Tutkimus selvittää Apotin hyödyntämistä hoitajien kohtaaman väkivallan riskinhallintaan

26.10.2021

Turun yliopiston hoitotieteen laitos koordinoi tutkimushanketta, jossa Australiassa kehitetty väkivallan riskinhallinnan malli viedään osaksi Apotti-potilastietojärjestelmää. Hankkeessa myös lisätään psykiatrisella osastolla olevien potilaiden osallisuutta sekä hoidossa että hoidon dokumentoinnissa. Lisäksi hankkeessa etsitään ratkaisuja Apotti-järjestelmän ajankohtaisiin haasteisiin.

Suomessa psykiatriseen hoitohenkilökuntaan kohdistuva väkivalta on hyvin yleistä, sillä noin 65 prosenttia hoitajista kokee vuosittain väkivaltaa. Väkivallan riskinhallintaan ei ole kuitenkaan vakiintuneita menetelmiä käytössä ja potilaan osallisuus jää usein riskinhallinnassa toteutumatta. Riskinhallinnan sisällyttäminen potilastietojärjestelmään tuo mahdollisuuden juurruttaa menetelmä osaksi hoitajien päivittäistä työtä.

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitetään, onko potilastietojärjestelmään sisällytetty väkivallan riskinhallinnan ohjaava malli tehokas työväkivallan ehkäisyssä, potilaisiin kohdistuvien rajoitustoimien vähentämisessä ja työhyvinvoinnin lisäämisessä. Australiassa kehitetty eDASA APP -malli muokataan Suomen oloihin ja sitä käytetään aina mahdollisuuksien mukaan yhdessä potilaan kanssa.

– Hanke on ainutlaatuinen, koska päätöksentekoa ohjaavia ja tukevia väkivallan riskinhallintamalleja ei ole ollut Suomessa psykiatrisessa hoidossa käytössä, paperisena tai potilastietojärjestelmissä. eDASA APP -mallin on todettu voivan vähentää väkivaltaa ja potilaisiin kohdistuvia rajoitustoimia jopa yli 40 prosenttia, kertoo tutkimusta johtava tutkijatohtori Tella Lantta Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja Apotti-järjestelmän haasteisiin

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) käytössä oleva Apotti-potilastietojärjestelmä on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä ja ammattilaisten on kuvattu jopa jättävän työpaikkansa Apotin vuoksi. Käynnistyvä hanke pureutuu myös Apotin haasteisiin.

– Uudet potilastietojärjestelmät, kuten Apotti, perustuvat rakenteisen tiedon hyödyntämiseen. Muutos perinteisestä, kuvailevasta kirjaamisesta on huomattava. Tämä on herättänyt huolta ja kritiikkiä ammattilaisten keskuudessa. Nyt käynnistyvässä tutkimushankkeessa teemme tiivistä yhteistyötä loppukäyttäjien eli hoitajien ja potilasnäkökulmaa edustavien kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa pyrimme tunnistamaan muutoksen haasteet ja löytämään ratkaisut yhdessä henkilökunnan kanssa, kertoo tutkimuksesta HUS:ssa vastaava hoitotyön kliininen asiantuntija Maria Ameel.

Apottiin on mahdollista sisällyttää uusia innovaatioita osaksi kirjaamisjärjestelmää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että siihen voidaan joustavasti lisätä hoitohenkilökunnan päivittäistä työtä ohjaavia, päätöksenteon tuen osia.

– Tavoitteenamme on, että vuosille 2022–2023 ajoittuvassa hankkeessamme Apotti valjastetaan auttamaan ammattilaisia väkivallan riskinhallinnassa kuormittavan kirjaamistyön sijaan, Tella Lantta sanoo.

Luotu 26.10.2021 | Muokattu 26.10.2021