Opiskelu etnologian oppiaineessa

Etnologiassa koulutetaan kulttuurisiin prosesseihin ja ihmisten arjen ilmiöihin perehtyneitä, kriittisiä asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Etnologian opinnot tarjoavat väylän erilaisiin asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin erityisesti kulttuurialalla.

Etnologian opintojen avulla opit ymmärtämään ja viestimään niistä kulttuurisista prosesseista, joita ihmisten arkielämässä on. Etnologin työkalupakkiin kuuluu olennaisena osana kenttätyötaidot, joita harjoitellaan koko opintojen ajan. Opit myös käyttämään etenkin etnografista ja kulttuurianalyyttistä tutkimusotetta sekä soveltamaan tutkittua tietoa käytäntöön. Muistiorganisaatiot kuten museot ja arkistot sekä kulttuuri-, opetus-, ympäristö- ja media- ja monikulttuurisuuteen liittyvät alat tarjoavat etnologille laajan ja monipuolisen työkentän.

Etnologia muodostaa yhdessä folkloristiikan ja uskontotieteen kanssa yhteisen hakukohteen. Etnologian opinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, joita täydentävät sivuaineopinnot ja kieliopinnot. Aineopintojen aikana tehdään kandidaatin opinnäyte eli ensimmäinen itsenäinen akateeminen tutkielma. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi tunnet etnologian tutkimuksen näkökulmia, metodologiaa ja tieteellisen tiedon tuottamisen perusasioita sekä olet harjaantunut käytännössä etnologisen tutkimuksen tekemiseen.

Syventävien opintojen jälkeen olet perehtynyt etnologian tutkimuskenttään ja oppihistoriaan sekä tutkimuksen nykysuuntauksiin ja menetelmiin. Pro gradu -tutkielmassa pääset syventymään etnologiseen tutkimukseen kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien soveltamiseen. Voit toimia myös kansainvälisessä työelämässä asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

Opintojen sisällöistä

Etnologian opinnot ovat monipuoliset. Opintomuotoina käytetään mm. seminaareja, luentoja, kenttätöitä ja projektimuotoista opiskelua. Opiskelun tukena hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä. Erityistä etnologian opinnoille on tutkimuksen integroiminen opetuksen osaksi: opiskelijat pääsevät käytännönläheisesti mukaan tutkimushankkeisiin ja kenttätöihin. Myös opinnäytteet liittyvät usein käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin.

Maisterivaiheen opintoihin kuuluu työharjoittelu. Koko opintojen ajan saat tukea ja kannustusta henkilökohtaiseen opinto- ja urasuunnitteluun.

Kansainvälisyyttä

Etnologian opiskelijoille on tarjolla runsaasti erilaisia vaihto-ohjelmia ja opiskelijoita kannustetaan vaihto-opiskeluun. Etnologialla on useita Erasmus-sopimuksia, mm. Szegedin (Unkari), Tarton (Viro), Würzburgin (Saksa), Grazin (Itävalta) ja Corkin (Irlanti) yliopistojen kanssa ja vaihtoon voi lähteä myös yliopiston muiden sopimusten avulla. Etnologiassa käy usein vierailevia tutkijoita, jotka pitävät opiskelijoille luentoja ja erikoiskursseja.

Jatko-opiskelu

Etnologiasta valmistuneet filosofian tohtorit työskentelevät vaativissa asiantuntijatehtävissä. Jatko-opiskelijaksi hakeutuminen kannattaa aloittaa tapaamisella professorin kanssa, jolloin keskustellaan väitöskirjan aiheesta ja tutkimussuunnitelmasta ja tarkistetaan samalla muodollisten vaatimusten täyttyminen.

Etnologiassa kokoontuu professorin johtama jatkokoulutusseminaari. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin yliopiston etnologian ja Åbo Akademin Nordisk etnologi -oppiaineen kanssa. Jatko-opiskelijoita kannustetaan verkostoitumaan ja mm. osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin.