Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät aiheet haastavat opettajia ja ohjaajia

02.09.2020

Turun yliopiston koordinoima Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke keräsi kevään aikana opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemyksiä sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta. Tulosten mukaan uskonnosta, etnisyydestä ja vammaisuudesta keskusteleminen on opettajille ja ohjaajille vaikeinta. Helpoin aihe käsitellä oli ikä ja elämänvaihe.

Opettajat ja ohjaajat kokevat osan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä käsitteistä vieraiksi. Tulokset selviävät verkkokyselystä, johon saatiin yhteensä 709 vastausta.

Vastaajista 72 prosenttia työskenteli yläkoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa. Tästä joukosta opettajana toimi 61 prosenttia, opinto-ohjaajana 28 prosenttia, uraohjaajana alle kaksi prosenttia, muussa ohjaustyössä yhdeksän prosenttia, opettajankouluttajana kolme prosenttia ja muissa tehtävissä neljä prosenttia. Osa vastaajista työskenteli yhdistelmätehtävässä.

Aineiston pohjalta tehdyssä ensimmäisessä analyysissä on tarkasteltu vastauksia yläkoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa työskennelleiden vastaajien osalta kahden kysymyksen kautta: ”Kuinka hyvin tunnet seuraavat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet?” ja ”Millaiset valmiudet sinulla on puhua opiskelijoiden tai ohjattavien kanssa seuraavista aiheista?”.

Osuvaa opetusta ja ohjausta käsitteiden tuntemisen kautta

Opetus- ja ohjaustyötä tekevien käsitteiden tuntemus sekä valmius keskustella opiskelijoiden tai ohjattavien kanssa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä aiheista saattaa vaikuttaa nuoren kiinnostuksenkohteisiin, koulutusvalintoihin tai pärjäämiseen opinnoissa ja uralla.

– Osuvilla kysymyksillä ja kattavalla tiedolla taataan nuorille parhaat edellytykset oman koulutusalan löytämiseen. Helpoiksikin koetut aiheet saattavat kuitenkin kätkeä alleen vaikeita pulmia, joihin ohjaaja ei välttämättä ole varautunut, kertoo projektiasiantuntija Sari Miettinen.

Kyselyn tuloksia julkaistaan lisää syksyn 2020 aikana. Kyselyn kaikkien kysymysten jakaumiin voi tutustua tulospaketin avulla. Kyselyn tuloksista kerrotaan lisää avoimessa webinaarissa 28.10.2020 klo 12–14.40. Webinaarissa on mahdollisuus myös keskustella koulujen nykyisistä käytännöistä ja niiden kehittämisestä.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan haastatteluja, joilla syvennetään kyselyn tuloksia ja kehitetään menetelmiä ohjauksen tueksi kyselyssä ilmenneiden tarpeiden pohjalta.

Potentiaali-hankkeen toteuttaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ja siinä ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sekä Nuorisotutkimusseura. Hanke toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021 välisenä aikana ja sen osarahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

> Kyselyn tulospaketti (pdf)

> Tuloksista kertova kirjoitus hankkeen sivuilla

> Miten keskustella sukupuolesta ja muista eroista ohjauksessa? -webinaari

Luotu 02.09.2020 | Muokattu 02.09.2020