opiskelijoita Feeniks kirjastossa (14)

Opiskelu pohjoismaisten kielten oppiaineessa

Pääpaino pohjoismaisten kielten opinnoissa on nykyruotsissa. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet ruotsin kielen asiantuntijana työskentelyyn. Ruotsin kielen lisäksi opinnot kehittävä muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien tuntemusta. Pohjoismaisten kielten opettajat ovat oman alansa aktiivisia tutkijoita, ja opetus pohjaa siten ajankohtaiseen tutkimukseen ja painottaa tutkimuksellista otetta opetettaviin sisältöihin.  

Kirjallisen ja suullisen kielitaidon sujuvuus on keskeinen kielen ammattilaisen vahvuus työmarkkinoilla ja pohjoismaisten kielten opintojen alkuvaiheessa panostetaan juuri näiden taitojen kehittämiseen. Kielitaitoa kohennetaan opintojen aikana myös lähtemällä kieliharjoitteluun muualle pohjoismaihin. Samalla avataan uusia kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan välisiä näkökulmia. Kielitaidon syventäminen antaa ne käytännön työvälineet, joita tarvitaan jatkossa teoreettisemman tiedon omaksumisessa. 

Pohjoismaisten kielten opiskelussa kasvokkainen viestintä on keskeisellä sijalla ja opetusryhmät ovat usein pieniä, jolloin opiskelijat ja opettajat oppivat tuntemaan toisensa. Alkuvaiheen harjoituskursseista teoriapainotteisemmille kursseille siirryttäessä itsenäisen työn määrä kasvaa. 

Kielitaidon ohella asiantuntijuuden keskeinen tunnusmerkki on kielitieto eli tieto kielestä järjestelmänä, käsitys sen muutoksesta ja vaihtelusta sekä kielen erityiset ilmiöt, kuten esimerkiksi toisen kielen oppiminen, internetin kieli ja puhekielen piirteet. Unohtaa ei sovi myöskään pohjoismaisten kielten menneisyyttä, josta moni nykykielinen piirre juontaa juurensa. Omien kiinnostuksen kohteiden selkiytyessä voi valita pohjoismaisten kielten tutkimuksen eri alueille painottuvia kursseja. 

Tietojen karttumisen myötä pohjoismaisten kielten asiantuntijaksi kasvamiseen kuuluu keskeisesti omien tutkimusprojektien tekeminen osana opintoja. Samalla opiskelija suuntautuu valintansa mukaan joko kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmaan tai kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmaan. Valmistuessaan opiskelijalla on monialaista taidollista ja tiedollista osaamista kaikista pohjoismaisista kielistä, hän osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti ja hyödyntää sitä muuttuvilla työmarkkinoilla.