Kunniatohtoripromootio 2021

Kunniatohtoripromootio 2021

Vuoden 2021 kunniatohtoripromootio toteutetaan perjantaina 8.10.2021 virtuaalisesti. Vihimme promootiossa 15 kunniatohtoria. Heidät vihitään kunniatohtoreiksi tieteellisten ansioidensa, Turun yliopiston kanssa tekemänsä yhteistyön tai yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa vuoksi.

Nyt vihittävät kunniatohtorit nimitettiin alun perin jo Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuonna 2020 ja heidät oli määrä vihkiä kunniatohtoreiksi juhlavuoden tohtoripromootiossa toukokuussa 2020. 100-vuotisjuhlavuoden tohtoripromootio peruuntui koronapandemian vuoksi, joten nyt kunniatohtorit vihitään erikseen toteutettavassa virtuaalisessa kunniatohtoripromootiossa. 

Tiedekuntien omien kunniatohtorien lisäksi humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen sekä teknillinen tiedekunta nimittivät yhden yhteisen kunniatohtorin satavuotisjuhlavuoden 2020 kunniaksi.

Kunniatohtoripromootio järjestetään perjantaina 8.10.2021 klo 14.00 virtuaalisena juhlana.

Tervetuloa seuraamaan juhlaa!

Kunniatohtoripromootio 2021

Ohjelma

Rehtorin tervehdys – Rehtori Jukka Kola
Promootiopuhe – Professori Sirkka Saarinen
Kunniatohtoreiden promovointi

Jani Kääriä (säv.), Orsa forsa forsma, 1999
Roi Ruottinen, sello

Kunniatohtorit 2021

Koneen säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen

Humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen sekä teknillinen tiedekunta

Humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen sekä teknillinen tiedekunta vihkivät yhteisen kunniatohtorin vuoden 2020 satavuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Hanna Nurminen

Hanna Nurminen

Koneen säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen vihitään filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävistä ansioista monitieteisen tutkimuksen edistäjänä ja uusien avauksien tukijana humanistisella ja luonnontieteellis-teknillisellä alalla Turun yliopistossa. 

Hanna Nurminen on suomen kielen maisteri. Hän on merkittävä tiedepoliittinen vaikuttaja ja suunnannäyttäjä. Hän on toimillaan edistänyt tieteen ja taiteen rajapinnoilla liikkuvia hankkeita ja tukenut monitieteistä tutkimusyhteistyötä ihmistieteiden ja luonnontieteiden ja tekniikan alalla. Hän on aktiivisesti hakenut uusia avauksia tieteessä.

Professori Laura Janda ja professori Rita Felski

Humanistinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen professori Laura A. Jandan Tromssan yliopistosta Norjasta sekä professori Rita Felskin Virginian yliopistosta (Yhdysvallat) sekä Etelä-Tanskan yliopistosta (Odense, Tanska).

Laura A. Janda

Laura Janda

Professori Laura A. Janda vihitään filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen merkittävistä ansioistaan kognitiivisen kielitieteen tutkijana ja kehittäjänä. Janda on myös toiminut Turun yliopistossa harjoitetun kognitiivisen kielentutkimuksen edistäjänä.

Rita Felski

Rita Felski

Professori Rita Felski vihitään filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen merkittävistä ansioistaan estetiikan, kirjallisuudentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen ja modernin ja postmodernin tutkimuksen alueilla sekä Turun yliopistossa harjoitetun monitieteisen lukemisen tutkimuksen ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen edistäjänä.

Toimitusjohtaja Jan Meyer ja professori Nora Berrah

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen ja teknillinen tiedekunta vihkivät kunniatohtorikseen toimitusjohtaja Jan Meyerin (Meyer Werft) sekä professori Nora Berrahin Connecticutin yliopistosta. 

Jan Meyer

Jan Meyer

Tohtori Jan Meyer vihitään tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen työstään korkeaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan kehittäjänä, laadukkaan ja laaja-alaisen korkeakoulutuksen merkityksen puolesta puhujana sekä akatemian ja elinkeinoelämän välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentajana. Tohtori Meyer on keskeisenä vaikuttajana tukenut Turun yliopiston tekniikan koulutuksen kehittämistä. Hän edustaa merkittävän kansainvälisen ekosysteemin veturiyritystä ja antaa kasvot niille tuhansille osaajille, joiden työn ansiosta hyvinvointi on kehittynyt poikkeuksellisen suotuisasti Lounais-Suomessa. 

Nora Berrah

Nora Berrah

Professori Nora Berrah vihitään filosofian kunniatohtoriksi hänen ansioistaan röntgensäteilyn ja pienten kvanttisysteemien välisten ultranopean vuorovaikutuksen tutkimuksessa, ja erityisesti hänen uranuurtavista tutkimuksista vapaaelektronilasereilla.

Nora Berrah on erittäin ansioitunut fyysikko, joka on tunnettu monista merkittävistä tuloksistaan molekyylien ja klustereiden elektroni- ja ionispektroskopian alalta. Viime vuosikymmenellä hän on ollut johtamassa kansainvälistä yhteistyötä, jossa hyödynnetään vapaaelektronilaserien tuomia täysin uusia kokeellisia mahdollisuuksia, kuten monifotoni-prosessit röntgenabsorptiossa ja femtosekuntiaikaskaalan säteilyherätteinen dynamiikka. Hän on saanut useita palkintoja ja kunnianmerkintöjä, kuten vuoden 2018 American Association for the Advancement of Science (AAAS) -palkinto ja vuoden 2014 Davisson-Germer -palkinto (American Physical Society). Hän on ollut vierailevana tutkijana muun muassa Lawrence Berkeley kansallisessa laboratoriossa, Stanfordin lineaarikiihdytinkeskuksessa ja Pariisin yliopistossa. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa ja esiintynyt muun muassa Suomen synkrotronikäyttäjien organisaation FSRUO:n vuosikokouksessa kutsuttuna puhujana.

Professori Uwe Ewald ja erikoistoimittaja Tiina Merikanto

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen professori Uwe Ewaldin Uppsalan yliopistosta sekä Ylen toimittajan Tiina Merikannon.

Uwe Ewald

Uwe Ewald

Professori Uwe Ewald vihitään kunniatohtoriksi hänen ansioistaan vastasyntyneiden hoidossa, erityisesti matalan elintason maissa sekä vahvasta panoksestaan vastasyntyneiden tehohoidossa Pohjoismaissa.

Ewald on kansainvälisesti merkittävä lääkäri ja tutkija, joka on kehittänyt vastasyntyneiden eloonjäämistä parantavia toimintamalleja ja osoittanut ne tehokkaiksi laajoissa tutkimusasetelmissa kehittyvissä maissa. Hänen johtamansa tutkimusryhmät ovat puolittaneet vastasyntyneiden kuolleisuuden niillä alueilla, joissa interventiot toteutettiin Vietnamissa ja Nepalissa. Ewald on perhekeskeisen hoidon kehittämisen pioneeri. Hänen tiivis yhteistyönsä Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa jatkunut jo yli 30 vuoden ajan ja jatkuu aktiivisena edelleen. Ewald on asiantuntemuksellaan merkittävästi tukenut muun muassa T3-sairaalan suunnittelua ja hän on tärkeä ohjaaja ja mentori monelle Turun yliopiston tutkijalle.

Tiina Merikanto

Tiina Merikanto

Erikoistoimittaja Tiina Merikanto vihitään kunniatohtoriksi hänen ansioistaan laaja-alaisena toimittajana, joka on paneutunut erityisesti sote-sektorin ongelmiin ja tuonut niitä objektiivisesti ja ammattitaitoisesti yleiseen keskusteluun.

Merikanto on toimittaja-vaikuttaja, joka on edistänyt lääketieteen ja sosiaalialojen hoidon ja tiedon yhteiskunnallista merkitystä ammattitaitoisesti ja tuonut vaikeaselkoisia asioita keskusteluun ja keskusteluttanut niitä asiantuntevasti päättäjien kanssa. Tänä somekulttuurin ja pikauutisten aikakaudella ammattimainen toimittaminen ja asioiden objektiivinen, tietoon perustuva tarkastelu jää usein lööppien jalkoihin. Tiina Merikanto on omalla työllään ja ammattitaidollaan tullut tutuksi muun muassa uutisten sote-asiantuntijana ja tulkkina koko kansalle.

Professori Erik Brynjolfsson ja hallituksen puheenjohtaja Panu Routila

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulu vihkii kunniatohtorikseen professori Erik Brynjolfssonin (Jerry Yang and Akiko Yamazaki professor at Stanford University) sekä hallituksen puheenjohtaja Panu Routilan (Patria Oyj, Oriola Oyj, Fortaco Oy ja Green Industry Park Oy).

Erik Brynjolfsson

Erik Brynjolfsson

Professori Erik Brynjolfsson vihitään kauppatieteiden kunniatohtoriksi. Brynjolfsson on pitkän uransa aikana tutkinut teknologian, erityisesti tietojärjestelmien ja tekoälyn vaikutusta innovaatioihin, tuottavuuden kasvuun ja työn tulevaisuuteen digitalisoituvassa taloudessa. Hänen yrityksiin, markkinoihin ja hinnoitteluun kohdistuvat tutkimuksensa perustuvat mikro- ja makrotaloudellisten mallien innovatiiviseen käyttöön ja vankkaan empiirisen aineistoon. Ilmiöt, kuten tuottavuusparadoksi, digitaalisten markkinoiden 'pitkä häntä' (long tail, engl.), osaamisen ja toimintatapojen kriittisyys teknologian omimisessa ovat saaneet selityksensä Brynjolfssonin ja kollegoidensa uraa uurtavissa tutkimuksissa.  

Brynjolfsson on tunnettu luennoija, asiantuntija ja neuvonantaja kautta maailman. Hänen viime aikaiset tutkimuksensa ovat hyvin lähellä Turun yliopiston Digital Futures -ohjelman ja kauppakorkeakoulun teemoja: Näitä ovat digitalisaation moninaiset vaikutukset yritysten strategioihin, yrittäjyyden merkittävä rooli innovaatiotoiminnassa ja talouskasvussa sekä monimutkaiset eettiset kysymykset tekoälyn muuttaessa työelämää. Optimistiksi tunnustautuva professori Brynjolfsson näkee ihmisten yhteistoiminta- ja oppimiskyvyn teknologian kehittämisessä ja soveltamisessa tuottavuuden, hyvinvoinnin ja innovaatioiden loputtomana lähteenä. 

Panu Routila

Panu Routila

Panu Routila vihitään kauppatieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä merkittävien suomalaisten ja globaalien yritysten johtotehtävissä sekä yliopiston ja elinkeinoelämän yhteistyön rakentajana. Routila on tullut tunnetuksi kyvyistään suunnitella ja toteuttaa merkittäviä strategisia muutoksia erittäin tuloksekkaasti. Routila on toiminut kauppakorkeakoulun kansainvälisen neuvottelukunnan jäsenenä kehittämässä tiedekunnan toimintaa etenkin laadunhallinnan näkökulmasta. Tämän lisäksi Routila on ollut pitkään aktiivisesti mukana kauppakorkeakoulun toiminnassa luennoitsijana niin perustutkintokoulutuksessa kuin liikkeenjohdon koulutuksessa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemen. 

Maija Sakslin

Maija Sakslin

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin vihitään oikeustieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkäaikaisesta ja vaikuttavasta työstä ihmisten yhdenvertaisuuden ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisen edistäjänä.

Sakslin on toiminut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2010. Hän on tehnyt huomattavan uran ihmisten välisen yhdenvertaisuuden sekä erityisesti sosiaalisten oikeuksien edistäjänä. Sakslin on useaan otteeseen käyttänyt vaikuttavia puheenvuoroja heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolesta. Usein kysymys on ollut laitoksissa asuvien ihmisten asemasta. Omassa tutkimustyössään Sakslin on tarkastellut varsinkin perus- ja ihmisoikeuksia sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakoa sosiaalioikeuden alalla. Maija Sakslin on pitkään tehnyt tutkimukseen ja opetukseen liittyvää yhteistyötä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Sakslin on tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen.

Kari Kuusiniemi

Kari Kuusiniemi

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi vihitään kunniatohtoriksi tunnustuksena monipuolisesta ja vakuuttavasta toiminnasta ympäristöoikeudellisen tutkimuksen uudistajana ja oikeudellisen keskustelun virittäjänä.

Kari Kuusiniemi on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä vuodesta 2018 ja sitä ennen korkeimman hallinto-oikeuden hallinto- ja oikeusneuvoksena vuodesta 1999. Aikaisemmin Kuusiniemi on toiminut Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden ja Turun yliopiston ympäristöoikeuden professorina. Tutkijana Kari Kuusiniemi on poikkeuksellisen monipuolinen ja laaja-alainen.  Hän on ympäristösääntelyn muutostendenssejä koskevalla tuotannollaan nostanut esiin uusia teemoja ja näkökulmia oikeudelliseen keskusteluun. Kuusiniemi on toiminnallaan aktiivisesti edistänyt perus- ja ihmisoikeuksien tosiasiallista toteutumista, ja hän on johdonmukaisesti korostanut kansalaisten oikeusturvan saatavuutta ja hallinnon läpinäkyvyyttä kaikessa julkisessa hallinnossa. Kari Kuusiniemellä on myös huomattavia ansioita ympäristölainsäädännön lainvalmisteluhankkeissa ja erilaisissa oikeudellisissa asiantuntijatehtävissä. Kari Kuusiniemi on toiminut pitkään tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Hän on tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen.

Professori Robert E. Goodin ja työelämäprofessori Riitta Monto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen professori Robert E. Goodinin (Distinguished Professor of Philosophy, Australian National University) sekä työelämäprofessori Riitta Monton.

Robert E. Goodin

Robert Goodin

Professori Robert E. Goodin vihitään valtiotieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen kansainvälisesti arvostetusta ja uraauurtavasta työstään politiikan teorian tutkijana sekä analyyttisen ja kiihkottoman argumentoinnin edistäjänä.

Amerikkalaissyntyinen Goodin on tehnyt pitkään yhteistyötä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa. Oxfordin yliopistosta valmistunut Goodin on kirjoittanut toistakymmentä kirjaa.

Riitta Monto

Riitta Monto

Työelämäprofessori Riitta Monto vihitään valtiotieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen toiminnastaan yhteiskunnallisen suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen edistäjänä sekä monipuolisen kansalaiskeskustelun ylläpitäjänä.

Riitta Monto toimii työelämäprofessorina Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ja on yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnan aktiivinen jäsen.

Professori Lisbeth Lundahl ja professori emeritus Jouni Välijärvi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta vihkii kunniatohtorikseen professori Lisbeth Lundahlin Umeån yliopistosta sekä koulutustutkimuksen professori emeritus Jouni Välijärven Jyväskylän yliopistosta.

Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl

Professori Lisbeth Lundahl vihitään kasvatustieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen kansainvälisesti arvostetusta työstään vertailevan koulutustutkimuksen ja koulutuspolitiikan alalta sekä panoksestaan koulutuksen laatua kuvaavien indikaattorien tutkijana. Lundahl on yksi tunnetuimpia kansainvälisen vertailevan koulutustutkimuksen harjoittajia ja ollut mukana useissa Euroopan Unionin ja muiden tahojen rahoittamissa kansallisia koulutuspolitiikkoja ja ylikansallisten järjestöjen koulutuspolitiikkaa vertailevissa tutkimushankkeissa.  Hän on keskittynyt tutkimaan koulutuksen muotojen ja hallinnon muutosta, markkinaideologian nousua sekä koulutuksen privatisointia. Hän on myös erittäin merkittävä lokaalin nuorisopolitiikan ja koulun ja työelämän siirtymien ja kytkösten tutkija sekä Euroopan uusien koulutuksen laatua kuvaavien indikaattorien tutkija. Professori Lundahl ja hänen laitoksensa on toiminut Turun yliopiston CELEn (Center for Research on Lifelong Learning and Education) ja kasvatustieteiden laitoksen kanssa Pohjoismaiden neuvoston rahoittamassa pohjoismaisessa huippuyksikössä ”Nordic Centre of Excellence: Justice through education in the Nordic countries (JustEd)”, jonka yhtenä projektijohtajana Lundahl toimi. Professori Lisbeth Lundahl on työskennellyt kasvatustieteiden laitoksella visiting professorina vuodesta 2015 lähtien. Lundahlin CELEn ja Kasvatustieteiden laitoksen tutkimukseen, tohtorikoulutukseen ja koulutukseen antama panos on oleellinen osa koko laitosten toimintaa.

Jouni Välijärvi

Jouni Välijärvi

Professori emeritus Jouni Välijärvi vihitään kasvatustieteiden kunniatohtoriksi tunnustuksena hänen merkittävistä kansallisista ja kansainvälisistä ansioistaan koulutustutkimuksen alalta, erityisesti OECD:n PISA-tutkimusohjelman osalta. Välijärvi on toiminut koulutustutkimuksen professorina, koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajana sekä ollut pitkään OECD:n PISA -tutkimusohjelman kansallinen koordinaattori.  Lisäksi hän on ollut jäsenenä ja puheenjohtajana lukuisissa koulutuksen asiantuntijaryhmissä muun muassa OECD:ssä, EU:ssa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, Opetushallituksessa, Kuntaliitossa ja Opettajien ammattijärjestössä. Professori Välijärvi on toiminut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvoston jäsenenä ja sen korkeakoulujaoston puheenjohtajana. Hänellä on pitkä kokemus yhteistyöstä opettajien, rehtorien, opetushallinnon, poliittisten päättäjien ja järjestöjen kanssa. Hänellä on myös monipuolinen kokemus tutkimustiedon välittämisestä eri kohderyhmille ja osallistumisesta koulutusta koskevaan julkiseen keskusteluun.

Professori Välijärven keskeiset tutkimusalueet ovat muun muassa opetussuunnitelma, koulutuksen arviointi, koulutusjärjestelmät ja koulutuspolitiikka sekä opettajan työ ja opettajankoulutus. Erityisesti hän on tutkinut kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelmaa, PISAa, koulutussaavutusten eroja ja syrjäytymisen ehkäisyä koulutuksessa. Hän on julkaissut noin 200 tieteellistä julkaisua.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa hän on ollut kiinteässä yhteistyössä muun muassa moninaisissa arviointihankkeissa ja osallistumalla keynote-puhujana moniin tutkimusseminaareihin. Hän on toiminut myös tiedekunnan tutkimuksen kansainvälisessä arviointipaneelissa sekä tohtoriohjelmien kansallisessa arviointipaneelissa.

Kunniatohtoripromootiomatrikkeli 2021