Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta lukuvuodelle 2022 - 2023 on julkaistu – tutustu ja innostu!

20.06.2022

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Opinnot sopivat hyvin myös tutkintoon tähtääville. Voit opiskella eri tieteenalojen opintoja myös yleissivistykseksi.

Tarjontaan sisältyy opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista, kymmenistä oppiaineista. Opintoja järjestetään monin eri tavoin: Turussa ja Porin kampuksella, yhteistyöopistoissa eri puolilla Suomea ja joustavasti verkossa. Suurin osa opinnoista alkaa elo-syyskuussa, mutta opintoja on tarjolla myös ympäri vuoden.

Ilmoittautumiset syyslukukaudella alkaviin opintoihin alkavat porrastetusti elokuussa. Avoimen yliopiston opintomaksu on enintään 15 euroa/opintopiste. Ilmasto.nyt-kurssi, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden opinnot ovat maksuttomia. Yhteistyöopistot laskuttavat lisäksi omat maksunsa. Tarkista tiedot opintokohtaisesti.

Tutustu koko tarjontaan verkkosivuillamme - tässä esittelemme poimintoja uusista opinnoista.

Kasvatustieteiden ja logopedian uutta opintotarjontaa

Kasvatustieteiden opintotarjontaan sisältyy uutuutena Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus 25 op. Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Osaan jaksoista sisältyy opetusta, osa suoritetaan itsenäisesti verkossa. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja kuten Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC) -verkkokurssin.

Aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen perusopinnot on yhdistetty kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoiksi 25 op. Nämä perusopinnot samoin kuin erityispedagogiikan perusopinnot sekä kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopinnot voi opiskella kokonaan verkossa. Tutustu myös kasvatustieteellisten opintojaksojen tarjontaan – uutuutena mm. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagoginen ja hallinnollinen johtaminen 5 op. Kasvatustieteiden opintoja on tarjolla myös useissa yhteistyöopistoissa. Opintojen aloitusohjauksiin ovat tervetulleita myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat. Tiedot löydät opintojen esittelysivuilta.

Logopedian perusopinnot 25 op ovat tarjonnassa Turussa ja kesäyliopistojen yhteistyöverkoston kautta: opintoja tarjoavat Jyväskylän, Kymenlaakson, Mikkelin ja Etelä-Karjalan kesäyliopistot.

Lääketieteen ja terveystieteiden opinnot tarjoavat alan ajankohtaista tietoa - myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi

Lääketieteellisen tiedekunnan Terveystiedon kriittinen arviointi 1 op -paneelikeskusteluissa käsitellään mm. tiedekriittisyyden ja uskomusten taustalla olevia tekijöitä sekä dis- ja misinformaatiota. Opintojakso järjestetään pääosin verkossa 15.9. alkaen.

Psykiatrian alaan kuuluvassa Psyykkiset traumat 3 op -opinnoissa perehdytään mm. kriisien kulkuun, traumahoitoon ja traumasta selviytymisen keinoihin. Tarjontaan sisältyy myös mm. Potilasturvallisuuden opinnot ja Lääketieteen historian opinnot verkko-opintoina. Verkko-opintoina järjestettäviin hoitotieteen aineopintoihin alkaa ilmoittautuminen 11.8. Opinnot ovat tarjolla myös Satasairaalassa Porissa. Lääke- ja terveystieteellisten opintojen esittelytilaisuus pidetään 25.8. klo 15 Zoomissa.

Sote-akatemian Monitieteisestä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuudesta voit valita oman kiinnostuksesi mukaan sote- ja kasvatusalojen rakennetta, toimijoita sekä palveluja käsitteleviä opintojaksoja. Jaksoja on tarjolla runsaasti eri aiheista koko lukuvuoden ajan. Opintojen infotilaisuus pidetään 1.9. klo 16 Zoomissa.

Tietotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden ja tekoälyn opintoja maksutta kaikille

Tietotekniikan perusopinnot 25 op (aiemmin tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot) ja Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op alkavat elokuun lopussa ja ne ovat maksuttomia kaikille.

Tietotekniikan perusopinnot voi opiskella verkossa ja Tampereen kesäyliopistossa. Perusopinnoista voi opiskella yksittäin Johdatus tietotekniikkaan 5 op -kurssin ja Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op -kurssin, jolla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, uhkien muodostamia riskejä ja niiltä turvautumista. Opintojen aloitusinfo pidetään 25.8. Zoomissa.

Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen sisältyy lähiopetusta Turussa, mutta sen voi pääosin opiskella verkossa. Opintokokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Maksuttomia ovat Tekoälyn perusteet, Tekoälyn menetelmät ja AI & Cybersecurity (MOOC). Tekoälyakatemian opintojen infotilaisuus pidetään 24.8. klo 16.30 Zoomissa.

Monipuolinen tarjonta luonnontieteiden opintoja - myös opettajille osaamisen täydentämiseen

Mitä jokaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Climate University -verkoston Ilmasto.nyt-verkkokurssilla tarkastellaan ilmastonmuutosta koskevia näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua. Monialaisuutensa vuoksi opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on maksuton.

Biologian perusopinnot 25 op ovat nyt tarjolla verkko-opintoina. Uusina opintoina aloitetaan Evoluutiopsykologian kokonaisuus elo-syyskuun vaihteessa integroituna lähi-/verkko-opetuksena.

Kemian, biokemian, biotekniikan, maantieteen ja ympäristötieteen opintotarjontaan sisältyy jaksoja, jotka sopivat tutkintoon tähtääville ja osaamisen päivittämiseen myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opettajille sopivat mm. kemian aineopintojen jaksot sekä Oppimisanalytiikka ja laaja-alainen oppimisen arviointi 2 op -kurssi.

Oikeustieteen ja kauppakorkeakoulun opintoja – työelämän tarpeisiin ja tutkintoon tähtääville

Oikeustieteelliset ja kauppakorkeakoulun opinnot sopivat erityisesti yliopiston valintakokeisiin ja avoimen väylän hakuun tähtääville.

Oikeustieteen opinnot aloitetaan avoimessa yliopisto-opetuksessa Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I –opintojaksolla. Sen voi suorittaa itsenäisesti verkossa jo 4.8. alkaen. Jakson suorittamisen jälkeen voi osallistua muille oikeusnotaarin tutkintoon kuuluville opintojaksoille. Opintojen esittelytilaisuus pidetään 9.8. klo 17 Zoomissa.

Turun kauppakorkeakoulun opintotarjontaan sisältyy yli 150 opintojaksoa vuosittain. Suurin osa jaksoista on tarjolla Turussa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena, osa myös verkko-opintoina. Opintoja järjestetään myös Porin yksikössä. Turun opintojen infotilaisuus on 9.8. klo 17 Turun kauppakorkeakoulussa.

Oikeustieteen ja kauppatieteiden opintoja on tarjolla myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

Uusia humanististen ja yhteiskuntatieteiden opintoja

Millä tavalla kaupunki muuttuu, mikä tähän muutokseen vaikuttaa ja miten muutokseen voi vaikuttaa? Näitä kysymyksiä käsitellään monitieteisessä Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuudessa 25 op, joka alkaa syksyllä Turussa tutkinto-opetukseen integroituna lähi- ja verkko-opetuksena.

Museologian perusopinnot 25 op on nyt mahdollista opiskella täysin verkko-opintoina. Kokonaan verkossa voi opiskella myös Arkistot – aineistoista tutkimukseen 5 op -kurssin sekä kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian yhteiset historian aineopinnot 35 op. Uutta tarjonnassa ovat Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op, jotka voi opiskella pääasiassa itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Opinnot voi aloittaa myös osallistumalla ensin Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op –kurssille joko verkossa tai luennoille yliopistossa.

Kehitä viestintä- ja vuorovaikutusosaamistasi

Uusina kieli- ja viestintäopintoina ovat tarjolla Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op, Työyhteisöviestintä 4 op sekä Menesty mediassa 2 op. Tutustu myös kielten ja liikeviestinnän kursseihin – tarjolla on eri kielten kursseja alkeista keskustelukursseihin. Monikielinen yritysviestintä -kurssit opettavat toimimaan monikulttuurisissa ja monikielisissä tilanteissa. Opit vaihtamaan sujuvasti kielestä toiseen, tunnistamaan kulttuuriin sidottuja käytänteitä ja ajattelutapoja sekä hyödyntämään näitä taitoja omassa viestinnässäsi.

> Esittelytilaisuudet tapahtumakalenterissa - lisäyksiä tulossa

> Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissa

> Open University Studies

Luotu 20.06.2022 | Muokattu 21.06.2022