Suomen Akatemialta yli 3,3 miljoonaa Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuureille

15.12.2022

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt rahoitusta tutkimusinfrastruktuurihankkeille yhteensä 25 miljoonaa euroa. Hankkeet toteutetaan eri puolilla Suomea ja ne vaikuttavat paikallisesti tai alueellisesti.

Turun yliopistoon rahoitus myönnettiin neljälle tutkijalle kolmeen tutkimusinfrastruktuurihankkeeseen rahoituskaudelle 1.1.2023–31.12.2025. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 19 tutkimusinfrastruktuurille.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen varantoa, joka mahdollistaa tutkimustyön, edistää tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä.

Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista tukeva Suomen Akatemian rahoitus painottaa vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Rahoitus myönnettiin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (Recovery and Resilience Plan, RRP) pohjalta. Suunnitelma on osa kansallista kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Turun yliopistossa rahoituksen saivat:

  • Sirpa Jalkanen, professori, tutkimusjohtaja, InFLAMES-lippulaiva: Turku Immunology Centre, 2 009 243 euroa
  • Anne Alvesalo-Kuusi, professori, oikeustiede: Research infrastructure for the intersection of law and politics, 415 523 euroa
  • Kimmo Elo, erikoistutkija, Eduskuntatutkimuksen keskus: Research infrastructure for the intersection of law and politics, 425 381 euroa
  • Mikko Metsä-Ketelä, professori, biokemia: Turku Protein Core, 487 128 euroa

Research infrastructure for the intersection of law and politics (LAWPOL)

LAWPOL-tutkimusinfrastruktuuri kokoaa lainsäädäntöön liittyvät poliittiset ja juridiset julkiset asiakirjat. Turun yliopiston johtama konsortio rakentaa lain ja politiikan rajapinnan tutkimusinfrastruktuurin hyödyntäen olemassa olevia Lakitutka.fi-palvelua sekä FINPARL-aineistoa.

LAWPOL kattaa lakihankkeen koko elinkaaren. Se sisältää paitsi lainvalmistelijoiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden tuottamat asiakirjat sekä kansallisen ja kansainvälisen oikeuskäytännön, myös lakia edeltävät poliittiset ohjelmat, eduskuntakeskustelut, EU-lainsäädännön sekä tutkimuskirjallisuutta.

LAWPOLin uudet työkalut edistävät poikkitieteellistä tutkimusta, lisäävät tietoa lain ja politiikan rajapinnoista ja tehostavat lainsäätäjän, tuomioistuinten, tutkijoiden sekä eturyhmien välisiä vaikutussuhteita koskevaa tutkimusta. Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja digitaaliset työkalut lisäävät merkittävästi hallinnon ja politiikan avoimuutta sekä tiedon saavutettavuutta.

Turku Immunology Centre

Projektin tavoitteena on edistää Turussa tehtävää immunologista tutkimusta kehittämällä Turun Immunologiakeskuksen infrastruktuuria. Saadulla rahoituksella pystytään tarjoamaan uusinta tutkimusteknologiaa immunologian tutkimuksen erityistarpeisiin sekä lisäämään immunologista asiantuntemusta, tutkimusalustoja ja yhteistyömahdollisuuksia lääkealan, biotieteiden ja diagnostiikka-alan yrityksille.

Uusi, automatisoitu infrastruktuuri tukee Suomen ja Euroopan unionin vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Infrastruktuurin avulla tuotetulla tiedolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta, parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ympäristön pilaantumista.

> Turun Immunologiakeskus

Turku Protein Core

Proteiinit ovat luonnon rakennusaineita, jotka ovat mahdollistaneet elämän kehittymisen. Proteiinien tutkimus on mahdollistanut monien lääkkeiden kehittämisen, joita käytetään useiden sairauksien hoidossa. Proteiinit mahdollistavat ympäristöystävällisen tavan valmistaa kemikaaleja ja ovat avainasemassa tulevaisuuden bioenergian tuotossa. Molemmat aiheet liittyvät vahvasti kiertotalouden periaatteisiin.

Turku Protein Core on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun biokeskuksen yhteinen aloite, jonka tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää tutkimusedellytyksiä, joiden avulla proteiinien huippututkimusta voidaan jatkaa.

Nykyinen infrastruktuuri on arvioitu sekä ulkoisesti, että sisäisesti, minkä avulla tutkijat ovat tunnistaneet useita kehittämiskohteita. Rahoitus mahdollistaa useiden satojen opiskelijoiden, tutkijoiden ja teollisuuden pääsyn nykyaikaiseen tutkimuslaitteistoon, mikä parantaa huomattavasti tietotaitoa tulevaisuuden kannalta merkittävästä aihepiiristä.

Luotu 15.12.2022 | Muokattu 15.12.2022