Genius-patsas Turun yliopiston kampuksen keskusaukiolla talvella

Turun yliopistolle rahoitusta ilmastonmuutoksen ja terveyden välisen yhteyden tutkimukseen

12.12.2019

Suomen Akatemia on valinnut seitsemän tutkimuskonsortiota (29 osahanketta) rahoitettaviksi Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -akatemiaohjelman toisen vaiheen haussa. Turun yliopisto johtaa yhtä rahoituksen saanutta tutkimuskonsortiota ja on partnerina kolmessa muussa konsortiossa.

Turun yliopiston maantieteen laitoksen professori Jukka Käyhkö johtaa yhtä seitsemästä uudesta tutkimuskonsortiosta. HERCULES-konsortiossa tutkitaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä kaupunkien eri väestöryhmien terveydelle.

– Hankkeessa mallinnetaan tarkasti kaupunkien ilmastonmuutosta, ja tulokset kytketään yksityiskohtaiseen tietoon alueiden maankäytöstä, asukkaiden sosio-ekonomisesta asemasta ja terveydestä. Tieto jalostetaan maamme kuuden suurimman kaupungin osalta paikkatietoaineistoksi, jolloin saadaan selville ilmastoriskien alueellinen jakautuma näiden kaupunkien sisällä, sekä miten riskien jakautuminen muuttuu ilmaston lämmetessä, Käyhkö kertoo.

Käyhkön mukaan konsortiossa tehtävä tutkimus tuottaa arvokasta tietoa siitä, kuinka kaupunkien kokemia ja tuottamia ilmastoriskejä voidaan pienentää entistä paremmalla strategisella suunnittelulla. 

Konsortion kokonaisrahoitus on lähemmäs 1,2 miljoonaa euroa ja se jakautuu neljän eri osahankkeen kesken. Käyhkön lisäksi Turun yliopistosta yhtä osahanketta johtaa kansanterveystieteen professori Jussi Vahtera. Konsortion kahta muuta osahanketta toteuttavat Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Turun yliopisto partnerina kolmessa konsortiossa

Yliopiston tutkijat ovat mukana kolmessa muussa tutkimuskonsortiossa. Biolääketieteen laitoksen yliopistonlehtori Arto Pulliainen johtaa osahanketta konsortiossa Ilmastonmuutoksen vaikutus muuttavien lintujen ja lepakoiden avulla leviävien tautien esiintymiseen Euroopassa (DISEASES-ON-WINGS). Osahankkeelle myönnettiin 398 566 euroa rahoitusta.

Aerobiologian työryhmän yksikönjohtaja Annika Saarto Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä johtaa yhtä Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa (ALL-IMPRESS) -konsortion kolmesta hankkeesta. Osahankkeelle myönnettiin 205 464 euron rahoitus.

Biolääketieteen laitoksen apulaisprofessori Jukka Hytönen johtaa osahanketta Vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutos Suomessa: kartoittaminen, mallintaminen ja torjunta (VECLIMIT) -konsortiossa. Osahankkeen rahoitus on suuruudeltaan 152 000 euroa.

Seitsemälle uudelle tutkimuskonsortioille myönnettiin rahoitusta yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.

Ilmastonmuutos ja terveys -akatemiaohjelma tuottaa tietopohjaa parhaiden toimintatapojen valitsemiseen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ohjelman rahoituskausi alkaa vuonna 2020 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Kuva: Juhana Ahlamo

Luotu 12.12.2019 | Muokattu 12.12.2019