Alkukasvatuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op

Alkukasvatuksen perusopinnot ovat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen tutkintoihin sisältyviä opintoja.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee alkukasvatuksen perusopintoihin sisältyvien opintojen sisällöt ja toimintatavat. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa näitä tietoja lasten kanssa tapahtuvaan opetus-oppimis-vuorovaikutukseen. Opiskelija kehittää opinnoilla omaa alkukasvatuksen asiantuntijuuttaan laaja-alaisesti.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys 5 op
  • Esi- ja alkukasvatuksen pedagogiikka 7 op
  • Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op
  • Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 op
  • Alkukasvatuksen matematiikka 2 op
  • Taito- ja taideaineet 3 op

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Turun kesäyliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020