Kasvatustieteiden opintoja avoimessa yliopistossa varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen

24.09.2021

Kasvatustieteiden opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa joustavasti verkko-opintoina tai monimuoto-opintoina yli kymmenessä kesäyliopistossa, kansalais- ja kansanopistossa. Opintoja voi aloittaa ympäri vuoden.

Varhaiskasvatuksen opettajaksi ja muihin tutkintokoulutuksiin tähtääville

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon voi suorittaa kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella. Alempi korkeakoulututkinto on 180 opintopisteen laajuinen. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia varhaiskasvatuksen opettajana päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella vaikkapa työn ohella lähes puolet tutkintoon kuuluvista opinnoista kuten kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) ja lisäksi sivuaineiksi sopivia opintoja, esimerkiksi erityispedagogiikan tai psykologian perusopinnot. Opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen väylän kautta. Hakuun sisältyy soveltuvuuskoe.

Opiskella voi myös yksittäisiä verkkokursseja kuten Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op / The Child´s Participation Pedagogics in Early Childhood Education 3 ECTS ja Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 op. Lisäksi Turun kesäyliopistossa voi suorittaa Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot sopivat kaikille kasvatustieteiden maisterin (KM) -tutkintoon tähtääville. Opintojen perusteella voi hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Korkeakoulututkinnon suorittaneille opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea suoraan maisterihaussa.

Avoimen yliopiston väylän hakuaika on Turun yliopistossa 2. - 16.5.2022. Vuoden 2022 opiskelijavalintaa koskevat tiedot julkaistaan lokakuun lopussa Avoimen väylä -sivulla.

Monipuolisia valmiuksia työelämän tarpeisiin

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opinnoissa tarkastellaan ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden edistämistä erilaisissa oppimisympäristöissä ja organisaatioissa. Kasvatustieteellistä osaamista tarvitaan oppilaitosten lisäksi erilaisissa yhteisöissä, yrityksissä ja järjestöissä esimerkiksi koulutuksen ja oppimisen organisoimisen ja suunnittelun tehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä opintokokonaisuuksista voi valita oman kiinnostuksen mukaan myös yksittäisiä verkkokursseja kuten Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op, Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op ja Aikuiskoulutuksen psykologia 5 op. Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Loka-marraskuussa Turun yliopistossa järjestettävällä Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op -kurssilla voi tutustua improvisaatioon ja sen soveltamiseen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, kiusaamisen vastustamiseen ja esiintymistaitojen harjoitteluun. Uutena verkkokurssina on alkamassa Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 3 op (MOOC).

Luotu 24.09.2021 | Muokattu 24.09.2021