Yksityisrahoitteiset infrahankkeet suunniteltava koko yhteiskunnan ehdoilla (Väitös: TkT Pekka Leviäkangas, 1.2.2019, toimitusketjujen johtaminen)

TkT Pekka Leviäkangas esittää toimitusketjujen johtamisen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan mallin, jonka avulla voidaan arvioida julkisia infrastruktuurihankkeita, joissa käytetään yksityistä pääomaa. Malli on erityisen hyödyllinen hankkeiden alkuvaiheen arvioinnissa.

Infrastruktuurit, kuten tiet, radat, satamat ja johtoverkostot vaativat rakentamiseensa merkittäviä pääomia ja niiden ylläpitoon sitoutuu pitkäaikaisia menoja. Infrastruktuurien eli perusrakenteiden rakentaminen ja ylläpito perustuvat perinteisesti julkisten varojen käyttöön valtion, kaupunkien ja kuntien budjettien kautta. 

Julkisten budjettien rajallisuudesta johtuen yksityisen pääoman käyttö on yleistynyt perusrakenteiden investoinneissa ja elinkaaren rahoittamisessa. Näitä hankkeita nimitetään PPP-hankkeiksi (Public-private partnerships). 

TkT Pekka Leviäkangas kehitti väitöstutkimuksessaan Turun kauppakorkeakoulussa yleisen taloudellisen mallin infrastruktuurien PPP-hankkeiden arviointiin. Mallissa eritellään PPP-rahoituksella toteutettavien infrastruktuurihankkeiden raha- ja hyötyvirrat sekä niiden jakautuminen eri toimijoiden kesken. Mallissa yhtiömuotoista PPP-hanketta lähestytään liiketoimintaekosysteeminä ja menetelmänä käytetään klassista rahavirta-analyysia. Malli soveltuu monenlaisille infrastruktuurihankkeille. 

– Erityisen hyödyllinen malli on PPP-hankkeiden alkuvaiheen arvioinnissa, kun oleellista on hahmottaa investoinnin hyötyjen ja kustannusten jakaumavaikutukset sekä kun on löydettävä ansaintalogiikka, joka houkuttelee sijoittajia, Pekka Leviäkangas sanoo.

Malli auttaa huomioimaan eri osapuolten intressit 

Leviäkangas toteaa väitöksessään, että työssä kehitetty malli toimii keskustelualustana ja vuorovaikutustyökaluna, joka avaa eri osapuolten intressit ja auttaa löytämään rahoitus-, riskinjako- ja toteutusratkaisuja, jotka ovat elinkaareltaan kestäviä, yhteiskunnallisesti ja poliittisesti hyväksyttäviä sekä markkinoita vääristämättömiä. 

Väitöskirjatutkimuksen malli rakentuu kolmesta osamallista: projektimalli, ekosysteemimalli ja markkinamalli. Neljäs osamalli, kokonaismalli, on synteesi näistä osamalleista ja oleellisin tutkimuksen tulos. 

Mallin kehitystyön aineistona käytettiin Suomen ensimmäistä PPP-hanketta (Järvenpää-Lahti-moottoritie), sekä analysoitiin infrastruktuurien omistus-, hallinto- ja tuottorakenteita käyttäen empiirisenä aineistona suomalaisten infrastruktuurien omistus-, hallinto- ja taloustietoja vuosilta 2002–2009. 

***
TkT Pekka Leviäkangas esittää väitöskirjansa Public-Private Partnerships - Integrating models of projects, business ecosystems and layered infrastructure markets julkisesti tarkastettavaksi Turun kauppakorkeakoulussa perjantaina 1.2.2019 klo 12, LähiTapiola-salissa. Tilaisuus on englanninkielinen. 

Vastaväittäjänä toimii PhD Timo Välilä Euroopan investointipankista ja kustoksena professori Lauri Ojala Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Väitöksen alana on toimitusketjujen johtaminen.

Väittelijän yhteystiedot: puhelin 040 6411 496, sähköposti pekka.leviakangas@hotmail.com

Luotu 29.01.2019 | Muokattu 29.01.2019