Koulutus- ja opetusyhteistyötä globaalin etelän maissa

28.12.2022

Kaksi siemenrahoitusta saanutta Turun yliopiston hanketta edistävät koulutukseen ja opetukseen keskittyvää yhteistyötä afrikkalaisten ja intialaisten kumppanien kanssa.

Suomalaista koulutusjärjestelmää pidetään yleisesti yhtenä maailman parhaista. Oppimiseen ja koulutukseen keskittyvällä tutkimuksella on keskeinen rooli Turun yliopistossa, joka on sitoutunut jakamaan ja laajentamaan omaa asiantuntemustaan koulutuksen tutkimukseen, opettajankoulutukseen ja koulutusinnovaatioihin keskittyvien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta.

Turun yliopisto on vuosien varrella osallistunut lukuisiin yhteistyöhankkeisiin kansainvälisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Viime vuosina yliopisto on muun muassa ollut mukana tukemassa Sri Lankan koulutusuudistusta ja kehittämässä rehtorien koulutusta Chilessä. Turun yliopistossa on myös mahdollista opiskella lukuisissa koulutukseen keskittyvissä koulutusohjelmissa sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi yliopisto on mukana oppimisen ja opettamisen globaalissa innovaatioverkostossa (Global Innovation Network for Teaching and Learning, GINTL).

Keväällä 2022 Turun yliopisto jakoi sisäisessä haussa siemenrahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelman globaalihankkeille. Kaksi rahoituksen saanutta hanketta, Strategic Partnerships for Quality Teacher Education sekä Cooperation project with Tata Steel Foundation, liittyvät GINTL-verkostoon ja tukevat kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä. Strategic Partnerships for Quality Teacher Education on yhteistyöhanke somalialaisten ja namibialaisten kumppanien kanssa. Cooperation Project with Tata Steel Foundation taas keskittyy suomalaisen koulutusosaamisen hyödyntämiseen osana Intiassa käynnissä olevaa 1000 Schools -hanketta.

Yhteistyötä laadukkaan opettajankoulutuksen kehittämisessä

Somaliassa ja Namibiassa, kuten useissa muissakin kehitysmaissa, opettajankoulutus on usein lyhytkestoista, heikosti organisoitua ja teoriaa painottavaa. Valmistuvilla opettajilla on usein puutteelliset taidot opetustehtävien hoitamiseen, mikä taas johtaa oppilaiden heikkoihin oppimistuloksiin. Koulutuksen heikko laatu heijastuu yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin osa-alueisiin. Sillä on vaikutus myös maiden yleiseen vakauteen. Yhteistyöhankkeessa Strategic Partnerships for Quality Teacher Education keskitytään epäkohtien korjaamiseen kehittämällä opettajankoulutusta Namibiassa ja Somaliassa.  

GINTL-verkoston Somalia-tiimi, jota koordinoivat Turun yliopiston koulutusasiantuntija Mirjami Jeskanen ja asiakkuuspäällikkö Ari Koski, korostaa laadukkaan koulutuksen keskeistä roolia yhteiskunnan, talouden ja työelämän kehityksessä. Osaavat opettajat ovat kehityksessä avainasemassa aina esikoulusta korkeammille asteille, minkä vuoksi opettajankoulutuksen kehittäminen on sijoitus tulevaisuuteen. Verkosto katsoo, että suomalaisilla kumppaneilla ja yliopistoilla on velvollisuus jakaa asiantuntemusta ja kokemuksia kehityksen tueksi.   

Strategic Partnerships for Quality Teacher Education -hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on luoda perusta ja rakentaa opettajakoulutuksen kehittämisen systemaattista toimintamallia yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

- Kuten tiedämme, laadukas opetus on avainasemassa yhteiskunnan kehittymisessä, joten opettajankoulutuksen kehittäminen on erittäin tärkeää. Tämän hankkeen yhtenä päämääränä on luoda perusta opettajankoulutuksen kehittämiselle Somaliassa yhdessä Somali National Universityn kanssa. Olemme yhteistyön alkuvaiheessa, mutta on hienoa päästä rakentamaan yhteyksiä Turun ja Somalian yliopiston kanssa, kertoo Mirjami Jeskanen

Representatives of the Somali National University together with Rector Jukka Kola.
Somali National Universityn edustajia vieraili Turun yliopistolla joulukuussa 2022.

- Namibiassa suomalainen koulutus on tunnettua ja suomalaisiin yhteistyökumppaneihin myös luotetaan, toteaa vastikään Namibiassa vieraillut yliopistotutkija Teija Koskela. - Pitkäaikainen kokemus keskinäisestä yhteistyöstä helpottaa yhteisten projektien suunnittelua ja toteuttamista.  

Strategic Partnerships for Quality Teacher Education -hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on kehittää joustavia opetusmateriaaleja ja -ratkaisuja, jotka auttavat tekemään opetuksesta helposti toteutettavaa. Lisäksi pilotoidaan koulutuksia opettajille, opettajiksi opiskeleville sekä keskeisille viranhaltijoille.

Uusien opetus- ja oppimismenetelmien kehittäminen Intiassa

Yhteistyöhanke Intian Tata Steel Foundationin kanssa tarjoaa tukea opettajille ja opiskelijoille matematiikan ja luonnontieteiden aloilla. Turun yliopiston Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti (TRILA) on maailmanluokan asiantuntija digitaalisessa opetuksessa ja oppimisessa. Sen parhaiten tunnettuja tuotteita on Turun yliopistossa kehitetty palkittu oppimisjärjestelmä ViLLE. TRILA hyödyntää ViLLE-järjestelmää ”digitaalisena siltana” suomalaisen koulutusosaamisen viennissä Intian kumppaneille. Tavoitteena on luoda perusta pitkäaikaiselle yhteistyölle intialaisten sidosryhmien kanssa.

- Hankkeemme on jaettu kahteen alahankkeeseen, jotka toteutetaan yhdessä hankekumppanien TATA Steel ja Aspire Foundation kanssa. Ensimmäisessä hankkeessa pyritään hyödyntämään ViLLE-järjestelmää vaikeasti opetettavien 6.-8. luokan matematiikan ja luonnontieteiden sisältöjen jakamisessa. Tähän prosessiin kuuluu uusien, pedagogisesti laadukkaiden sisältöjen kehittäminen. Osa sisällöistä on digitaalisia ja osa luokkahuoneissa sekä niiden ulkopuolella toteutettavia aktiviteetteja. Tärkeää uusissa materiaaleissa on se, että ne on jaettu pelkästään kuvitettuihin, kuvitettuihin ja sanallisiin sekä pelkästään sanallisiin materiaaleihin. Tämä auttaa selättämään Intian maaseutujen koulujen oppilaiden lukutaidottomuuteen liittyviä haasteita, kertoo työelämäprofessori ja projektikoordinaattori Pekka Räsänen.

Kehitettävien opetus- ja oppimismateriaalien pitää kattaa tarpeita laajasti. Materiaalien tulee olla helposti ymmärrettäviä, jotta opettajat voivat rakentaa oppitunnit helposti olennaisista osista. Lisäksi materiaalien rakenteiden ja ohjeiden tulee olla systemaattisia ja esimerkkien käytännönläheisiä. Oppitunteja pitää olla helppo järjestää yksinkertaisilla apuvälineillä, oppimateriaaleilla ja välineistöllä. Materiaalit noudattavat toiminnallisen oppimisen mallia, jossa pääpaino on kokeilun kautta oppimisella.

- Tämä lähestymistapa perustuu kaiken tasoisten oppilaiden osallistumiseen. Materiaalit ovat saatavilla kaikille kumppaneille ja 20 pilottikoululle. Toinen osahanke koostuu esiselvityksistä yksilöidyn digitaalisen koulutuksen hyödyntämisestä katulapsille suunnatuissa kouluissa Intiassa, Räsänen kertoo.

Siemenrahoitus auttaa luomaan pitkäaikaisia kumppanuuksia sekä kestäviä parannuksia opettajankoulutuksessa ja opetuksessa

Strategic Partnerships for Quality Teacher Education ja Collaborative Project with Tata Steel Foundation -hankkeet ovat vielä varhaisessa toteutusvaiheessa, mutta molemmat hankkeet tähtäävät kestävien ja tehokkaiden koulutusratkaisujen ja pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamiseen.

- Tavoitteemme sekä Somaliassa että Namibiassa on rakentaa vahvoja ja kestäviä kumppanuuksia ja työskennellä yhdessä laadukkaan opettajankoulutuksen puolesta myös varhaiskasvatuksessa, painottaa Jeskanen.

Hankkeen tavoitteiden kannalta on tärkeää kehittää ja laajentaa olemassa olevaa yhteistyötä esimeriksi Namibian kumppaneiden kanssa. Toisaalta on tärkeää huomioida myös muiden suomalaisten yliopistojen tekemä työ, esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston yhteistyö Namibian kanssa ja Helsingin yliopiston yhteistyö Somaliassa.

TRILAn ja Tata Steel Foundationin yhteistyötä Intiassa tehdään myös pitkällä tähtäimellä. Nykyisessä pilottivaiheessa tarkastellaan ja kehitetään systemaattisia lähestymistapoja hankekumppanien välillä, jotta hankkeen jatkuminen myös tulevaisuudessa voidaan varmistaa.

- Intian Eduten-toimisto tarjoaa opettajankoulutusta ja tukea tälle hankkeelle. Se auttaa meitä myös keräämään opettajien ja opiskelijoiden haastatteluja ja kokemuksia. Intian julkinen koulujärjestelmä on vielä alkuvaiheessa verkkopohjaisten teknologioiden käyttöönotossa. Tämä pilotti tarjoaa prosessille kaksi keskeistä ponnahduslautaa. Ensinnäkin, pilottihanke tarjoaa meille tärkeitä oppimiskokemuksia. Toiseksi, paikalliset opettajat saavat keskeiset taidot ja tiedon digitaalisten oppimistyökalujen hyödyntämiseen, kertoo Pekka Räsänen.

 

Luotu 28.12.2022 | Muokattu 28.12.2022