Tulevaisuustietoisuus vaikuttaa kykyymme nähdä tulevaisuudelle vaihtoehtoja (Väitös: VTM Sanna Ahvenharju, 10.6.2022, tulevaisuudentutkimus)

Tulevaisuustietoisuus kuvaa ajattelutapojamme ja taipumuksiamme liittyen siihen, minkälaisena näemme tulevaisuuden. VTM Sanna Ahvenharju kollegoineen kehitti väitöstutkimuksessaan mittarin tulevaisuustietoisuuden merkityksen ja vaikutusten arvioimiseksi sekä sen kehittymisen seuraamiseksi.

Ahvenharjun väitöstutkimuksessa tunnistetut viisi tulevaisuustietoisuuden ulottuvuutta voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Aikakäsitys kuvaa sitä, suuntaudummeko tulevaisuuteen vai nykyisyyteen ja kuinka kauas eteenpäin katsomme. Ymmärrämmekö menneiden, nykyisten ja tulevien toimien yhteyksiä?
  • Toimijuus kuvaa sitä, kuinka paljon uskomme itse pystyvämme vaikuttamaan omiin tai yhteisiin tulevaisuuskuviin ja minkälaisena näemme oman roolimme niiden toteutumisessa.
  • Systeemisyys kuvaa ymmärrystämme eri järjestelmien välisistä vaikutus- ja riippuvuussuhteista. Minkälaisia yhteyksiä olemme kykeneviä huomaamaan?
  • Vastuullisuus kuvaa kykyämme ymmärtää oma roolimme suhteessa muihin. Näemmekö omien toimiemme vaikutukset ja koemmeko niistä vastuuta?
  • Avoimuus kuvaa sitä, miten näemme tulevaisuuden mahdollisuudet. Onko tulevaisuus meille avoin, uusia ja arvaamattomia mahdollisuuksia täynnä?

- Jatkuvasti monimutkaisemmaksi muuttuva maailma haastaa ymmärryksemme sekä käsityksemme tulevaisuudesta. Me kaikki mietimme ja käytämme tulevaisuutta jatkuvasti, tiedostamattamme ja tiedostaen. Muodostamme mielessämme projektioita tulevista tapahtumista, joihin niin toiveemme kuin pelkommekin kohdistuvat. Nämä tulevaisuuden projektiot tai tulevaisuudenkuvat vaikuttavat siihen, minkälaisia päätöksiä teemme ja miten toimimme erilaisissa tilanteissa, nyt, jo tänään, toteaa Ahvenharju.

Tutkimalla erilaisten ihmisten tulevaisuustietoisuutta voidaan ymmärtää paremmin sitä, miksi valintoja tehdään ja miten valintoihin mahdollisesti voidaan vaikuttaa. Ahvenharju vertasi tutkimuksessaan suomalaisten vaikuttajien tulevaisuustietoisuusprofiileja siihen, kuinka hyväksyttävinä he pitivät erilaisia radikaaleja ohjauskeinoja kotitalouksien luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi.

- Tulevaisuustietoisuustietoisuuden konseptin avulla pystyin tunnistamaan, kuinka vaikuttajien asenteita ohjasi heidän avoimuutensa vaihtoehdoille, joka sai heidät kuvittelemaan ja näkemään tulevaisuuden mahdollisuuksia, kuinka heidän systeeminen ajattelunsa saattoi ohjata heidän ajatuksiaan ohjauskeinojen toteutettavuudesta ja kuinka heidän vastuullisuutensa vaikutti siihen, mitä seurauksia he pitivät tärkeänä, kertoo Ahvenharju.

Mitä merkitystä on tulevaisuustietoisuuden mittaamisella?

Ahvenharju kehitti yhdessä kollegoidensa kanssa väitöstutkimuksessaan tulevaisuustietoisuuden testaamiseksi psykometrisen mittarin, joka muodostuu 20 lyhyestä intuitiivisesta kysymyksestä. Mittarin avulla voidaan tutkia tulevaisuustietoisuuden merkitystä, vaikutuksia tai yhteyttä toisiin ilmiöihin sekä seurata sen kehittymistä. Mittaamisen avulla voidaan esimerkiksi tutkia, miten ihmisten elinolosuhteet, kulttuuri tai koulutus vaikuttavat tulevaisuustietoisuuteen, tai kuinka paljon tulevaisuustietoisuus vaikuttaa elintapoihimme, käyttäytymiseemme tai valintoihimme.

Ahvenharjun väitöstutkimus luo teoreettiset perusteet tulevaisuustietoisuudelle ihmisen ennakoivuutta kuvaavana kykynä, jota voidaan soveltaa sekä yksilöihin että kollektiivisiin järjestelmiin. Kyseinen kyky ei riipu tilanteesta tai ympäristöstä vaan se on perustavanlaatuisempi ominaisuus, joka ilmenee eri elämänalueilla, kuten työssä, koulutuksessa ja perheessä, sekä suhtautumisessa globaaleihin kysymyksiin.

- Tulevaisuustietoisuuden mittaaminen tuo näkyväksi sen, kuinka erilaisia olemme. Näiden erilaisuuksien huomioiminen olisi tärkeää esimerkiksi strategia- ja ennakointiprosesseissa, jotta varmistetaan, että mukana on eri vahvuuksia omaavia ihmisiä, Ahvenharju tiivistää.

***

VTM Sanna Ahvenharju esittää väitöskirjansa ” Futures Consciousness as a Human Anticipatory Capacity - Definition and Measurement ” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.6.2022 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku). Väitöstä voi seurata myös etänä.

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Andy Hines (University of Houston, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Markku Wilenius (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tulevaisuudentutkimus.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: sanna.ahvenharju@utu.fi, puh. 050 3228 341

Luotu 06.06.2022 | Muokattu 07.06.2022