Turun yliopisto läpäisi kansainvälisen laatuauditoinnin – vahvuuksina laatukulttuuri, monitieteisyys, koulutuksen kehittäminen ja vaikuttavuus

25.08.2023

Turun yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Turun yliopisto sai erityistä kiitosta yhteisöllisestä laatukulttuurista, joka mahdollistaa henkilökunnan ja opiskelijoiden laajan osallistumisen toimintojen kehittämiseen. Opetussuunnitelmien kehittäminen on systemaattista. Yliopisto on vahvasti sitoutunut monitieteisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen.

Turun yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Turun yliopistolle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Turun yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit.

Monitieteisyys näkyy vahvasti Turun yliopiston strategiassa ja kuuluu yliopiston vahvuuksiin. Yliopisto pyrkii aktiivisesti kehittämään monitieteisyyttä sekä tutkimuksessa että koulutuksessa. Yliopiston säännöllisesti toteuttamat tutkimuksen arvioinnit edistävät monitieteisyyden, tutkimuksen vaikuttavuuden ja avoimen tieteen kehittämistä.

– Turun yliopisto voisi edelleen vahvistaa monitieteisyyttä lisäämällä tiedekuntien ja eri tutkimusaloja edustavien elinten välistä yhteistyötä. Lisäksi yliopisto voisi ottaa käyttöön monitieteisyydestä palkitsevia sisäisiä rahoitusmalleja. Yliopiston kannattaisi houkutella lisää kansainvälisiä lahjakkaita tutkijoita, kannustaa auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Milena Žic Fuchs Zagrebin yliopistosta Kroatiasta.

Turun yliopiston vararehtori, laatutyön kehittämistä johtava Piia Björn kiittää auditointiryhmää hyvin laaditusta raportista. 

– Auditointitulos ja raportti osoittavat läpinäkyvästi Turun yliopiston korkean laadun ja samalla kehittämiskohteet. Laatuun vaikuttavat useat tekijät ja niiden kehittämisellä on pitkä perinne Turun yliopistossa. Yliopiston laatutyöhön vaikuttavat nykyiset nopeat globaalit muutokset, jotka tuovat tarpeen tehdä kehittämistyötämme yhä ennakoivammin, Björn sanoo.   

Björnin mukaan hyvään vauhtiin saatettu kehittämistyö tutkimuksessa, koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, strategisessa ennakoinnissa ja tiedolla johtamisessa jatkuu edelleen ja samalla siivittää yliopiston menestystä. 

– Olennaista onnistuneessa kehittämistyössä on asiantuntevan ja monialaisen yhteisömme osallistuminen. Kiitän lämpimästi jokaista auditointiprosessin valmisteluun ja itse auditointihaastatteluihin osallistunutta henkilöä niin opiskelijakunnastamme, henkilöstöstämme kuin sidosryhmistämmekin. Karvilta saamamme palaute on sellaista, jonka avulla on hyvä edistää asioita jo heti syksyn aikana

Koulutuksen kehittäminen on systemaattista

Auditointiryhmän mukaan Turun yliopistossa on toimivat menettelytavat opetussuunnitelmien ja tutkinto-ohjelmien kehittämiseksi. Opetussuunnitelmien kehittäminen on systemaattista ja hyvin johdettua. Auditointiryhmä pitää arvokkaana yliopiston yhteisöllistä ja osallistavaa laatukulttuuria. 

Henkilöstön ja opiskelijoiden ääntä kuullaan monipuolisesti yliopiston kehittämistyössä. Myös työelämän palautetta kerätään ja hyödynnetään aktiivisesti koulutuksen kehittämisessä. 

Osa opiskelijoista kuitenkin kokee, että heidän osallistumismahdollisuuksiaan tulee vahvistaa. Arviointiryhmän mukaan yliopiston on edelleen kehitettävä kansainvälisten opiskelijoiden, jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden osallistumismahdollisuuksia kehittämistyöhön. 

Opiskelijoiden oppimista tuetaan monipuolisilla opetus- ja arviointimenetelmillä. Samoin opettajien pedagogista osaamista ja opetusmenetelmien kehittämistä tuetaan monin tavoin. Arviointiryhmän mukaan yliopiston tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävästi palautetta oppimisestaan oppimistavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään monin toimin

Yksi yliopiston vahvuuksista on koko akateemisen yhteisön vahva sitoutuminen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen. Yliopisto tekee monitasoista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa ja on dynaaminen ja arvostettu yhteistyökumppani alueellisesti ja kansainvälisesti.

Auditointiryhmä ehdottaa Turun yliopistolle kumppanuuksien edelleen kehittämistä. Yliopiston kannattaisi entistä vahvemmin hyödyntää strategista potentiaaliaan ja sijaintiaan Itämeren alueen kehittäjänä. Samoin yliopisto voisi harkita samantyyppistä edistyksellistä yhteistyötä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa kuin mitä se jo tekee Turun kaupungin kanssa.

Yliopiston tiedolla johtaminen on vahvistumassa

Turun yliopiston laatujärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä on kytketty tiiviisti toisiinsa. Yliopiston vuosisuunnitteluprosessit ja palautejärjestelmät tuottavat monipuolista tietoa, jonka avulla yliopiston johto, tiedekunnat ja yksiköt edistävät strategian toimeenpanoa ja kehittävät yliopiston ydintoimintoja ja palveluita.

Yhteisöllisen laadintaprosessin ansiosta yliopiston henkilökunta tuntee hyvin strategian ja on siihen sitoutunut.
Yliopisto on vahvistamassa tiedolla johtamista ja johtamisen tietojärjestelmiä. Auditointiryhmä pitääkin tärkeänä, että yliopistossa kehitetään strategisten suunnitteluprosessien ja päätöksenteon tietoperustaa ja sen läpinäkyvyyttä koko yhteisölle.

Yliopisto panostaa henkilöstöönsä

Turun yliopisto on kiinnittänyt paljon huomiota henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen, tukemiseen ja hyvinvointiin. Auditointiryhmä ehdottaa, että pedagogisista opinnoista tehtäisiin pakolliset kaikille opettajille. Kansainvälisen henkilökunnan mahdollisuuksia osallistua henkilöstökoulutukseen tulisi parantaa lisäämällä englanninkielistä koulutustarjontaa.

Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Luotu 25.08.2023 | Muokattu 25.08.2023