Tulevaisuuden tutkimuskeskus tekee pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistyötä arjen kestävyyden edistämiseksi. Tutkimuksessamme keskitymme erityisesti ihmisen arjessa tapahtuvan toiminnan kestävyyteen. Analysoimme ja tuemme muutosta kohti kestäviä arjen valintoja. Tutkimuksen lisäksi keskus kehittää kestävää arkea tukevaa yhteisöjen monialaista osaamista esim. osallistamalla kansalaisia ja organisaatioita erilaisiin kestävää arkea edistäviin prosesseihin. 

Viimeaikaisia tutkimuksemme painopisteitä ovat olleet  erityisesti kestävä ruoan kuluttaminen sekä ilmastoystävällinen energiankulutus. Tutkimme myös biotaloutta, luontosuhteita, kestävää liikkumista sekä terveellisten elämäntapojen edistämistä. Arjen muutosten ymmärtämisessä ja mahdollistamisessa tärkeää on systeeminen ymmärrys sekä ihmisten kokemukset arjen ja elämäntapojen muutoksista ja niiden tulevaisuuksista.

Ennakoinnin menetelminä käytämme muun muassa tulevaisuusverstaita, skenaario- ja Delfoi-prosesseja, erilaisia heikkojen signaalien tunnistusmenetelmiä sekä etnografisia menetelmiä. 

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet:

AMPASE Dynamics of human-wasp cohabitance

AMPASE-hankkeessa tarkastellaan ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikkoja niin luonnontieteen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kuin kansalaistieteenkin näkökulmin ja menetelmin.

Tutkimme ampiaisten ekologiaa sekä hyödyntämällä kansalaistiedettä että itse kerätyn aineiston avulla. Pyydämme kansalaisilta havaintoja, kokemuksia, näytteitä ja keinoja niin ampiaisten karkottamiseksi kuin niiden kanssa toimeen tulemiseksi. Tarkastelemme media-analyysin ja haastatteluiden avulla, millä tavoin tieto ampiaisten ekologiasta vaikuttaa niihin suhtautumiseen ja minkälaisia rauhanomaisia ampiaisten ja ihmisten yhteiselon keinoja urbaaneissa ympäristöissä voisi olla hahmoteltavissa.

Rahoitus: Koneen säätiö, 2019-2021.

Verkkosivut: http://ampase.fi/

Lisätietoja: Minna Santaoja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Climate University – Ilmastonmuutokseen, systeemiseen muutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä verkkokursseja kestävien tulevaisuuksien luomiseksi

Climate University on kattonimekkeenä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalle kärkihankkeelle ”Monitieteinen digitaalinen oppiminen kestävän kehityksen haasteissa – joustavia opintopolkuja työelämään”. Hankkeen kuluessa yksitoista suomalaista yliopistoa yhdistää voimansa ja tutkijoidensa tieteellisen asiantuntemuksen uusien ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä kertovien verkkokurssien suunnittelussa.

Tavoitteena on kehittää digitalisaation ja avoimen koulutuksen tarjoamilla verkkotyökaluilla uusia kursseja ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi. Samalla rakennamme verkostoa koulujen väliseen yhteistyöhön ja eri tahoilla työskentelevien ilmastoammattilaisten keskuuteen. Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Suomen innovaatiorahasto Sitra ja hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset.

Turun yliopisto osallistuu maantieteen laitoksen professori Jukka Käyhkön johtamassa osahankkeessa vuonna 2020 kahden kurssin kehittämiseen:

Lisätietoja: Anna Kirveennummi, Morgan Shaw & Sari Puustinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

Ks. myös: Puustinen, Sari & Kirveennummi, Anna (2019) Innovations in education for sustainable future” in Turku 7.5.2019.

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleen rakentamisen työkaluiksi (DYNAMO)

DYNAMO-hankkeen tavoitteena on luoda dynaamisen museon ja tulevaisuusperintöverstaan konseptit, jotka tähtäävät kulttuurin tavoitteelliseen transformaatioon kohti kestävämpää maailmaa. Tulevaisuusperintö antaa taidollisen ja tiedollisen, merkityksellistämisen kautta tunteisiin ja empatiaan kytkeytyvän työkalun ja dynaaminen museo mahdollistaa sen laajamittaisen käyttämisen.  

Hankkeen visiona on, että sen vaikutuksesta Suomeen syntyy joukko dynaamisia museoita, joiden palveluihin lähivuosina kuuluu tulevaisuusperintöverstaita, jotka toimivat vaikuttavina kulttuurisen kestävyystransformaation ja sivistyskäsityksen laajentamisen alustoina laajalle yhteiskuntaa.   

Dynaamisessa museossa on kyse toisaalta käsitteellisestä muutoksesta eli museotyön ymmärtämisestä uudella tavalla yhteiskunnan rajapinnassa toimivaksi instituutioksi, joka tuottaa tavoitteellista kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta. 

Hankkeen toteuttavat 1.8.2020–31.3.2022 välisenä aikana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinaattori), Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto sekä Suomen Metsämuseo Lusto. DYNAMO on Sitran Sivistys+ -projektin osahanke ja lisäksi osa hankkeen rahoituksesta tulee Museoviraston Ratkaisuriihi-rahoituksesta Dynaaminen museo kestävyyden väylänä. 

Lisätietoja: Katriina Siivonen, Pauliina Latvala-Harvilahti ja Noora Vähäkari.

Hankkeen verkkosivut: utu.fi/dynamo

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristössä (RESCUE)

Kiinteistöt ja kestävä kriisinhallinta kaupunkiympäristöissä (RESCUE) on monitieteinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke vuosille 2020–2023. Sen tavoitteena on edistää yhteiskuntien dynaamista selviytymiskykyä ja kriisivalmiutta tarkastelemalla kiinteistöjen roolia ennakoitavissa ja odottamattomissa kriiseissä kansallisesti ja kansainvälisesti. 

> Lue lisää hankkeesta.

Lisätietoja: Emeritaprofessori Sirkka Heinonen

Rescue project logo

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE)

STYLE-hanke tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Hanke yhdistää ihmisten kokonaisliikunnan objektiivisen mittaamisen tapoihin, joilla pyritään lisäämään liikunnan määrää sekä edistämään siirtymistä auton käytöstä kestäviin kulkutapoihin, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Stylen visiona on, että vuonna 2030 Suomessa arkiliikunnan lisäyksen myötä kevyen liikenteen kulkutapaosuus on noussut 38 prosenttiin, mikä on kasvattanut samanaikaisesti liiketoimintaa.

Stylen tutkimusteemat pureutuvat muun muassa liikennekäyttäytymisen hallintaan ja liikkumisen edistämiseen, eri-ikäisten kansalaisten liikuntatottumuksiin, ihmisten käyttäytymisen muutoksen perimmäisiin motiiveihin ja tunteisiin sekä liikkumista edistävän infrastruktuurin ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

STYLE on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Kestävän kasvun avaimet -ohjelman viisivuotinen (3+2 vuotta) hanke. Konsortion kokonaisrahoitus ensimmäiselle kolmelle vuodelle on yli kolme miljoonaa euroa. 

Konsortio:

  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto [koordinaattori]
  • Markkinoinnin laitos, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK), Jyväskylän yliopisto
  • UKK-instituutti

Hankkeen verkkosivut: www.styletutkimus.fi

Facebookissa
Twitterissä

Lisätietoja:

Petri Tapio, Konsortion johtaja, hankkeen vastuullinen johtaja, petri.tapio(a)utu.fi
Ira Ahokas, Vuorovaikutusvastaava, ira.ahokas(a)utu.fi

Style-hankkeen ja rahoittajien logot

People-Powered Future of Food (PPFF) julkaisuja ja yhteistyötä ruoankulutuksen ja -tuotannon muutosten analysoimiseksi

People-Powered Future of Food -projektin tavoitteena on ruoan personointiin liittyen vauhdittaa muutosta elintarviketuotannon ketjussa siten, että kuluttajien ja tuottajien vaikutusmahdollisuudet paranevat ja läpinäkyvyys lisääntyy. 

Hankkeessa selvitetään ja luodaan ymmärrystä nykyisistä ruoan personointiin liittyvistä ratkaisuista ja markkinatilanteesta sekä selvitetään kuluttajien tulevaisuuden tarpeita, toiveita, pelkoja ja kulutustapoja – hahmotellaan uusia personointikonsepteja ja niille liiketoimintamalleja.

Projektin akateemisena tavoitteena on tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmien kehittäminen. Tulevaisuudentutkimuksessa on tarve kehittää kuluttajatutkimusta perinteisemmän asiantuntijatutkimuksen rinnalla. Projektissa yhdistyvät sekä kuluttajatutkimuksen että tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat.  Kartoitamme toisaalta ruoan kulutuksen trendejä ja muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä, ja toisaalta pyrimme ennakoinnin näkökulmasta myös kehittämään ratkaisuja, jotka vastavat muuttuvan kuluttajuuden haasteisiin.

Tutkimustuloksia sovelletaan käytäntöön hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa: Invenire Market Intelligence Oy, Bullerobong Oy Ab, Oy Design Studio Muotohiomo Ab ja Nemesys Ltd Oy Ab. Yritysyhteistyön avulla pääsemme soveltamaan tulevaisuudentutkimusta ruoan personointiin kytkeytyvien ratkaisujen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä.  

Hankkeen rahoittaa Innovaatiorahoituskeskus Tekes, ohjelmasta "Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus 2017–2018".

Lisätietoja: Leena Jokinen ja Riikka Saarimaa
 

STYLE-hankkeen 'Towards Healthy Mobility' -webinaari 29.4.2020