Tutkimus kaivaa esille yrityskauppojen ja huoltovarmuuden ongelmakohdat

10.01.2021

Suurvaltojen kasvanut taipumus käyttää taloudellisia keinoja ulkopolitiikkansa jatkeena ja Kiinan kasvanut kiinnostus yritysostoihin Euroopassa on herättänyt kysymyksen yritysostojen yhteydestä huoltovarmuuteen. Käsitykset siitä, mitkä yritykset ovat yhteiskunnan kannalta kriittisiä, ja ulkomaisten yritysostojen regulatiivinen ympäristö, ovat muuttumassa. Aihetta on tutkittu niukasti, mutta parin vuoden sisällä on luvassa uutta tietoa Turun yliopiston ForAc-tutkimushankkeelta.

ForAc eli Ulkomaiset yritysostot ja poliittiset kostotoimet huoltovarmuuden uhkina strategisen irtautumisen aikakaudella -tutkimushankkeen johtajan, ma. professori Mikael Mattlinin mukaan aihepiiri on jäänyt aiemmin eri näkökulmien katveeseen. Kiinan toimet sekä Covid-19 -pandemian synnyttämät huoltovarmuuskysymykset nostivat myös tämän kysymyksen esille.

– Tästä kysymyksestä on tullut erittäin ajankohtainen, koska viime vuosina on nähty valtioihin liittyvien organisaatioiden aktiivisia toimia kriittistä teknologista osaamista omaavien, tai keskeisiä kansallisia huoltovarmuustehtäviä hoitavien, ulkomaisten yritysten hankkimiseksi. Suurvallat pyrkivät myös taloudellisen valtiotaidon tarjoamin politiikkakeinoin vaikuttamaan muihin maihin. Tutkimuksella pyrimme paikkaamaan sitä tietotarvetta, mitä näiden aiheiden – huoltovarmuuden, taloudellisen vatltiotaidon ja yritysostojen – rajapinnoissa on, Mattlin sanoo.

– Rajoilla on väliä myös talouden puolella. Mitä yrityksiä myydään, kenelle ja millä ehdoilla, tutkimushankkeen johtaja Mikael Mattlin sanoo.

Kysymyksen merkittävyydestä kertoo se, että hanke sai lähes 522 000 euron rahoituksen Suomen Akatemian Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoituksesta. Kaikkiaan Akatemia myönsi kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tieteelliseen tutkimukseen 20 miljoonaa euroa. Erityisrahoituksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteiskuntaa koskettavista kriiseistä sekä niiden ennakoinnista ja ratkaisemisesta.

– Tämä on valtiolta iso panostus huoltovarmuustutkimukseen, Mattlin sanoo.                   

Tutkimushanke tutkii sitä, miten pienet avoimet taloudet voivat suojella huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiään ulkomaisilta yritysostoilta ja poliittisilta kostotoimilta, avoimen taloutensa säilyttäen. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa kartoitetaan tämänhetkinen tilanne. Tutkimushankkeen lopussa odotetaan tutkimustulosten ohella politiikkasuosituksia, joita voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena.

Tutkimushankkeessa yhdistetään uudella ja poikkitieteellisellä tavalla kolme tutkimusaluetta: huoltovarmuuden, taloudellisen valtiotaidon ja strategiset yritysostot.

– Näiden tutkimusalueiden välimaastossa on kriittisiä tietoaukkoja, joilla on kiireellisiä politiikkaimplikaatioita, joihin tämä hanke tarjoaa vastauksia, Mattlin sanoo.

Tutkimushanke päättyy marraskuun lopussa 2023.

Luotu 10.01.2021 | Muokattu 10.01.2021