
 • Perehtyy palveluohjaukseen ammattilaisen sekä potilaan ja asiakkaan näkökulmasta.
 • Saa tietoa osallisuutta ja voimavaraistumista tukevan ohjauksen perusteista.
 • Tutustuu digitaalisiin menetelmiin ja palvelumuotoilun prosesseihin.
 • Perehtyy potilas- ja asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen sekä tulokselliseen palveluprosessiin.
 • Tutustuu palveluohjauksen vaikuttavuuden arvioinnin merkitykseen.
 • Saa tietoa erityisryhmien palveluohjauksesta. 
 • Perehtyy resilienssin, kulttuurin ja ympäristön merkitykseen palveluohjauksessa.


Opintojen suorittaminen

Opinnot suoritetaan monimuotoisena opiskeluna, johon kuuluu verkkoluentoja, itsenäistä opiskelua, etätehtäviä ja lähiopetuspäiviä. Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Johdantomoduulin (1op) käytyään opiskelija voi valita kokonaisuudesta itseään kiinnostavia 3 op moduuleja ja suorittaa niitä omaan tahtiinsa. Johdantomoduulin voi suorittaa missä vaiheessa tahansa, sillä se tapahtuu kokonaan verkossa. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös koko 30 op kokonaisuus, jolloin hän tekee laajemman harjoitustyön ja osallistuu harjoitustyön seminaariin. Lähipäiviä on yhteensä kaksi, toinen keväällä ja toinen loppuvuodesta. Näissä teemapäivissä on asiantuntijaluennoitsijoita ja mahdollisuus keskustella palveluohjauksen teemoista muiden opiskelijoiden kanssa moniammatillisissa ryhmissä.

Parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 30 opintopisteen kokonaisuuden. Voit myös suorittaa yhden tai useamman moduulin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Opintoja luotsaamassa

Palveluohjauksen koulutustiimi

koulutusvastaava Anni Pakarinen

koulutuskoordinaattorit Reetta Mustonen ja Elina Laitonen

opettajat Hannakaisa Niela-Vilen ja Riitta Rosio

Tiedot päivitetty 01.06.2022

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN (30op) SISÄLTÖ

Moduuli 1 Palveluohjauksen johdantomoduuli 1op

Opiskeltuasi johdantomoduulin:

 • Tiedät mitä palveluohjaus on ja mikä sen merkitys on potilas- ja asiakastyössä.
 • Saat käsityksen palveluohjauksen opintojen sisällöistä.
Moduuli 2 Palveluohjaus ja muuttuva sote 3op

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Osaat palveluohjausta ohjaavat juridiset ja eettiset säädökset
 • Olet tutustunut palveluohjauksen työotteisiin ja ymmärrät niiden merkityksen osana potilas- ja asiakastyötä.
 • Ymmärrät mitä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio merkitsee niin ammattilaisen kuin potilaan/asiakkaankin näkökulmasta.
 • Olet perehtynyt moniammatillisen yhteistyön edellytyksiin ja periaatteisiin sekä kykenet soveltamaan niitä osana omaa työtäsi työyhteisön jäsenenä.
Moduuli 3 Palveluohjauksen toimintamallit 3op

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät erilaisia palveluohjauksen malleja ja prosesseja teoriassa sekä ymmärrät niiden hyödyntämismahdollisuuksia osana potilas- ja asiakastyötäsi.
 • Tunnet erilaisia ohjausmuotoja ja olet tutustunut niihin niin ammattilaisen kuin potilaan/asiakkaankin näkökulmasta.
 • Olet perehtynyt palveluketjuihin ja –kokonaisuuksiin ja osaat pohtia niitä potilaan ja asiakkaan kannalta.
Moduuli 4 Potilas- ja asiakaslähtöisyys palveluohjauksessa 3 op

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät erilaisia palveluohjauksen malleja ja prosesseja teoriassa sekä ymmärrät niiden hyödyntämismahdollisuuksia osana potilas- ja asiakastyötäsi.
 • Tunnet erilaisia ohjausmuotoja ja olet tutustunut niihin niin ammattilaisen kuin potilaan/asiakkaankin näkökulmasta. Olet perehtynyt palveluketjuihin ja –kokonaisuuksiin ja osaat pohtia niitä potilaan ja asiakkaan kannalta.
Moduuli 5 Palvelumuotoilua potilaan ja asiakkaan parhaaksi 3op

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät mitä palvelumuotoilu on.
 • Ymmärrät palveluiden käyttäjien (asiakas, potilas, ammattilainen) tarpeita ja odotuksia palvelupolulla.
 • Saat käsityksen palvelumuotoilun hyödyntämisestä potilas/asiakaslähtöisen palveluohjauksen suunnittelussa.

 

Moduulien 2-5 Teemapäivä 2021

MODUULIEN 2-5 TEEMAPÄIVÄ

6.05.2021 klo: 9.00-15.30 Zoom-webinaarina.

Täältä löydät Teemapäivän esitteen!

Moduulien 2-5 teemapäivä on yhteinen ja pakollinen seuraavien moduulien suorittaneille (yksi tai useampi moduuli suoritettuna): 

 • Moduuli 2 Palveluohjaus ja muuttuva sote 3op
 • Moduuli 3 Palveluohjauksen toimintamallit 3op
 • Moduuli 4 Potilas- ja asiakaslähtöisyys palveluohjauksessa 3 op
 • Moduuli 5 Palvelumuotoilua potilaan parhaaksi 3op
Moduuli 6 Digitaalisuus palveluohjauksessa 3 op

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Ymmärrät digitalisaation vaikutuksia terveydenhuollossa
 • Olet tutustunut erilaisiin digtaalisuutta hyödyntäviin palveluohjauksen menetelmiin
 • Tiedät, miten potilas- ja asiakaslähtöisyyttä voidaan huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisestä implementointiin 
Moduuli 7 Palveluohjauksen vaikuttavuuden arviointi 3 op

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät vaikuttavuuden arvioinnin perusperiaatteet.
 • Saat käsityksen vaikuttavuuden arvioinnin erilaisista menetelmistä.
 • Ymmärrät miksi ohjauksen vaikuttavuuden arviointi on merkityksellistä niin potilaan/asiakkaan kuin ohjaajankin näkökulmasta.
Moduuli 8 Palveluohjauksen erityistilanteita 3 op

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tunnet yleisimpien erityisryhmien palveluohjauksen periaatteita
 • Ymmärrät palveluohjauksen vaikutuksen potilaan elämään ja osaat huomioida tämän palveluohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Osaat huomioida erilaisten potilaiden/asiakkaiden erityistarpeita muuttuvassa yhteiskunnassa
Moduuli 9 Resilienssin, kulttuurin ja ympäristön merkitys palveluohjauksessa 3 op

Opiskeltuasi tämän moduulin:​

 • ​Tiedät, mitä on resilienssi ja miksi se on keskeistä palveluohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa   
 • ​Tunnet kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman 2020–2030 ja osaat hyödyntää sitä potilas- ja asiakaslähtöisen palveluohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa  
 • ​Tiedät kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja ymmärtät niiden hyödyntämismahdollisuuksia osana potilas- ja asiakastyötään  
 • ​Olet perehtynyt ympäristön ja kestävän kehityksen merkitykseen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja saa valmiudet näiden huomioimiseen potilas- ja asiakastyössä 
Moduulien 6-9 Teemapäivä 2021

MODUULIEN 6-9 TEEMAPÄIVÄ 2021

Ajankohta: Toteutetaan marraskuun 2021 aikana

Moduulien 6-9 teemapäivä on yhteinen ja pakollinen seuraavien moduulien suorittaneille (yksi tai useampi moduuli suoritettuna): 

 • Moduuli 6 Digitaalisuus palveluohjauksessa 3 op
 • Moduuli 7 Palveluohjauksen vaikuttavuuden arviointi 3 op
 • Moduuli 8 Palveluohjauksen erityistilanteita 3 op
 • Moduuli 9 Resilienssin, kulttuurin ja ympäristön merkitys palveluohjauksessa 3 op
Moduuli 10 Palveluohjauksen seminaari 5 op

Ajankohta: 12.05.2021 klo 9:00-15:00
Toteutetaan webinaarina.

Seuraava Palveluohjauksen seminaari järjestetään marraskuun lopulla 2021.
 

Palveluohjauksen seminaari ja harjoitustyö -kokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat koko 30 op kokonaisuuden Palveluohjauksen täydennyskoulutuksessa. Tällöin seminaari ja harjoitustyö ovat pakolliset. Seminaarissa opintonsa päätökseen saaneet opiskelijat esittelevät valmiita harjoitustöitään. Seminaarin voi osallistua myös kuunteluoppilaana.

Tässä kokonaisuudessa:

 • Tutustut potilaan/asiakkaan palveluohjauksen prosessiin monesta eri näkökulmasta.
 • Opit hakemaan ko. potilas/asiakasryhmän palveluohjauksen kannalta merkityksellistä tietoa.
 • Kehität taitojasi ymmärrettävän ja tehokkaan suullisen esityksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Saat uutta näkökulmaa työhösi ja opit toimimaan palveluohjausprosessissa mahdollisimman potilas- ja asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.

Opiskelijoiden kokemuksia

Palveluohjauksen täydennyskoulutuksesta valmistuneiden kokemuksia

Joulukuussa 2020 Suomen ensimmäiset tiedeyliopistopohjaiset palveluohjauksen asiantuntijat saivat täydennyskoulutuksen (30 op) opintonsa päätökseen!

 

Täydennyskoulutus tuki ammatillista kasvuani ja tarjosi käytännön työkaluja palveluohjausprosessin ymmärtämiseen sekä uusien opittujen taitojen juurruttamiseen.Täydennyskoulutuksen parasta antia oli monipuoliset opintokokonaisuudet, asiantuntijaluennot sekä mahdollisuus työskennellä itsenäisesti oman työn ohella. Tämä varmisti myös opittujen tietojen sekä taitojen suoran integraation. Suosittelen palveluohjauksen täydennyskoulutusta Sinulle, joka haluat oppia uutta ja kehittää itseäsi edelleen. Täydennyskoulutuksen myötä pääset osallistumaan verkkokeskusteluihin sekä moniammatillisiin seminaaripäiviin pystyen samalla verkostoitumaan kansallisesti sotealalla.

Sini-Charlotta

         Sini-Charlotta Kamberg, Hoitotyön opettaja

Palveluohjauksen täydennyskoulutus oli verkkoympäristössä toteutuva kokonaisuus, joka mahdollisti työn tekemisen ja opiskelun yhteensovittamisen. Koulutus tarjosi näköalapaikkoja eri puolella Suomea toteutuvaan palveluohjaukseen. Koulutus vahvisti ajatusta koko perheen ja läheisten huomioimisesta ja tärkeästä roolista kuntoutuksessa. Laadukkaat luennot ja ajankohtaiset aiheet, kuten digitaalisuuden hyödyntäminen sekä resilienssin ja kulttuurin merkitys palveluohjauksessa haastoivat ajattelemaan omaa työtä eri näkökulmista. Suosittelen kaikille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan palveluohjauksessa sote-alan laajalla kentällä.

Kirsi Kero

Kirsi Kero, Palveluohjaaja

 

Joulukuussa 2021 Palveluohjauksen täydennyskoulutuksesta valmistui ennätykselliset 53 uutta asiantuntijaa!

Palveluohjauksen täydennyskoulutus antoi uutta potkua elämään ja uuteen työhön, johon minut vakinaistettiin vuoden 2022 alussa. Palveluohjauksen prosessi ja eri palvelukanavat tulivat tutuiksi. Oli mukava huomata jo jollain tasolla toteuttaneensa palveluohjauksellista työtä, jossa asiakas on keskiössä. Oli antoisaa opiskella moniammatillisessa porukassa ja saada sitä kautta myös laajempaa tietoa mm. sote-alasta. Laadukkaat luennot, hyviä oppimistehtäviä ja tsemppaavat opettajat ja muu henkilöstö. Suosittelen kaikille! Nyt sitten toteuttamaan oppeja käytäntöön itsenäisesti asuvien lievästi kehitysvammaisten kanssa. Heidän elämänsä on jatkuvaa palveluiden ja tukien hakemista ja niiden avulla turvaamme heille hyvän oman näköisen elämän.

Minna Salo

Minna Salo