Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI

Ympäristölääketieteellinen kliininen tutkimusyksikkö TROSSI on Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaineen ja biokemian laitoksen immunobiologian laboratorion yhteistyöyksikkö, jonka tavoitteena on lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -asiantuntijatyöryhmän suosituksen mukaisesti tutkia työ- ja elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia lääketieteellisin, kliinisfysiologisin, immunologisin ja toksikologisin menetelmin.

Potilaisiin ja heidän työ- ja asuinympäristöihinsä kohdistuvin mittauksin ja kliinisen tutkimuksen avulla pyritään saamaan lisänäyttöä mekanismeista, joiden epäillään liittyvän työ- ja elinympäristön mikrobiologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin altisteisiin.

Suomessa on tehty vuosikymmenien ajan laajoja kyselytutkimuksia ja kokeellista tutkimusta soluviljelmien ja eläinkokeiden avulla. Kliinisistä potilasaineistoista on julkaistu jo yli kymmenen väitöskirjaa, mutta kehitetyt uudet mittausmenetelmät eivät ole siirtyneet osaksi käytännön potilastyötä. Myöskään Duodecim-seuran Käypä hoito -suositus ei anna uusia keinoja potilastyöhön ja diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen.

Turun yliopiston kliininen potilastutkimusyksikkö ottaa näytteitä sekä rakennetusta ympäristöstä että potilaista. Rakenneteknisissä tutkimuksissa tukeudutaan teknillisten yliopistojen, VTT:n ja STM:n suositusten mukaisesti jatkokoulutettujen rakennusterveysasiantuntijoiden käyttöön (ks. VTT:n ja FISE:n luettelot). Mikrobiologiset viljelytutkimukset tehdään Turun yliopiston aerobiologian yksikössä ja muissa FINAS-sertifioiduissa tutkimuslaboratorioissa. Epidemiologiset tutkimukset tekee työterveyshuollon oppiaine. 

Kliinisistä potilastutkimuksista ja seuranta-aineistoista julkaistaan opinnäytetöitä ja kansainvälisiä julkaisuja. Potilaiden kliinisfysiologiset ja allergologiset tutkimukset tehdään yhteistyössä Tyksin poliklinikoiden kanssa.  Kliinisessä tutkimusyksikössä tutkitaan ensisijaisesti verinäytteitä, mitataan osallistuvien keuhkofunktiota ja lisäksi otetaan ympäristönäytteitä. Potilaiden kliininen diagnostiikka, hoito ja kuntoutus organisoidaan muun terveydenhuollon piirissä sekä yksityissektorilla. 

Kliininen tutkimusyksikkö rahoitetaan pääosin ulkopuolisella tutkimusrahoituksella ja osittain maksullisella palvelutoiminnalla. Rahoitusta on jo saatu mm. Työsuojelurahastolta ja MELAlta. Yksikön vastuuhenkilö on professori Tuula Putus.

Tutkimuksen lisäksi asiantuntijaryhmämme antaa jatko- ja täydennyskoulutusta VANTTI-yksikön kautta www.utu.fi/Vantti.

Maksullinen palvelutoiminta

Kliinisellä tutkimusyksiköllä on seuraavanlaisia maksullisen palvelutoiminnan palveluja:

  • Sähköiset oirekyselylomakkeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (raportointi ja lausunnot maksullisena palvelutoimintana), vastaavat Örebro- ja Tuohilampi -lomakkeita
  • Green Ambulance -tyyppinen liikkuva näytteenottoyksikkö, joka suorittaa näytteenottoa työpaikoilla ja muussa rakennetussa ympäristössä sekä tekee kliinisfysiologisia mittauksia (spirometria, diffuusiokapasiteetti)
  • Kliinisten näytteiden (veri- ja virtsa/ulostenäytteet) keräys ja yksinkertaiset keuhkofunktiomittaukset työpaikoilla (PEF, uloshengitystilman NO-mittaus)
  • Toksisuusmittaukset laskeutuneesta pölystä ja ilmanäytteistä, vertailu mikrobien viljelynäytteisiin
  • Riskinarviointi ja lausunnot
Yhteystiedot

Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI:

Käyntiosoite: Biokemian laitos, Arcanum. Vatselankatu 2, Turku (Katso sijainti kartalla

Työterveyshuolto:

Käyntiosoite: ICT-City, Joukahaisenkatu 3–5 B, 6.kerros, Turku (Katso sijainti kartalla

Professori Tuula Putus (oirekyselyt ja keuhkojen toimintatutkimukset)

Biokemian laitos:

Käyntiosoite: Biokemian laitos, Arcanum. Vatselankatu 2, Turku 

FT Janne Atosuo (toksisuustutkimukset)

TtM Liisa Vilén (kliiniset näytteet)

Tutustu Trossi-yksikköön