Museologian oppiaine

Mikä saa meidät arvostamaan taideteosta tai historiallista esinettä? Miten museot voivat lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa? Miksi ja miten museokokoelmia säilytetään? Museologian sivuaineopinnot antavat sekä teoreettisen perustan että käytännön taitoja, joita tarvitaan työssä museoalalla. Opinnoissa painottuu aineellinen kulttuuri, siihen liittyvät tutkimuskysymykset, arvonmuodostusprosessit sekä museoalan erityiskysymykset.

Museologia tarkastelee sitä, miten ja miksi arvotamme kulttuuriperintöä, mitkä asiat edellyttävät sitä, että jokin kohde tulee huomioiduksi ja arvostetuksi ja mitä käytännön asioita liittyy kulttuuriperinnön suojelutyöhön.  Oppiaineessa käsitellään myös kulttuuriperinnön merkitystä niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin identiteetille. 

Tieteenä museologia on museo- ja kulttuuriperintötyön problematisointia, analysointia ja teoreettisen taustan kehittämistä. Opintojen keskiössä ovat teorian lisäksi käytännön museotyön edellyttämät taidot, sekä perehtyminen taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten ja luonnontieteellisten museoiden toimintaan.