Tutkimuslupa

Tämän sivun ohjeistus koskee keskitetysti myönnettäviä tutkimuslupia. Tiedekunnilla ja yksiköillä voi olla omia käytänteitä tutkimuslupien myöntämiseen.

Turun yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tulee hakea tutkimuslupaa aina, kun Turun yliopiston henkilökunnan työaikaa käytetään esimerkiksi työajalla toteutettaviin tutkimushaastatteluihin tai -kyselyihin tai muun tutkimusmateriaalin keräämiseen tai tehdään interventio opetustilanteeseen.  Lupa tarvitaan myös, mikäli tutkimuksessa pyydetään tietoja Turun yliopiston rekistereistä tai tietokannoista tai tutkimusasetelma edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Myös opiskelijoita koskeva tutkimus edellyttää tutkimuslupaa, kun jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy.

Turun yliopiston henkilökunnalta ja opiskelijoilta tutkimuslupa edellytetään, mikäli tutkimuksessa pyydetään tietoja Turun yliopiston rekistereistä tai tietokannoista tai tutkimusasetelma edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

Jos tutkimuksesi koskee koko yliopiston laajuisia toimintoja, tutkimusluvan myöntää rehtori. Jos taas kyseessä on tutkimus, joka käsittelee yksittäistä tiedekuntaa, laitosta tai yksikköä, luvan myöntää kyseisen tiedekunnan dekaani. Mikäli tutkimuksesi kohdistuu Turun yliopistolliseen keskussairaalaan, luvan myöntää ja sitä haetaan yliopistolliselta keskussairaalalta. Lisäohjeita sairaalan edellyttämästä tutkimusluvasta saat Turun kliinisestä tutkimuskeskuksesta.

Keskitetysti myönnettävän tutkimusluvan lisäksi tiedekunnilla ja yksiköillä on omia käytänteitä tutkimuslupien myöntämiseen sellaisiin tutkimuksiin, jotka eivät edellytä keskitettyä tutkimuslupaa. Näissäkin tapauksissa tutkijan tulee huolehtia tutkittavien huolellisesta tiedottamisesta ja suostumuksen pyytämisestä sekä tietosuojaan liittyvien edellytysten toteutumisesta.

Huomaathan, että Turun yliopisto voi antaa tutkimusluvan ainoastaan tutkimuksen tekemistä varten. Päätöksen tutkimukseen osallistumisesta tekee kukin tutkimuskutsun saanut itse.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa haetaan erillisellä tutkimuslupalomakkeella, ks. edempänä kohdasta ”Linkit” kohta ”Tutkimuslupalomake”. 

Tutkimuslupahakemuksen pakollisia liitteitä ovat tutkimussuunnitelma / opinnäytetyön suunnitelma, jossa on selkeästi kuvattu mm. tutkimuksen tavoite ja tutkimusmetodit, sekä aineistonkeruumateriaali (esim. tiedote tutkittaville, suostumuslomake ja kyselylomake tai haastattelurunko), aineistonhallintasuunnitelma ja tietosuojaseloste (jos tutkittavista kerätään tunnisteellisia tietoja). Opinnäytetöiden osalta tutkimuslupahakemukseen on liitettävä myös opinnäytetyön ohjaajan allekirjoitus. 

Tapauskohtaisesti tutkimuslupahakemukseen saatetaan tarvita myös muita mahdollisia liitteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausunto tai henkilötietojen käsittelyn osalta vaikutustenarviointi (Data Protection Impact Assessment, DPIA). Tutkijan tulee ennen vaikutustenarvioinnin laatimista olla yhteydessä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan. Hän auttaa määrittämään sen tarpeellisuuden. Turun yliopiston tietosuojavastaavan tavoittaa osoitteesta dpo@utu.fi. Vaikutustenarvioinnin mallipohja löytyy sivun alla olevista linkeistä.

Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan yliopiston kirjaamoon joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@utu.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, 20014 Turun yliopisto.

Tietopyynnöt henkilörekisteristä tai asiakirjoista ja kutsu osallistua tutkimukseen

Mikäli tutkimuksesi edellyttää henkilötietojen luovuttamista henkilörekisteristä tai asiakirjoja, niitä koskevat tietopyynnöt on tehtävä erillisillä lomakkeilla. Myönnetty tutkimuslupa on laitettava tietopyynnön liitteeksi. Pyyntö opiskelijatietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta lähetetään Opiskelun tuki -yksikköön, ja henkilökunnan henkilötietoja koskevat tietopyyntö henkilöstöjohtajalle. Tutkimuksessa käytettäviä asiakirjoja koskevat tietopyynnöt toimitetaan keskusarkistoon. 

Mikäli kutsu tutkimukseen halutaan välittää keskitetysti yliopiston henkilökunnalle tai opiskelijoille, yliopiston viestintä ja opiskelijakeskus Disco harkitsevat tutkimuskutsun levittämiseen soveltuvia kanavia tapauskohtaisesti.

HUOM! Tutkimuslupamenettely on piloitointivaiheessa ja sen ohjeistus tulee täsmentymään. Myös lupalomakkeita on tarkoitus yhdistää.

Lisätietoja

Kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
eettinen@utu.fi
kirsi.klemela@utu.fi
+358 29 450 3508
+358 50 303 0346