Asiasana: Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väittelijä tutki ihmissuhteiden kehittymisprosesseja globaaleissa virtuaalitiimeissä (Väitös: MSc Majid Aleem, 12.3.2021, kansainvälinen liiketoiminta)

Tarve rajat ylittävälle yhteistyölle ja paine tuottavuuden lisäämiselle ovat tehneet globaaleista virtuaalitiimeistä (GVT) osan nykypäivän organisaatioita. Niiden tuomia etuja pyritään hyödyntämään yhä laajemmin liiketoiminnan eri osa-alueilla. MSc Majid Aleem tutki väitöskirjassaan globaalien virtuaalitiimien jäsenten välisiä suhteita.

Kestävän kehityksen arviointi on tasapainoilua monimutkaisuuden ja yksinkertaistamisen välillä (Väitös: KTM Hanna Pihkola, 19.2.2020, johtaminen ja organisointi)

Erilaisilla mittareilla ja tunnusluvuilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen johtamisessa ja arvioinnissa. Parempien mittareiden kehitystä onkin usein ehdotettu ratkaisuksi erilaisiin johtamiseen liittyviin haasteisiin. KTM Hanna Pihkolan väitöstutkimus käsittelee haasteita, joita kestävän kehityksen arviointiin sekä arviointitulosten viestintään liittyy.

Tunteilla on keskeinen merkitys organisaation identiteetille omistajamuutostilanteessa (Väitös: HM, KM Johanna Marin, 12.2.2021, johtaminen ja organisointi)

Sen ohella, että organisaatioidentiteetti vastaa kysymykseen siitä, keitä me olemme, myös tunteet ”meistä” ovat organisaatiolle merkityksellisiä erityisesti sen kohdatessa omistajamuutostilanteen. Johanna Marinin väitöskirjatutkimus tuo tunteet organisaatioidentiteettitutkimuksen keskiöön ja tutkii niitä osana pääomasijoitteisen yrityskaupan luomaa omistajamuutosta.

Digitaalisuus ja maahanmuuttajayrittäjien monimuotoisuus mahdollistavat uudenlaisen arvonluonnin (Väitös: MSc Muhammad Sufyan, 22.1.2021, kansainvälinen liiketoiminta)

Muhammad Sufyanin väitöstutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten arvoa luodaan erilaisissa maahanmuuttajien omistamissa yrityksissä. Tutkimukseen valikoitui esimerkiksi etnisiä, kohdemaassa saman etnisen ryhmän jäseniä palvelevia yrityksiä sekä kansainvälisiä maahanmuuttajien omistamia yrityksiä, jotka palvelevat kansainvälisiä asiakkaita useissa eri maissa.

Hyvinvointipolitiikan tarjoamat välineet jäävät usein hyödyntämättä kehittyvissä maissa (Väitös: MSc Susmita Baulia, 4.12.2020, taloustiede)

MSc Susmita Baulia tutkii väitöskirjassaan ongelmia, jotka estävät kehittyvien maiden kohderyhmiä hyödyntämästä hyvinvointipolitiikan luottomarkkinoille ja terveydenhuoltoon tarjoamia välineitä parhaalla mahdollisella tavalla. Usein jonkin tietyn välineen, kuten mikroluoton tai rokotteen, käyttöönotto jää vähäiseksi, sillä sen luontaiset kustannukset ovat hyötyjä suuremmat.

Yrityskulttuuri voi joko tukea tai rapauttaa organisaation kykyä toimia oikein (Väitös: KTM Niina Ratsula, 4.12.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Yrityskulttuuriin pohjautuvalla sosiaalisella kontrollilla voi olla merkittävä rooli siinä, miten hyvin ja laajasti henkilöstö omaksuu uusia ohjeita ja sääntöjä, selviää KTM Niina Ratsulan väitöstutkimuksesta. Ratsulan mukaan organisaation sisäistä valvontaa tai compliance-ohjelmia suunniteltaessa johdon tulee formaalien ohjauskäytäntöjen lisäksi kiinnittää huomiota organisaatiokulttuurissa piileviin uskomuksiin ja siihen, miten näitä uskomuksia luodaan.

Väittelijä tutki mielenterveyshäiriöiden ja taloudellisen toiminnan yhteyksiä (Väitös: VTM Henri R. W. Salokangas, 27.11.2020, taloustiede)

VTM Henri Salokangas käsittelee väitöskirjassaan mielenterveyshäiriöiden ja taloudellisen toiminnan yhteyksiä. Väitöskirjan tutkimusartikkelit tuottavat uutta tietoa muuttoliikkeen vaikutuksista pitkän aikavälin mielenterveyshäiriöihin sekä mielenterveyshäiriöiden yhteyksistä työmarkkinamenestykseen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Salokankaan mukaan laadukkaiden suomalaisten rekisteriaineistojen avulla on mahdollista selvittää vakavien mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä erityisesti pitkällä aikajänteellä.

Toimivat tunneprosessit ovat järkevän päätöksenteon edellytys myös yrityksissä (Väitös: KTM Mika Jakovaara, 25.9.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Väitöstutkimuksen mukaan järkevien päätösten tekemiseksi tarvitaan toimivat tunneprosessit. Tutkimus tunnisti yritysjohdon strategisessa investointipäätöksenteossa tunteille 12 erilaista roolia. Tunneprosessit ja tunnekokemukset ohjaavat esimerkiksi sitä, mihin asioihin yritysjohtajat kiinnittävät huomionsa. Lisäksi ne vaikuttavat siihen, miten opimme uusia asioita ja millä tavalla käytämme tietoa.