Palveluohjaus- täydennyskoulutus

Smiling woman with pictures

Palveluohjauksen täydennyskoulutus on maksuton koulutus sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Täydennyskoulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa, sillä opinnot sisältävät paljon verkko-opintoja ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus tapahtuu teemapäivissä, joita järjestetään kerran lukukaudessa.

Opiskele palveluohjauksen osaajaksi!

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöt tarvitsevat vahvaa palveluohjauksen osaamista, jota tarvitaan vastaamaan väestön muuttuviin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarpeisiin ja vähentämään ammattilaisten tekemää päällekkäistä työtä. Palveluohjausosaamisen tarve korostuu erityisesti asiakkailla, joilla on monimuotoisia haasteita useilla elämän alueilla, tai jotka ovat lähtökohtaisesti muita heikommassa asemassa vähäisten voimavarojensa vuoksi. Terveydelliset, taloudelliset tai sosiaaliset haasteet, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmat, pitkäaikaiset sairaudet, lapsen vammaisuus, väestön ikääntyminen, työttömyys tai yhteiskunnasta syrjäytyminen, voivat aikaansaada tarpeen monialaisille palveluille, joiden piirin pääsemiseen eivät asiakkaan omat voimavarat yksin riitä. Tällöin kokonaistilanteen hallintaan tarvitaan ammattilainen, joka pitää langat käsissään ja auttaa koordinoimaan ja sovittamaan yhteen asiakkaan tarpeisiin vastaavat palvelut, yhdessä hänen kanssaan.

Tulevaisuudessa datan kasvu, digitalisaatio ja teknologian monipuolinen hyödyntäminen tuottavat tarpeen uudenlaisten menetelmien hallinnalle ja uudenlaiselle osaamiselle. Esimerkiksi digitaalisin menetelmin toteutettu palveluneuvonta tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöt tarvitsevat vahvaa palveluohjauksen osaamista, jonka ytimessä ovat asiakaslähtöisyys, dialogisuus, erinomainen palvelujärjestelmän tuntemus, erilaisten digitaalisten menetelmien hallinta, monialainen osaaminen ja vahva moniammatillinen yhteistyö.

YLEISINFO

 • Maksuton täydennyskoulutus järjestetään sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisille.
 • Opintoja voi suorittaa joustavasti vuosien 2019-2021 välisenä aikana.
 • Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja koulutuksesta vastaa Turun yliopiston Hoitotieteen laitos.
 • Koulutukseen osallistuva henkilö ei voi olla opiskelijana korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
 • Ilmoittautuminen johdantomoduuliin (1op) on auki. Johdantomoduulin jälkeen 3op opintoja voi suorittaa oman valinnan mukaan. Ilmoittautuminen niihin tapahtuu johdantomoduulin aikana.

Palveluohjauksen opintojen aikana opiskelija

 • Syventää palveluohjausosaamista sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa ympäristöissä.
 • Perehtyy palveluohjaukseen ammattilaisen sekä potilaan ja asiakkaan näkökulmasta.
 • Saa tietoa osallisuutta ja voimavaraistumista tukevan ohjauksen perusteista.
 • Tutustuu digitaalisiin menetelmiin ja palvelumuotoilun prosesseihin.
 • Perehtyy potilas- ja asiakaslähtöiseen, moniammatilliseen sekä tulokselliseen palveluprosessiin.
 • Tutustuu palveluohjauksen vaikuttavuuden arvioinnin merkitykseen.
 • Saa tietoa erityisryhmien palveluohjauksesta. 
 • Perehtyy resilienssin, kulttuurin ja ympäristön merkitykseen palveluohjauksessa.


Opintojen suorittaminen

Opinnot suoritetaan monimuotoisena opiskeluna, johon kuuluu verkkoluentoja, itsenäistä opiskelua, etätehtäviä ja lähiopetuspäiviä. Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Johdantomoduulin käytyään opiskelija voi valita kokonaisuudesta itseään kiinnostavia 3 op moduuleja ja suorittaa niitä omaan tahtiinsa (2019-2021). Johdantomoduulin voi suorittaa missä vaiheessa tahansa, sillä se tapahtuu kokonaan verkossa. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös koko 30 op kokonaisuus, jolloin hän tekee laajemman harjoitustyön ja osallistuu harjoitustyön seminaariin. Lähipäiviä on yhteensä kaksi, toinen keväällä (vuonna 2020 koronatilanteesta johtuen vasta elokuussa ja etäyhteydellä) ja toinen loppuvuodesta. Näissä teemapäivissä on asiantuntijaluennoitsijoita ja mahdollisuus keskustella palveluohjauksen teemoista muiden opiskelijoiden kanssa moniammatillisissa ryhmissä.

Parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme opiskelemaan moduulit järjestyksessä ja suorittamaan koko 30 opintopisteen kokonaisuuden. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan valita myös yksittäisiä moduuleja oman kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Ilmoittautuminen opintoihin

Täydennyskoulutukseen voi ilmoittautua seuraavan linkin kautta. Ilmoittautumisen linkki.

Opintoja luotsaamassa

Koulutusvastaava Anni Pakarinen & Koordinaattori Reetta Mustonen

TÄYDENNYSKOULUTUKSEN (30op) SISÄLTÖ

Moduuli 1 Palveluohjauksen johdantomoduuli 1op

Opiskeltuasi johdantomoduulin:

 • Tiedät mitä palveluohjaus on ja mikä sen merkitys on potilas- ja asiakastyössä.
 • Saat käsityksen palveluohjauksen opintojen sisällöistä.
Moduuli 2 Palveluohjaus ja muuttuva sote 3op

Alkaa keväällä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Osaat palveluohjausta ohjaavat juridiset ja eettiset säädökset
 • Olet tutustunut palveluohjauksen työotteisiin ja ymmärrät niiden merkityksen osana potilas- ja asiakastyötä.
 • Ymmärrät mitä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio merkitsee niin ammattilaisen kuin potilaan/asiakkaankin näkökulmasta.
 • Olet perehtynyt moniammatillisen yhteistyön edellytyksiin ja periaatteisiin sekä kykenet soveltamaan niitä osana omaa työtäsi työyhteisön jäsenenä.
Moduuli 3 Palveluohjauksen toimintamallit 3op

Alkaa keväällä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät erilaisia palveluohjauksen malleja ja prosesseja teoriassa sekä ymmärrät niiden hyödyntämismahdollisuuksia osana potilas- ja asiakastyötäsi.
 • Tunnet erilaisia ohjausmuotoja ja olet tutustunut niihin niin ammattilaisen kuin potilaan/asiakkaankin näkökulmasta.
 • Olet perehtynyt palveluketjuihin ja –kokonaisuuksiin ja osaat pohtia niitä potilaan ja asiakkaan kannalta.
Moduuli 4 Potilas- ja asiakaslähtöisyys palveluohjauksessa 3 op

Alkaa keväällä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät erilaisia palveluohjauksen malleja ja prosesseja teoriassa sekä ymmärrät niiden hyödyntämismahdollisuuksia osana potilas- ja asiakastyötäsi.
 • Tunnet erilaisia ohjausmuotoja ja olet tutustunut niihin niin ammattilaisen kuin potilaan/asiakkaankin näkökulmasta. Olet perehtynyt palveluketjuihin ja –kokonaisuuksiin ja osaat pohtia niitä potilaan ja asiakkaan kannalta.
Moduuli 5 Palvelumuotoilua potilaan ja asiakkaan parhaaksi 3op

Alkaa keväällä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät mitä palvelumuotoilu on.
 • Ymmärrät palveluiden käyttäjien (asiakas, potilas, ammattilainen) tarpeita ja odotuksia palvelupolulla.
 • Saat käsityksen palvelumuotoilun hyödyntämisestä potilas/asiakaslähtöisen palveluohjauksen suunnittelussa.

 

Kevään Teemapäivä-Syksyllä 2020 etäyhteydellä

KEVÄÄN TEEMAPÄIVÄ

Huom! Koronatilanteen vuoksi toukokuinen kevään teemapäivä on peruttu!
Teemapäivä järjestetään Zoom-yhteydellä etänä 31.8. klo: 9.00-15.00


Ohjelma (PDF)

Kevään teemapäivä on yhteinen ja pakollinen seuraavien moduulien suorittaneille (yksi tai useampi moduuli suoritettu).

 • Moduuli 2 Palveluohjaus ja muuttuva sote 3op
 • Moduuli 3 Palveluohjauksen toimintamallit 3op
 • Moduuli 4 Potilas- ja asiakaslähtöisyys palveluohjauksessa 3 op
 • Moduuli 5 Palvelumuotoilua potilaan parhaaksi 3op
Moduuli 6 Digitaalisuus palveluohjauksessa 3 op

Alkaa syksyllä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Ymmärrät digitalisaation vaikutuksia terveydenhuollossa
 • Olet tutustunut erilaisiin digtaalisuutta hyödyntäviin palveluohjauksen menetelmiin
 • Tiedät, miten potilas- ja asiakaslähtöisyyttä voidaan huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisestä implementointiin 
Moduuli 7 Palveluohjauksen vaikuttavuuden arviointi 3 op

Alkaa syksyllä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tiedät vaikuttavuuden arvioinnin perusperiaatteet.
 • Saat käsityksen vaikuttavuuden arvioinnin erilaisista menetelmistä.
 • Ymmärrät miksi ohjauksen vaikuttavuuden arviointi on merkityksellistä niin potilaan/asiakkaan kuin ohjaajankin näkökulmasta.
Moduuli 8 Palveluohjauksen erityistilanteita 3 op

Alkaa syksyllä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:

 • Tunnet yleisimpien erityisryhmien palveluohjauksen periaatteita
 • Ymmärrät palveluohjauksen vaikutuksen potilaan elämään ja osaat huomioida tämän palveluohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Osaat huomioida erilaisten potilaiden/asiakkaiden erityistarpeita muuttuvassa yhteiskunnassa
Moduuli 9 Resilienssin, kulttuurin ja ympäristön merkitys palveluohjauksessa 3 op

Alkaa syksyllä 2020

Opiskeltuasi tämän moduulin:​

 • ​Tiedät, mitä on resilienssi ja miksi se on keskeistä palveluohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa   
 • ​Tunnet kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman 2020–2030 ja osaat hyödyntää sitä potilas- ja asiakaslähtöisen palveluohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa  
 • ​Tiedät kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja ymmärtät niiden hyödyntämismahdollisuuksia osana potilas- ja asiakastyötään  
 • ​Olet perehtynyt ympäristön ja kestävän kehityksen merkitykseen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja saa valmiudet näiden huomioimiseen potilas- ja asiakastyössä 
Moduuli 10 Palveluohjauksen seminaari 5 op

Aika: 2.12.2020 klo 9:00-15:00
Paikka: Turun yliopisto, Medisiina, Osmo Järvi sali
Osoite: Kiinanmyllynkatu 10, 20520 Turku
 

Palveluohjauksen seminaari ja harjoitustyö -kokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat koko 30 op kokonaisuuden Palveluohjauksen täydennyskoulutuksessa. Tällöin seminaari ja harjoitustyö ovat pakolliset.

Tässä kokonaisuudessa:

 • Tutustut potilaan/asiakkaan palveluohjauksen prosessiin monesta eri näkökulmasta.
 • Opit hakemaan ko. potilas/asiakasryhmän palveluohjauksen kannalta merkityksellistä tietoa.
 • Kehität taitojasi ymmärrettävän ja tehokkaan suullisen esityksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Saat uutta näkökulmaa työhösi ja opit toimimaan palveluohjausprosessissa mahdollisimman potilas- ja asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.
Syksyn Teemapäivä-lähiopetuspäivä

SYKSYN TEEMAPÄIVÄ
Aika: 1.12.2020
Paikka: Turun yliopisto, Medisiina D, Säätiö-sali
Osoite: Kiinanmyllynkatu 10, 20520 Turku

Syksyn teemapäivä on yhteinen ja pakollinen seuraavien moduulien suorittaneille (yksi tai useampi moduuli suoritettu).

 • Moduuli 6 Digitaalisuus palveluohjauksessa 3 op
 • Moduuli 7 Palveluohjauksen vaikuttavuuden arviointi 3 op
 • Moduuli 8 Palveluohjauksen erityistilanteita 3 op