Ihmistieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi palvelee kahta tarkoitusta: se suojelee tutkittavia ja varmistaa tutkijan oikeusturvaa. Eettinen ennakkoarviointi auttaa osaltaan ylläpitämään yhteiskunnan luottamusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkijoihin.

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä

Eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan suunnitteilla olevan tutkimuksen eettisyyttä. Ihmistieteellisten tutkimusten ennakkoarvioinnin lähtökohtana ovat ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet, jotka on kuvattu TENKin ohjeessa Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa.

Ohjeet ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista on suunnattu sellaisille tutkimusasetelmille, joiden ennakkoarvioinnista ei erikseen säädetä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999). Näihin lukeutuvat humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esimerkiksi ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen tutkimus, taiteellinen tutkimus ja joissain tapauksissa myös ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus. Ohjeet koskien lääketieteellisten tutkimusten ennakkoarviointia löytyvät sivulta lääketieellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi.

Milloin tutkimuksesta on tehtävä eettinen ennakkoarviointi?

Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää, että tiettyjä tutkimusasetelmia toteuttavista ihmistieteellisistä tutkimuksista tehdään eettinen ennakkoarviointi. Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä ennen aineistonkeruuta. Ennakkoarviointilausuntoa ei voi pyytää jälkikäteen.

Eettinen ennakkoarviointi on tehtävä, jos tutkimukseen sisältyy jokin seuraavista asetelmista:

 • Tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta
 • Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen
 • Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen
 • Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä
 • Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa
 • Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai heidän läheisilleen

Jos tutkimus sisältää jonkin yllä mainituista asetelmista, ja ennakkoarviointia ei ole tehty, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön loukkaus. Asia voidaan tarvittaessa selvittää HTK-loukkausepäilyjen käsittelyprosessissa.

Tutkimuksen rahoittaja, yhteistyökumppani, tutkimuskohde tai julkaisija saattavat edellyttää eettistä ennakkoarviointia, vaikka tutkimusasetelma ei sitä Suomessa vaadi. Ennakkoarviointilausuntoa voi pyytää ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta myös tällaisessa tapauksissa. Jos jokin edellä mainituista tahoista vaatii eettistä arviointia jo käynnistyneelle tutkimukselle, ihmistieteiden eettinen toimikunta voi ennakkoarviointilausunnon sijasta antaa kuvauksen Suomen ennakkoarviointikäytännöstä.

Mitä eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan?

Eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan suunnitteilla olevan tutkimuksen eettisyyttä erityisesti seuraavien osalta:

 • Tutkimuksista tai sen tuloksista tutkittaville henkilöille, heidän läheisilleen ja tutkijalle itselleen mahdollisesti koituvat riskit ja haitat
 • Tutkittavien riittävän selkeä informointi tutkimuksen sisällöstä, tutkittavan osallistumisesta ja henkilötietojen käsittelystä
 • Aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen elinkaaren aikana
 • Tutkittavien kirjallisen tai sähköisen osallistumissuostumuksen asianmukaisuus
 • Tapa, jolla tutkittavien osallistumissuostumus pyydetään ja dokumentoidaan, jos kirjallista tai sähköistä suostumusta ei käytetä
 • Tutkimuksella tavoitellun uuden tiedon merkitys suhteessa tutkimuksesta mahdollisesti koituviin haittoihin ja riskeihin
Opinnäytetyöt

Opinnäytetyön ohjaaja vastaa siitä, että ohjattava tuntee tutkimusta koskevat eettiset periaatteet. Opinnäytetyön tekijä on kuitenkin itse vastuussa työnsä eettisyydestä. Jos opinnäytetyön tutkimusasetelma edellyttää eettistä ennakkoarviointia, opiskelija hakee sitä yhdessä ohjaajansa kanssa.

Perustutkintojen osalta on kuitenkin suositeltavaa, että tutkimus toteutetaan siten, että tutkimusasetelma ei vaadi eettistä ennakkoarviointia.

Rekisteritutkimukset

Julkisiin tietoihin, rekisteri- ja asiakirja-aineistoihin tai arkistoaineistoihin perustuvista tutkimuksista ei tarvitse tehdä eettistä ennakkoarviointia.

Viranomaisrekisterien käyttöä tutkimuksessa säätelevät

Arkaluontoista tietoa käsittelevä rekisteritutkimus voidaan suorittaa, mikäli rekisteriä pitävä viranomainen (esim. Kansanterveyslaitos, Väestörekisterikeskus, Oikeusrekisterikeskus, Stakes, Sosiaali- ja terveysministeriö) on antanut tutkimukseen luvan.

Pelkästään rekisteritietoihin perustuvassa tutkimuksessa tutkittavien tietoista suostumusta rekisteritietojen käsittelyyn ei yleensä vaadita. Rekisteröityjä ei myöskään tarvitse informoida tietojen käsittelystä, kun tiedot kerätään muualta kuin rekisteröidyltä itseltään. Kuitenkin jos osa tutkimuksen tiedoista hankitaan tutkittavilta itseltään, tutkittavia on informoitava käytettävistä rekisteritiedoista. Mikäli yhdisteltävät tiedot sisältävät arkaluonteista tietoja, tarvitaan tutkittavilta nimenomainen suostumus.

> Rekisteritutkimuksen tukikeskus
> Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ennakkoarviointilausunnon sisältö

Eettinen ennakkoarviointilausunto voi olla myönteinen, myönteinen ehdollisena (korjausvaatimuksin) tai kielteinen (korjausvaatimuksin).

Jos eettinen toimikunta antaa tutkimuksesta kielteisen lausunnon, on tutkimussuunnitelmaa muutettava lausunnossa esitetyllä tavalla. Muutettu tutkimussuunnitelma on esitettävä eettiselle toimikunnalle käyttäen lausuntopyyntölomaketta. Mukaan tulee liittää saatekirje, jossa tutkija perustelee ja kuvailee tekemänsä muutokset. Lisäksi uuden lausuntopyynnön liitteisiin on selvästi merkittävä muutetut kohdat esimerkiksi korostamalla lisätyt ja yliviivamalla poistetut kohdat.

Jos ennakkoarviointilausunnossa annettua ohjeistusta ei noudateta, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön loukkaus.

Muutoksenhaku annettuun ennakkoarviointilausuntoon

Jos ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy ihmistieteiden eettisen toimikunnan päätöstä tai lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia, hän voi pyytää asiasta lausuntoa Tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta (TENK) kahden kuukauden kuluessa eettisen toimikunnan päätöksestä. Muutoksenhakumahdollisuus on kirjattu myös eettisen toimikunnan ennakkoarviointilausuntoon.

Eettisen ennakkoarviointilausunnon pyytäminen

Lausuntopyyntölomake liitteineen tulee lähettää sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, jossa lausuntopyyntö toivotaan käsiteltävän. Toimikunnan kahden jaoston tulevat kokousajankohdat löytyvät alta. Ota yhteys toimikunnan sihteeriin, mikäli tarvitse neuvoa sen määrittämiseksi, missä jaostossa lausuntopyyntösi käsitellään.

Ihmistieteiden eettisen toimikunnan sihteeri
kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
kirsi.klemela@utu.fi
puh. 050 303 0346

Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan antamat lausunnot ovat maksuttomia Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tutkijoille ja tohtorikoulutettaville. Toimikunta voi antaa lausuntoja myös muille tahoille maksua vastaan.

Terveystieteellisten tutkimusten jaosto, tulevat kokoukset

Terveystieteellisten tutkimusten jaosto ennakkoarvioi ei-lakisääteiset terveystieteelliset tutkimukset.

Tulevat kokoukset:

2020

Kevät
ma 27.1.
ma 24.2.
ma 23.3.
ma 20.4.
ma 18.5.
ma 15.6.

Syksy
ma 17.8.
ma 14.9.
ma 19.10.
ma 16.11.
ma 14.12.

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto, tulevat kokoukset

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto ennakkoarvioi humanistiset sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä käyttävät tutkimukset.

Tulevat kokoukset:

2020

Kevät
ti 28.1.
ti 25.2.
ti 24.3.
ti 21.4.
ti 19.5.
ke 17.6.

Syksy
ti 18.8.
ti 15.9.
ke 21.10.
ke 18.11.
ke 16.12.

Lausuntopyyntölomake ja lausuntopyyntöohje
Lausuntopyynnön liitteet

Kaikki liitteet ovat lähtökohtaisesti pakollisia.

> Lausuntopyyntöohje

1. Tutkimussuunnitelma (suomen- tai englanninkielinen)

2. Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä

3. Tutkittaville henkilöille toimitettava tiedote (tarvittaessa myös ruotsin- ja englanninkieliset tiedotteet)

4. Suostumuslomake sekä selvitys tutkittavien valinnasta ja suostumuksen saamiseksi noudatettavasta menettelystä (tarvittaessa myös ruotsin- ja englanninkieliset lomakkeet)

5. Muu tutkittaville annettava materiaali (kyselylomake, haastattelurunko, päiväkirja ym.)

6. Aineistonhallintasuunnitelma

7. Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus tai perustelu, miksi tietosuojailmoitusta ei tarvita

8. Tietosuojan vaikutustenarviointi tai perustelu, miksi vaikutustenarviointia ei tarvita

9. Muut mahdolliset liitteet

Kuka tekee lausuntopyynnön?

Eettistä ennakkoarviointilausuntoa hakee tutkimuksesta vastaava henkilö, jonka tutkimusryhmä valitsee keskuudestaan. Tutkimuksesta vastaava henkilö on yleisimmin hankkeen päätutkija, mutta kyseeseen voi tulla myös tutkimusprojektin johtaja.

Opinnäytetöiden osalta opiskelija tai tohtorikoulutettava tekee lausuntopyynnön yhdessä ohjaajansa kanssa.

Ennakkoarviointilausunnot Turun yliopiston ja VSSHP:n ulkopuolisille tahoille

Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta antaa ennakkoarviointilausuntoja Turun yliopiston ja VSSHP:n ulkopuolisille tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille maksua vastaan.

Ennakkoarvioinnin lausuntomaksut:

 • Tutkimussuunnitelman ennakkoarviointi 2850,00 € (sis. ALV)
 • Tutkimussuunnitelman muutos 900,00 € (sis. ALV)

Ota yhteyttä Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan sihteeriin saadaksesi lisätietoja.

Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta ennakkoarvioi ihmisiin kohdistuvien ei-lakisääteisten tutkimusten eettisyyttä ja antaa niistä ennakkoarviointilausuntoja. Lisäksi toimikunta aktivoi ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa sekä toimii asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä tilanteissa, ei kuitenkaan hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelyssä.

Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta on jaettu kahteen jaostoon tutkimusten ennakkoarviointien perusteella seuraavasti:

 • terveystieteellisten tutkimusten jaosto ennakkoarvioi kaikki ei-lakisääteiset terveystieteelliset tutkimukset
 • ihmistieteellisten tutkimusten jaosto ennakkoarvioi humanistiset sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä käyttävät tutkimukset
Terveystieteellisten tutkimusten jaosto, kokoonpano 1.10.2019–30.9.2022

Puheenjohtaja:
professori Sanna Salanterä, lääketieteellinen tiedekunta

Jäsenet:
professori Elina Haavisto, lääketieteellinen tiedekunta
yliopistotutkija Mari Kangasniemi, lääketieteellinen tiedekunta
erityisasiantuntija Hanna Lagström, lääketieteellinen tiedekunta
apulaisprofessori Leo Lahti, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
lehtori Jarmo Niemi, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
professori Riitta Suhonen, lääketieteellinen tiedekunta
yliopisto-opettaja Susanne Uusitalo, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Vuorottelevat asiantuntijajäsenet:
lakimies Timo Juhola
lakimies Johanna Linna

Valmistelija/sihteeri:
kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
kirsi.klemela@utu.fi
puh. 050 303 0346

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto, kokoonpano 1.10.2019–30.9.2022

Puheenjohtaja:
professori Janne Salminen, oikeustieteellinen tiedekunta

Jäsenet:
professori Heini Kainulainen, oikeustieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori Mika Koivisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
professori Veikko Launis, lääketieteellinen tiedekunta
apulaisprofessori Eriikka Paavilainen-Mäntymäki, Turun kauppakorkeakoulu
yliopistonlehtori Helena Siipi, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori Riikka Turtiainen, humanistinen tiedekunta
apulaisprofessori Marjaana Veermans, kasvatustieteiden tiedekunta

Vuorottelevat asiantuntijajäsenet:
lakimies Timo Juhola
lakimies Johanna Linna

Valmistelija/sihteeri:
kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
kirsi.klemela@utu.fi
puh. 050 303 0346