Tehokkuusajattelu tappaa ensin dialogin ja hautaa sitten ihmisyyden jäänteet (Väitös: YM Eeva Nummi, 10.11.2023, johtaminen ja organisointi)

YM Eeva Nummen väitöstutkimus käsittelee dialogisen toimintakulttuurin kehittämistä fuusioitumisvaihetta elävässä sote-organisaatiossa. Tutkimus on polttavan ajankohtainen sote-kentässä edelleen käynnissä olevan murroksen sekä organisaatioiden johtamiseen lähes poikkeuksetta liitettävän tehostamispuheen vuoksi.

Nummen tutkimus tekee näkyväksi sen, kuinka raadollista fuusioitumisvaihetta elävän sote-organisaation arki on ja mitä ihmisten kokemukselle tapahtuu organisaatiossa, jossa tehokkuusajattelu ottaa vallan.

- Tehokkuutta ja tuottavuutta tavoittelevassa organisaatiossa inhimillinen ihminen on lähinnä toiminnan sujuvuutta uhkaava riski, ei suinkaan voimavara, Nummi toteaa.

Nopeassa tahdissa toisiaan seuraavat, päällekkäiset muutokset pirstaloivat ihmisten kokemusjatkumoa. Kun kokonaisvaltaisten kokemusten käsittelylle ei ole tilaa, tai sitä ei nähdä tarpeelliseksi, tunteet kielletään ja siirretään sivuun. Samalla organisaation tunneilmapiiristä tulee harmaa ja lannistunut, pelokaskin. Kun henkilöstökokemusta kehitetään niillä samoilla mittaamiseen perustuvilla menetelmillä, jotka ongelman ovat alun perin synnyttäneet, oravanpyörä pyörii yhä lujempaa ja tuottaa pahoinvointia yhä tehokkaammin. 

Tarvitaan radikaali näkökulman muutos, ja sellaisen Nummi löytää dialogista.

Nummi tarkoittaa dialogilla varta vasten järjestettyä vuorovaikutustilannetta, jossa noudatetaan dialogin pelisääntöjä ja tutkiskellaan asioita yhdessä toisten ihmisten kanssa, kokemuksen valossa. 

- Dialogissa opitaan kokemuksesta. Siinä kerrotaan tarinoita, jotka jäsentävät käsitystämme maailmasta uudella tavalla. Kaoottiselta vaikuttava todellisuus alkaa näyttää hiukan selkeämmältä, pirstaleinen elämäntarina eheämmältä, Nummi sanoo.

Nummi tuo organisaatiotieteisiin ja käytännön työelämään tehokkuus ja tuottavuustavoitteista sekä konsensushakuisuudesta vapaan dialogin ihanteen, jonka hän väittää olevan avain inhimillisesti kestävään organisaatioon. Aidossa, moniäänisessä dialogissa organisaation menestystarina saa rinnalleen ihmisten kokonaisvaltaisista kokemuksista kertovat tarinat, jotka alkavat rakentaa uudenlaista organisaatio- ja johtajuuskäsitystä. Johtajan tehtävä ei olekaan enää johtaa organisaatiota mitattavissa olevilla tosiasioilla kohti menestystä - ja kaatua tässä ”jalossa” yrityksessä - vaan mahdollistaa kokemusjatkumon työstäminen ja kokemuksesta oppiminen kaikilla organisaatiotasoilla. Tämä tekee organisaatioelämästä inhimillisesti kestävämpää sekä työntekijöille että johtajalle itselleen. 

- Dialogissa syntyy kokemus siitä, että oma sisäinen maailma eheytyy, mutta samalla rakentuu yhteyksiä toisiin ihmisiin – yksilön sisäinen ja ihmisten välinen integraatio vahvistuu. Me tarvitsemme yhteyden kokemusta toisiin ihmisiin voidaksemme hyvin. Me tarvitsemme dialogia, jossa ihmisyytemme tulee näkyviin ja hyväksytyksi aina, mutta etenkin radikaalien muutosten keskellä, kertoo Nummi.  
Nummi kytkee väitöskirjansa myös planeettaa uhkaavaan kestävyyskriisiin.

- Näen näkökulman muutoksen olevan välttämätön, kun kohtaamme yhteiskunnan ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kriittisen kestävyyskriisin ja maapallon kantokyvyn romahduksen. Dialogissa syntyvä yhteys omaan haavoittuvuuteen auttaa kohtaamaan myös muiden ihmisten ja luonnon haavoittuvuuden empaattisesti ja kunnioittavasti. Dialogi auttaa sopeutumaan kokemusjatkumoa pirstaloiviin tapahtumiin, Nummi toteaa.

***
YM Eeva Nummi esittää väitöskirjansa ”Dialogi ja inhimillisesti kestävä organisaatio” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.11.2023 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Pikka-Maaria Laine (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori Satu Teerikangas (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on johtaminen ja organisointi.

Luotu 08.11.2023 | Muokattu 08.11.2023