Tutkimuksen eettisyys Turun yliopistossa

Turun yliopiston keskeisenä tavoitteena on eettisesti kestävä tutkimustoiminta, jossa noudatetaan tiedeyhteisön hyväksymiä toimintatapoja ja periaatteita. 

Eettinen ennakkoarviointi palvelee kahta tarkoitusta: se suojelee tutkittavia ja varmistaa tutkijan oikeusturvaa. Se auttaa osaltaan ylläpitämään väestön luottamusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkijoihin. Myös monet julkaisusarjat ja tutkimuksen rahoittajat edellyttävät tutkimusten eettistä ennakkoarviointia.
 
Kaikkien tieteenalojen tutkimuksessa on kunnioitettava tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa, yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja muita oikeuksia, mikä asettaa rajoituksia sille, minkälaisia tutkimuksia voidaan tehdä.
 
Turun yliopistossa toteutetaan eettistä ennakkoarviointia kaikissa sellaisissa ihmiseen kohdistuvissa tutkimuksissa, joiden voidaan arvella aiheuttavan vahinkoa tutkittavalle. Lääketieteellisissä tutkimuksissa tällaista ennakkoarviointia on edellytetty jo pitkään.
 
Ennakkoarvioinnin tarvitsevien tutkimusten kriteerit sekä menettely lausunnon pyytämiseksi löytyvät alla olevasta karusellista. 
 
Selvimmin tutkimuksen eettiset periaatteet käyvät ilmi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kirjaamasta ohjeistuksesta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Tutkimusetiikan tukihenkilöt tarjoavat yliopiston henkilökunnalle luottamuksellista ja puolueetonta tietoa erilaisissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK käynnisti keväällä 2017 tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmän rakentamisen tutkimusorganisaatioihin. Tukihenkilöjärjestelmän rakentamisen lähtökohtana oli tarve lisätä tutkijoiden tietoisuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä sen loukkausepäilyjen käsittelyprosessista Suomessa. Tukihenkilöjärjestelmän tavoitteena on myös lisätä matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa. 

Turun yliopistossa tutkimusetiikan tukihenkilöinä toimivat erikoistutkija Marko Ahteensuu (työstävapautus 31.7.2020 saakka), professori Jyrki Korkeila, erityisasiantuntija Hanna Lagström ja tutkijatohtori Helena Siipi. Tukihenkilöt ovat saaneet tehtäväänsä TENKin järjestämän koulutuksen. He hoitavat tehtäviään oman toimensa ohella.

Tukihenkilöiltä voi kysyä neuvoa sekä ennaltaehkäisevästi että epäiltäessä hyvän tieteellisen käytännön loukkausta. Tutkimusetiikan tukihenkilöt toimivat yli tiedekuntarajojen. He ovat tavattavissa henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostitse, mutta ensimmäisen yhteydenoton toivotaan tapahtuvan sähköpostitse.