Tunteilla on keskeinen merkitys organisaation identiteetille omistajamuutostilanteessa (Väitös: HM, KM Johanna Marin, 12.2.2021, johtaminen ja organisointi)

Sen ohella, että organisaatioidentiteetti vastaa kysymykseen siitä, keitä me olemme, myös tunteet ”meistä” ovat organisaatiolle merkityksellisiä erityisesti sen kohdatessa omistajamuutostilanteen. Johanna Marinin väitöskirjatutkimus tuo tunteet organisaatioidentiteettitutkimuksen keskiöön ja tutkii niitä osana pääomasijoitteisen yrityskaupan luomaa omistajamuutosta. Tutkimus tuottaa uutta teoreettista tietoa organisaatioidentiteetin affektiivisuudesta eli sen tunteisiin liitännäisestä luonteesta, ja sillä on käytännön hyötyjä niin pääomasijoitteisiin kuin myös muihin yrityskauppatilanteisiin.

Marinin johtamisen ja organisoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan päätavoite on ymmärtää, mikä on organisaatioidentiteetin affektiivisuuden merkitys yrityskaupan luomassa omistajamuutostilanteessa. Marin tutkii kotimaisen pk-yrityksen identiteettiä ja sen affektiivisuutta muutostilanteessa, jossa private equity -tyyppinen pääomasijoittaja on siirtynyt yrityksen uudeksi omistajaksi.

– Tutkimukseni luo organisaatioidentiteetti-, tunnetutkimus- ja yrityskauppakirjallisuutta yhdistävän kokonaisuuden, joka pyrkii rohkeasti liittymään melko kapean alueen tieteelliseen keskusteluun, mutta joka on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan hyvin laaja ilmiö, Marin toteaa.

Marinin väitöskirjatutkimus vastaa myös siihen, miten organisaatioidentiteetin voi teoreettisesti jäsentää kognitiivis-affektiivisena ilmiönä. Se tuo siten affektiivisuuden osaksi organisaatioidentiteetin ilmiötä ja käsitettä. Samoin se teoretisoi ja jäsentelee organisaatioidentiteetin affektiivisuuden ja luo sen tutkimiselle teoreettisen viitekehyksen.

Tutkija osana tutkimaansa ilmiötä

Marinilla on väitöskirjatutkimuksessaan kaksoisrooli, sillä hän on itse pääomasijoittajan roolissa osa tutkimaansa ilmiötä, jota on tutkittu aktiivisessa, tutkimushetkellä käynnissä olevassa muutostilanteessa. Marin tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan myös sitä, millaisia kognitiivisia ja affektiivisia merkityksiä organisaation identiteettiin liitetään yrityskaupan luomassa omistajamuutostilanteessa tutkitun organisaation toimesta.

– Omat henkilökohtaiset ammatilliset kokemukseni yrityskaupoista ja erilaisista organisaatiomuutoksista saivat minut löytämään tutkimusaukon, jossa yhdistyivät sekä teoreettinen että käytännöllinen mielenkiinto tutkimaani ilmiötä kohtaan. Sain ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia pääomasijoitusrahastomme ostokohteena olleen yrityksen organisaatioidentiteettiä ja tunteita siihen liittyen, Marin taustoittaa.

Väitöskirjansa tutkimusaineiston Marin keräsi toteuttamalla tutkimassaan pk-yrityksessä 44 haastattelua ja kaksi ryhmäkeskustelua, joissa kaikissa hyödynnettiin myös valokuvatyöskentelyä. Tämä erilaisten tutkimusmenetelmien toisiaan täydentävä yhdistäminen on tutkimuksellinen ratkaisu, jota voidaan hyödyntää tutkimuksissa laajemminkin.

Affektiivisuudella keskeinen merkitys

Marinin väitöskirjatutkimuksen perusteella organisaatioidentiteetin affektiivisuus voi auttaa organisaatiota saavuttamaan yrityskaupalle asetetut tavoitteet. Tällöin ymmärryksen organisaatioidentiteetin affektiivisuudesta tulisi suunnata yrityskaupassa myös yrityksen uuden omistajan toimintaa.

– Väitöskirjatutkimukseni perusteella yrityskauppatilanteet vaativat ammattisijoittajilta ja yritysten johtajilta ymmärrystä ja myös nöyryyttä organisaatioidentiteetin ja sen tunnedimension edessä. Keskeistä ei ole tarkastella vain sitä, mitä ostetaan, vaan keskeistä on myös tutustua siihen, ketä ollaan ostamassa. Identiteetti on aina myös hyvin tunnepitoinen asia, joka vaatii yrityksen uudelta omistajalta kykyä aistia, kokea ja eläytyä ostetun organisaation kokemuksiin itsestään.

Organisaatioidentiteetin affektiivisuuden katsotaan Marinin väitöskirjan mukaan vaikuttavan myös organisaation kykyyn selviytyä yrityskaupan luomasta omistajamuutoksesta. Tällöin sillä nähdään olevan vaikusta myös organisaation käyttäytymiseen osana yrityskaupan luomaa muutostilannetta.

***

HM, KM Johanna Marin esittää väitöskirjansa ”TUNTEET OSANA ORGANISAATION IDENTITEETTIÄ – Organisaatioidentiteetin affektiivisuuden merkitys pääomasijoitteisessa yrityskaupassa” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12.2.2021 klo 12. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Anu Puusa (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Satu Teerikangas (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on johtaminen ja organisointi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: johanna.k.marin@folmer.fi, p. 0405339115

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 04.02.2021 | Muokattu 04.02.2021