Yritysten suhtautuminen tulevaisuuteen on murroksessa – väittelijä selvitti muutosta organisaatioiden ennakointitavoissa (Väitös: FM Sofi Kurki, 20.8.2020, tulevaisuudentutkimus)

FM Sofi Kurki tutki väitöskirjassaan edelläkävijäorganisaatioiden tapaa suhtautua tulevaisuuteen. Tutkitut yritykset ja organisaatiot eivät pyri tarkasti ennakoimaan tulevaisuutta tai pelkästään reagoimaan todennäköisinä pidettyihin tulevaisuudennäkymiin. Pikemminkin ne hahmottavat esiin nousevia mahdollisuuksia, jotka auttavat yrityksiä kehittymään oman tavoitteensa mukaisesti.

Nykyhetki mielletään yleisesti murrosvaiheeksi, jolloin teknologian kehitys ja sosiaalisten käytänteiden muutokset vaikuttavat radikaalisti työn tapojen organisoitumiseen. Sofi Kurki tutki väitöskirjassaan matalan hierarkian verkostomaisia organisaatioita, joiden organisaatiokulttuuri ja päätöksentekokäytänteet poikkeavat tavanomaisesta.

Tyypillisiä piirteitä tutkituille edelläkävijäorganisaatioille ovat pyrkimys ketteryyteen ja joustavuuteen sekä työn tekemisen motivoiminen organisaation sisäisesti määrittyvillä tavoitteilla. Väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten uudenlaiset organisaatiokulttuurit vaikuttavat kykyyn ennakoida ja kohdata uusia haasteita.

Tutkittujen edelläkävijäorganisaatioiden ja yritysten organisaatiokulttuuri ja -rakenne perustuu päätöksenteon hajauttamiseen yksilötasolle.

– Tämä erityispiirre mahdollistaa kaikkien organisaation jäsenten ennakointikyvykkyyden tehokkaan ja samanaikaisen hyödyntämisen, kuvailee Kurki.

Väitöskirjassa esitetään, että tutkittujen edelläkävijäyritysten edustaman organisoitumismallin nousu liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen murrosvaiheeseen. Sosioekonomisille murroksille on tyypillistä, että ne koskettavat laaja-alaisesti yhteiskunnallisia rakenteita ja vaikuttavat vallitseviin käytäntöihin, teknologioihin ja organisoitumisen malleihin.

Väitöstutkimuksessa tätä laajempaa yhteiskunnallisen muutoksen tematiikkaa tutkittiin siis tulevaisuuden ennakoinnin tapojen muutoksen kautta. Uudenlaisia ennakointitapoja tutkittiin tapaustutkimuksilla, joiden kohteiksi valittiin uusia organisaatiokulttuureita edustavia yrityksiä ja organisaatioita ympäri maailmaa.

Tapaustutkimuksissa tutkittiin kahta matalan hierarkian organisaatiota Suomesta ja Alankomaista, sekä Piilaakson alueellisen yritysekosysteemin piirissä toimivia yrittäjiä. Menetelminä käytettiin teema- ja ryhmähaastatteluja, ja yhdessä tutkimuksista käytettiin myös etnografista havainnointia.

Tutkimuksissa havaittiin, että tutkitut verkostomaiset organisaatiot suuntautuvat tulevaisuuteen käyttäen lähtökohtana oman organisaationsa jäsenten autonomista motivaatiota ja kiinnostusta organisaation kehittämiseen. Tämä yhdistyy jatkuvaan organisaation tilan ja ympäristön seurantaan.

Tapaustutkimusaineistosta havaittiin kaksi erillistä lähestymistapaa: tulevaisuuteen orientoituminen voi olla proaktiivista ja missiolähtöistä tai reaktiivista, jolloin fokus on organisaation ylläpitämisessä ja uusien mahdollisuuksien löytämisessä.

Muutos näkyy myös vakiintuneemmassa ennakoinnissa

Jotta tutkitut tapaukset olisi mahdollista ymmärtää osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta, Kurki sisällytti tutkielmaan kaksi tapausta vakiintuneemman ennakointitoiminnan piiristä. Ensimmäinen tapaus tutkii ennakoinnin ammattilaisten näkemyksiä alan tulevaisuudesta. Toinen tapaustutkimus tarkastelee ennakointikäytäntöjä kolmessa viimeisimmässä valtioneuvoston laatimassa tulevaisuusselonteossa.

– Kummassakin regiimitason tapaustutkimuksessa havaittiin pyrkimyksiä rakentaa systeemistä toimintamallia hyödyntäviä ennakointikäytäntöjä, mutta huomattiin myös näiden mallien kanssa ristiriitaisia tavoitteita. Tulkitsen tämän olevan heijastuma sosioekonomisen järjestelmän käynnissä olevasta murrosvaiheesta, Kurki kertoo.

Refleksiivinen ennakointi uutena mallina

Teoreettisena kontribuutiona väitöskirja esittelee refleksiivisen ennakointimallin, joka on rakennettu edelläkävijäorganisaatioiden toiminnasta tehtyjen havaintojen ja aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta.

– Refleksiivinen ennakointi on tutkimuksen tulosten pohjalta muotoiltu konsepti. Se kuvaa järjestelmällistä lähestymistapaa, jossa toiminnan tarkoitus, ympäristön havainnointi ja sen pohjalta tehdyt ennakoinnit orientoivat organisaation tulevaisuutta kohti.

***
FM Sofi Kurki esittää väitöskirjansa ”Foresight and Transformation. Observing Pioneers in Our Changing Societies” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 20.8.2020 klo 12 (Helsingin yliopisto, Metsätalo, sali 4, Unioninkatu 40, 00170 Helsinki).

Vastaväittäjänä toimii professori Ted Fuller (University of Lincoln, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Markku Wilenius (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tulevaisuudentutkimus.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on rajattu. Väitöstä on mahdollista seurata etänä zoomin välityksellä: https://helsinki.zoom.us/j/66551133001?pwd=UXI0MVlXeis3L04ydjFON2U0cS83dz09

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 8351142, sofi.kurki@utu.fi
 
> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 17.08.2020 | Muokattu 17.08.2020