Psykoterapeuttikoulutukseen hakeminen

Alla olevassa esitetään psykoterapeuttikoulutuksen yleiset opiskelijaksi ottamisen edellytykset. Joissakin koulutusohjelmissa vaatimukset voivat olla erilaiset. Vaatimukset tulee tarkistaa jokaisen koulutusohjelman kohdalta erikseen. 

Hakuperusteena oleva tutkinto

Hakuperusteena olevan tutkintona voidaan hyväksyä:

  • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opinto-pisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai
  • sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai
  • muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. 

Soveltuviksi ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi katsotaan psykologian maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, muu soveltuva terveydenhuollon tutkinto sekä yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka.

Jos koulutukseen otetaan muita yliopistotutkinnon suorittaneita kuin lääkäreitä tai psykologeja ja/tai ammattikorkeakoulutuksen suorittaneita terveys- ja sosiaalialan henkilöitä, heidän kohdallaan vaaditaan, että hakuperusteena olevaan tutkintoon tulee haettaessa sisältyä tai olla lisäksi suoritettuna vähintään 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot.  

Soveltuviksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Erityistapauksissa myös muu tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, hakijan opintojen ja työkokemuksen perusteella.

AMK-tutkinnon suorittaneilla tulee aina olla suoritettuina 30 opintopisteen laajuiset psykologian tai psykiatrian lisäopinnot.

Psykologian tai psykiatrian lisäopinnot

Lisäopintojen sisältöalueita tulisi olla ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt sekä niiden tutkimus, diagnostiikka, hoito ja kuntoutus, mielenterveystyön palvelujärjestelmä ja sitä koskeva lainsäädäntö, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät, psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet sekä psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset.
 
Lisäopinnot suoritetaan  30 opintopisteen koulutusohjelmakokonaisuutena. Ne voidaan suorittaa sivuaineopintoina, erillisinä opintoina, avoimen korkeakoulun opintoina tai muiden kouluttajatahojen järjestäminä koulutusohjelmina. 

Hakuperusteena oleva työkokemus

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi soveltuvan perustutkinnon jälkeen (opintojen aikaista harjoittelua tai muuta työkokemusta ei lasketa) vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä.
 
Soveltuvia työtehtäviä ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon, psykiatrian tai päihdehuollon yksiköissä, työterveyshuollossa, perhe- ja kasvatusneuvolassa tai kolmannella sektorilla suoritettu psykologinen neuvonta-, keskustelu-, ohjaus- tai terapiatyö tai vastaava työ.
 
Työkokemukseen ei lasketa keskeytyksiä, jotka johtuvat esimerkiksi perhe- tai virkavapaista. Soveltuva työkokemus on voinut kertyä pidemmältä ajalta esimerkiksi osa-aikaisesta työstä. Työkokemus osoitetaan todistuksella, josta mahdolliset keskeytykset tai osa-aikaisuudet käyvät ilmi. 

Soveltuvuus psykoterapeutin työhön

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on soveltuvuus psykoterapeutin työhön ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä aikuisten, nuorten, lasten tai perheiden ja pariskuntien kanssa opintojen aikana.
 
Opiskelijalla tulee myös olla riittävä englanninkielen taito ja riittävät tietotekniset valmiudet verkko-opintojen suorittamiseen. 

Hakumenettely

Kunkin koulutusohjelman hakumenettely selostetaan erikseen koulutusohjelman kuvauksen yhteydessä.

Hakuperusteena olevan tutkinnon, mahdollisten psykologian/psykiatrian lisäopintojen ja työkokemuksen perusteella hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun, jossa soveltuvuutta psykoterapeutin työhön arvioidaan.

Jos koulutusohjelmaan on enemmän opiskelijaksi ottamisen edellytykset täyttäviä hakijoita kuin koulutukseen voidaan ottaa, hakijat pisteytetään kunkin koulutusohjelman yhteydessä esitetyllä tavalla ja valinta tapahtuu paremmuusjärjestyksessä.

Koulutusohjelmat alkavat vain mikäli hakujulistuksessa ilmoitettu määrä hyväksyttyjä opiskelijoita ottaa opiskelupaikan vastaan.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Psykoterapeuttikoulutuksissa ja hakumenettelyssä sovelletaan opiskelu-oikeuden peruuttamista sekä alaikäisten turvallisuutta ja potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä.