Tutkielmien ohjaus kansainvälisissä maisteriohjelmissa - opiskelijan ja ohjaajan näkökulmat (Väitös: MA Kalypso Filippou, 1.11.2019, kasvatustiede)

MA Kalypso Filippoun väitöstutkimus tarkastelee pro gradu-tutkielmien ohjausta suomalaisyliopistojen kansainvälisissä englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tutkimuksessa selvitettiin tutkielmien ohjausprosessia, opiskelijan ja ohjaajan välistä ohjaussuhdetta sekä molempien osapuolten kokemuksia ja odotuksia ohjaukselta. Tulokset osoittavat, että ohjauksen pedagogista kehittämistä tulisi tukea enemmän.

MA Kalypso Filippoun tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia opiskelijoiden ohjausta koskevissa odotuksissa, tutkia opiskelijoiden akateemista minäpystyvyyttä suhteessa tieteenalaan ja kulttuuriseen taustaan sekä tuoda esiin ohjaajien pedagogisissa lähestymistavoissa ilmenevää vaihtelua eri tieteenaloilla. Filippoun väitöskirjatutkimus on ajankohtainen, koska se keskittyy selvittämään opintoja ja valmistumista usein pitkittävän pro gradu-tutkielman vaiheita ja ohjausta opiskelijan ja ohjaajan näkökulmista.

Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja neljästä osatutkimuksesta, jotka on julkaistu alan keskeisissä kansainvälisissä tiedelehdissä. Tutkimus tuo esiin opiskelijoiden ja ohjaajien erilaisia odotuksia ohjaukselta. 

– Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat arvostavat erityisesti toimivaa henkilösuhdetta ohjaajan kanssa, kun taas ohjaajat korostavat enemmän ohjauksen akateemista prosessia, Filippou sanoo 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että keskustelut opiskelijoiden odotuksista ja kulttuurisista seikoista ovat yhä harvinaisia ohjausprosessin aikana. Opiskelijoiden näkemykset omasta vastuustaan ovat yhteneväiset, mutta heidän odotuksensa ohjaajien vastuusta vaihtelevat. Tutkimus osoitti enemmän yhteneväisyyksiä kuin eroavaisuuksia tarkasteltaessa opiskelijoiden odotuksia tutkielmien laatimisesta eri tieteenaloilla. Tutkimus opiskelijoiden akateemisesta minäpystyvyydestä, jolla viitataan opiskelijoiden näkemyksiin omista kyvyistään suoriutua akateemisista tehtävistä, toi esiin tiedealakohtaista vaihtelua.

Opetushenkilökunta joutuu tasapainoilemaan ohjaustilanteessa 

Vaikka saman tieteenalan ohjaajat voivat käyttää erilaisia ohjaamisen malleja, tutkimus osoittaa monien ohjaajien soveltavan opettamismallia. Tämä malli, joka perustuu opiskelijoiden riippuvuuteen ohjaajasta ja ilmentää ohjaussuhteessa vallitsevaa vallan epäsymmetriaa, ei sovi kulttuurienväliseen ohjaukseen, koska se ei tunnista opiskelijoiden aiempia kokemuksia ja taitoja. 

– Ohjaajat kamppailevat tasapainosta ohjaustilanteessa. Tilanteen tekee haasteelliseksi ohjaajan epävarmuus opiskelijan tarvitsemasta tuesta, Filippou sanoo.

Tutkimuksessa selvisi myös, että ohjaajat toivovat enemmän mahdollisuuksia reflektoida ohjaukseen liittyviä pedagogisia lähestymistapojaan. Tarkempi tutkimus ohjaajien asenteista toi esiin kaksi ensisijaista ohjauksen tapaa; diagnosoivan ja säätelevän ohjaustavan sekä kriittisen ja opiskelijoiden aloitekykyyn luottavan ohjaustavan. 

– Nämä asenteet ovat yhteydessä siihen, miten ohjaajat huomioivat opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset ja yleiset odotukset opinnäytetyön tekemisestä ja suhteesta.

Väitöskirja tuo uutta tietoa opiskelijoiden ja ohjaajien odotuksista koskien tutkielmien laatimista, ohjaussuhdetta ja ohjaajien pedagogisia lähestymistapoja kulttuurienvälisessä ohjauksessa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lisää tukea tulisi suunnata ohjauksen pedagogiseen kehittämiseen. Väitöskirjan johtopäätöksissä esitetään suosituksia opiskelijoille ja ohjaajille, yliopistojen hallinnoille ja jatkotutkimukselle.

***

MA Kalypso Filippou esittää väitöskirjansa ”Thesis Supervision in International Master's Degree Programmes in Finnish Universities” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 1.11.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu 1 -luentosali, Assistentinkatu 5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Elina Lehtomäki (Oulun yliopisto) ja kustoksena dosentti Johanna Kallo (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Väittelijän yhteystiedot: +358 29 450 3652, kalypso.filippou@utu.fi

Luotu 29.10.2019 | Muokattu 29.10.2019