Haku väitöskirjatutkijaksi Turun yliopiston tutkijakoulun KEVEKO- ja OPPI-tohtoriohjelmiin (syksy 2024)

Tässä haussa voit hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmassa (KEVEKO) ja Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmassa (OPPI).

Lue tarkemmat ohjeet alta ja hae viimeistään 13. syyskuuta 2024.

Hakuaika ja mitä voit hakea

Hakuaikana 28.8.2024 - 13.9.2024 (klo 16.00) voit hakea:

a) Oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelmassa 1.1.2025 alkaen.

b) Väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää

Väitöskirjatutkijan työsuhteinen tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2025 ja sen kesto on enintään neljä vuotta (korkeintaan 31.12.2028 saakka). Väitöskirjatutkijan tehtävä on tarkoitettu täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Väitöskirjatutkijan osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Pääsääntöisesti opetustehtäviin ja muihin tehtäviin voidaan käyttää enintään 5 % vuosityöajasta (enintään noin 80 h/lukuvuosi).

Työsuhteen pituutta määriteltäessä huomioidaan tohtoritutkinnon tekemiseen aiemmin myönnetty rahoitus sekä tutkinnon aikataulusuunnitelma ja suoritusvaihe. Väitöskirjatutkijan paikan voi saada enintään neljän vuoden ajaksi. Väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto.

Väitöskirjatutkijan työsuhteinen tehtävä vaatii työskentelyä Suomessa. Väitöskirjatutkija työskentelee kasvatustieteiden laitoksella tai opettajankoulutuslaitoksella tohtoriohjelmastaan riippuen. Työntekopaikka on Turku (tai Rauma). Turun yliopistossa on joustavat mahdollisuudet etätyöskentelyyn.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Väitöskirjatutkijan tehtävän henkilökohtainen palkanosa vaihtelee vaativuustasojen 2-4 välillä väitöskirjantyön vaiheen mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Väitöskirjatutkijan palkka vaihtelee 2 400 euron – 3 300 euron välillä riippuen väitöskirjatutkimuksen edistymisestä sekä henkilön kokemuksesta ja osaamisesta.Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

c) Molempia yllä mainittuja (a ja b)

Mitä edellytämme sinulta

Opiskeluoikeutta hakiessa

 • Sinulla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin (Yliopistolaki 558/2009, 37§). Hakukelpoisuuden antama tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä;
 • Sinun tulee täyttää Turun yliopiston kielitaitovaatimukset. Linkki yliopiston tutkijakoulun kielitaitoa koskevaan www-sivuun;
 • Sinun tulee täyttää kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden edellytykset. Lisätietoja kohdassa ”Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntöperusteet”.

Väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakiessa

 • Sinulla tulee olla aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelmassa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti (Turun yliopiston johtosääntö 16.12.2022). Jos sinulle ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta, tulee sinun hakea opiskeluoikeutta tohtorin tutkintoon KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelmasta Opintopolku-järjestelmässä (ks. ohjeet kohdasta ”Näin haet opiskeluoikeutta”). Opiskeluoikeus on edellytyksenä väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään valitsemiselle;
 • Olet suunnittelemassa tai tekemässä ensimmäistä tohtorintutkintoasi;
 • Et ole aiemmin saanut neljän vuoden täysipäiväistä rahoitusta tohtorintutkinnon suorittamista varten. 
Näin haet

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan Opintopolku-järjestelmässä ja väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää haetaan Turun yliopiston rekrytointijärjestelmässä (Talentti) täyttämällä sähköinen hakulomake sekä liittämällä hakemukseen pdf-muotoiset liitteet. Huomaathan, että hakiessasi sekä opiskeluoikeutta että väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää, tulee sinun toimittaa hakemus liitteineen molemmissa hakujärjestelmissä (ks. tarkemmin alla). Hakemuksen liitteet on kuvattu tarkemmin alempana. 

Näin haet opiskeluoikeutta

Opiskeluoikeutta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake Opintopolussa sekä toimittamalla vaadittavat liitteet (ks. kohta hakemuksen liitteet Opiskeluoikeutta hakiessa). Opintopolku-lomake aukeaa hakuajan alkaessa 28.8.2024 ja sulkeutuu 13.9.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa). Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun www-sivuille, jossa hakulomakkeet julkaistaan.

Voit hakea opiskeluoikeutta tällä hakukierroksella enintään kahdesta Turun yliopiston tohtoriohjelmasta. Sinulla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa.

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakukohdetta (tohtoriohjelma) ei voi vaihtaa, eikä hakemusta muuttaa hakuajan päätyttyä.

Opintopolku-järjestelmässä haetaan pelkästään tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta. Jos haluat hakea myös väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää, tulee sinun hakea kyseistä tehtävää erikseen (ks. ohjeet kohdasta ”Näin haet väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää”).

Näin haet väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää

Väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake Turun yliopiston rekrytointijärjestelmässä (Talentti) sekä toimittamalla vaadittavat liitteet (ks. kohta "Hakemuksen liitteen väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakiessa")Hakulomake aukeaa hakuajan alkaessa 28.8.2024 ja sulkeutuu 13.9.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Työsuhteiset tehtävät ilmoitetaan haun alkaessa Turun yliopiston Avoimissa tehtävissä sekä tutkijakoulun www-sivuilla. Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun www-sivuille, jossa hakulomakkeet julkaistaan. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakukohdetta (tohtoriohjelma) ei voi vaihtaa, eikä hakemusta muuttaa hakuajan päätyttyä.

Väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään otettavalta edellytetään aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelmassa. Jos sinulle ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta, tulee sinun hakea opiskeluoikeutta tohtorin tutkintoon KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelmasta Opintopolku-järjestelmässä (ks. ohjeet kohdasta ”Näin haet opiskeluoikeutta”).

Hakemuksen liitteet opiskeluoikeutta hakiessa

Alla listatut liitteet toimitetaan osana Opintopolkujärjestelmän sähköistä hakulomaketta. Varmista, että kaikki liitteet ovat laadukkaita, helppolukuisia, värillisiä skannauksia tai valokuvia koko vaaditusta asiakirjasta. Liitteet toimitetaan pdf-muodossa. Liitteet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, voidaan hylätä.

A, Ansioluettelo

Ansioluettelo voi olla suomen- tai englanninkielinen.

Ansioluettelon tulee sisältää julkaisuluettelo. Suosittelemme laatimaan ansioluettelon TENKin tutkijan ansioluettelomallin pohjalta: Linkki tutkijan ansioluettelomalliin.

B. Tutkimussuunnitelma

Linkki tohtoriohjelmakohtaisiin tutkimussuunnitelmaohjeisiin tiedekunnan www-sivulla.(ks. kohta tutkimussuunnitelma). Tutkimussuunnitelma tulee kirjoittaa tohtoriohjelman ohjeiden mukaan. Tutkimussuunnitelman pituus ei saa ylittää 12 sivua (sisältäen kaikki taulukot ja lähteet).

Tutkimussuunnitelman teossa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (Linkki TENKin hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksiin). Tutkimussuunnitelma voidaan tarkastaa Turnitin OriginalityCheck -plagiaatintunnistus-järjestelmällä. Tekoälyn käyttämisestä apuna tutkimussuunnitelmassa tulee ilmoittaa selkeästi hakemuksessa.

C. Motivaatiokirje

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa kuvaat motivaatiotasi tohtoriopintoihin ja tutkimuksen tekemiseen.

D. Aiemman tutkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote

 1. Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa Suomessa, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu alkuperäinen tutkintotodistus, skannattu alkuperäinen opintosuoritusote sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla haet tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta.
 2. Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:
 • Skannattu alkuperäinen tutkintotodistus sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu;
 • Skannattu alkuperäinen opintosuoritusote sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu;
 • Skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haet;

Jos todistukset tai opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös jollakin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

E, Todistus kielitaidosta

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019, lisäys 21.12.2023) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Sinun tulee tutustua huolella Turun yliopiston kielitaitoa koskevaan ohjeistukseen. Linkki yliopiston tutkijakoulun kielitaitoa koskevaan www-sivuun. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeushakemuksen liitteeksi tulee liittää skannattu todistus Turun yliopiston hyväksymästä kielitestistä, mikäli ohjeistuksessa ei ole muuta mainittu.

F. Kopio voimassa olevasta passista

Liitä hakemukseesi kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus. Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja olet merkinnyt henkilötunnuksesi hakulomakkeeseen, ei passikopiota tarvitse liittää hakemukseen.

G. Todistus oikeudesta tutkimusaineiston käyttöön

Jos sinulla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa tohtoriohjelmassa ja haluat siirtyä suorittamaan opintojasi KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelmaan, on sinun esitettävä hakulomakkeessa peruste tohtoriohjelmaan siirtymiselle. Mikäli aiemman ohjaussuhteen aikana kerättyä aineistoa aiotaan käyttää väitöskirjassa, tulee toimittaa todistus siitä, että sinulla on oikeus kyseisen tutkimusaineiston käyttöön. 

Hakemuksen liitteet väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakiessa

Täytä sähköinen hakulomake. Alla listatut liitteet toimitetaan osana Talentti-järjestelmän sähköistä hakulomaketta, mikäli muuta ohjetta ei ole annettu. Varmista, että kaikki liitteet ovat laadukkaita, helppolukuisia, värillisiä skannauksia tai valokuvia koko vaaditusta asiakirjasta. Liitteet toimitetaan pdf-muodossa. Liitteet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, voidaan hylätä.

A. Ansioluettelo

Ansioluettelo voi olla suomen- tai englanninkielinen.

Ansioluettelon tulee sisältää julkaisuluettelo. Suosittelemme laatimaan ansioluettelon TENKin tutkijan ansioluettelomallin pohjalta: Linkki tutkijan ansioluettelomalliin

B. Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tulee olla ajantasainen,

Linkki tohtoriohjelmakohtaisiin tutkimussuunnitelmaohjeisiin tiedekunnan www-sivulla.(ks. kohta tutkimussuunnitelma).

Tutkimussuunnitelman teossa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita (Linkki TENKin hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksiin). Tutkimussuunnitelma voidaan tarkastaa Turnitin OriginalityCheck -plagiaatintunnistus-järjestelmällä. Tekoälyn käyttämisestä apuna tutkimussuunnitelmassa tulee ilmoittaa selkeästi hakemuksessa.

C. Motivaatiokirje

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa kuvaat motivaatiotasi tohtoriopintoihin ja tutkimuksen tekemiseen.

D. Kuvaus väitöskirjatutkimuksen ja tohtorintutkintoon sisältyvien opintojen edistymisestä

Mikäli sinulla on jo tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopiston KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelmassa, tulee sinun liittää hakemukseesi enintään kahden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa kuvaat väitöskirjatutkimuksen ja tohtorintutkintoon sisältyvien opintojen edistymistä sekä esität realistisen suunnitelman väitöskirjatutkimuksen ja tutkinnon valmistumisaikataulusta.

Hakemusten arviointi

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Kaikkiin opiskeluoikeushakemuksiin pyydetään ohjaajan lausunto, josta ilmenee ohjaajan sitoutuminen väitöskirjatutkimuksen ohjaamiseen, ohjaajan arvio hakijasta ja hänen tutkimussuunnitelmansa laadusta ja toteutettavuudesta sekä aikataulusuunnitelman realistisuudesta. Ohjaaja toimittaa lausunnon suoraan tohtoriohjelman koordinaattorille. Niiden työsuhteista tehtävää hakevien osalta, joille opiskeluoikeus on myönnetty jo aiemmin, koordinaattori pyytää ohjaajalta arvion hakijan hakemuksessaan esittämän väitöskirjatutkimuksen ja opintojen edistymisen sekä aikataulusuunnitelman realistisuudesta. Hakemuksista voidaan lisäksi pyytää kotimaisten ja/tai kansainvälisten asiantuntijoiden lausunnot. 


Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntöperusteet


Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen (Yliopistolaki 558/2009, 37§) ja vaadittavan kielitaidon lisäksi opiskeluoikeuden myöntäminen edellyttää seuraavia asioita:

 • Aiempien opintojesi tulee sisältää riittävästi opintoja kasvatustieteellisessä aineessa tai muulla tohtoriohjelmaan soveltuvalla alalla. Aiempien kasvatustieteen opintojen riittävyyden tai aiempien opintojen soveltuvuuden arvioi tohtoriohjelman johtoryhmä hakemusten arvioinnin yhteydessä.
 • Pro gradu -tutkielman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosanan tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1–5) tai cum laude approbatur . Vaatimus ei koske ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Alemmallakin tutkielman arvosanalla voi hakea jatko-opintoihin osoittamalla riittävää tieteellistä näyttöä. Riittäväksi tieteelliseksi näytöksi voidaan katsoa vertaisarvioitu artikkeli, jonka julkaisukanava (lehti, sarja tai kustantaja) yltää Tieteellisen seuran valtuuskunnan JUFO-luokituksessa vähintään tasolle 1 ja jossa hakija on ensimmäisenä kirjoittajana. Jos tutkielman arvosanaa halutaan kompensoida artikkelilla, tulee artikkeli tai linkki artikkeliin liittää hakemukseen. 
 • Hakemuksessa tulee osoittaa tiedekunnan ohjaajavaatimukset täyttävä ohjaaja (professori, apulaisprofessori tai dosentti), joka on hyväksynyt tutkimussuunnitelman ja lupautunut tutkimuksen ensimmäiseksi ohjaajaksi. Jos ensimmäinen ohjaaja ei ole työsuhteessa tiedekunnan laitokseen, tulee osoittaa tutkimukselle tiedekunnan laitokseen työsuhteessa oleva toinen ohjaaja. Jos hakija ei hakemuksessaan osoita tutkimukselleen tiedekunnan ohjaajavaatimukset täyttävää ohjaajaa/ohjaajia, hakemus hylätään, eikä sitä oteta tohtoriohjelman käsittelyyn. 

Opiskeluoikeushakemusten arvioinnissa kiinnitetään eritysesti huomiota tutkimussuunnitelman laatuun ja toteutettavuuteen: 

 • Tutkimussuunnitelman teoreettinen taso; teoreettisen taustan hallinta ja relevanssi tutkimustehtävälle
 • Tutkimuksen metodologinen toteutettavuus; metodien tarkkuus ja kuvaus suhteessa tutkimustehtävään
 • Tutkimuseettisten seikkojen huomioiminen tutkimussuunnitelmassa
 • Tutkimuksen innovatiivisuus, uutuusarvo sekä tieteellinen ja käytännöllinen vaikuttavuus
 • Tutkimuksen toteuttamiskelpoisuus; aikataulun realistisuus, suunnitelma tutkimuksen resurssoinnista ja jatko-opintojen rahoittamisesta.
 • Tutkimussuunnitelman selkeys; tutkimussuunnitelman tulee edustaa hyvää tieteellistä kirjoittamista.

Lisäksi hakijan aikaisempi menestyminen opinnoissa, mahdollinen tutkimuskokemus sekä motivaatio tohtorintutkinnon suorittamiseen vaikuttavat hakemusten arvioinnissa. Hakijan tutkimusaiheen tulee sopia tohtoriohjelman profiiliin. 


Väitöskirjatutkijan työsuhteisen tehtävän hakemusten arviointi


Turun yliopiston johtosäännössä (16.10.2022) esitettyjen väitöskirjatutkijan kelpoisuusehtojen lisäksi väitöskirjatutkijoiden valinnassa työsuhteiseen tehtävään huomioidaan:

 • Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus tavoiteaikataulussa;
 • Hakijan motivaatio suunnitellun tutkimustyön tekemiseen;
 • Hakijan pätevyys, jonka arvioinnissa voidaan ottaa huomioon (hakijasta riippuen) maisteritodistuksen tai vastaavan opinnäytetyön arvosana, suoritetut tohtoriopinnot, työkokemus, valmius suoriutua menestyksekkäästi suunnitellusta tutkimuksesta, tieteelliset julkaisut ja kansainvälinen toiminta;
 • Tutkimusympäristö, jonka arvioinnissa otetaan huomioon ohjaajan sitoumus ja väitöskirjatutkijan tutkimusaiheen sopivuus KEVEKO- tai OPPI-tohtoriohjelman profiiliin. 


Työsuhteista tehtävää hakeneiden hakemusten arviointi suoritetaan kokonaisarviointina tutkijanuran vaihe huomioiden, esimerkiksi suoritettuja tohtoriopintoja tai tieteellisiä julkaisuja ei vaadita tutkijanuran alkuvaiheessa olevilta hakijoilta. Niiden hakijoiden osalta, joille opiskeluoikeus on myönnetty jo aiemmin, arvioidaan väitöskirjatutkimuksen ja tohtoriopintojen edistymistä. 
Väitöskirjatutkijan työsuhteinen tehtävä on tarkoitettu tohtorintutkinnon neljän vuoden rahoitustarpeen kattamiseksi. Hakijan tohtorintutkinnon tekemiseen saama muu rahoitus huomioidaan väitöskirjatutkijan työsuhteisen tehtävän pituutta määritettäessä. 
OPPI-tohtoriohjelmassa väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään valittavan tulee tehdä artikkelimuotoistaväitöskirjaa (ei monografiaa).
 

Valintapäätökset

Opiskeluoikeusvalintapäätökset

Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani päättää tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle. Päätös pohjautuu tohtoriohjelman johtoryhmän esitykseen. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti 30.11.2024 mennessä.

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 13.12.2024 klo 15.00 (Suomen aikaa) mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti 7.3.2025 mennessä. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Linkki www-sivulle, josta löytyvät ohjeet todistusten toimittamiseen sekä maakohtaisiin vaatimuksiin.

Työsuhteisen tehtävän valintapäätökset

Työsuhteeseen ottamisesta päättää asianomaisen laitoksen (kasvatustieteiden laitos tai opettajankoulutuslaitos) johtaja tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. Väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivuilla. Tehtävään valittujen hakijoiden tulee ilmoittaa työsuhteisen tehtävän vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Linkki KEVEKO-tohtoriohjelman www-sivulle (www.utu.fi/keveko)

Linkki OPPI-tohtoriohjelman www-sivuille (www.utu.fi/oppi)

Tohtoriohjelman koordinaattori Sanna Niukko, sanna.niukko@utu.fi.

Tiedekunnan yhteystiedot: edupostgraduate@utu.fi, Koulutuspäällikkö Anne Niemimäki, Kasvatustieteiden tiedekunta, Educarium, Assistentinkatu 5, 20014 Turun yliopisto.

Hakuilmoitus pdf-muodossa