Tohtorikoulutus kasvatustieteiden tiedekunnassa - hakuohjeet

Seuraava haku on 1.–17.3.2023, jolloin voi hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. 

Linkki hakuilmoitukseen julkaistaan tällä sivulla viimeistään 10.2.2023. 

 

Kuka voi hakea?

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut (Yliopistolaki 558/2009, 37§):

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon,
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tiedekunta voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi (Ylipistolaki 558/2009, 37§).

Hakukelpoisuuden antama tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisäksi valinnan edellytyksenä on seuraavien kriteerien täyttyminen:

Hakijan aiempien korkeakoulututkintojen tulee sisältää riittävästi opintoja kasvatustieteellisessä aineessa tai muulla tohtoriohjelmaan soveltuvalla alalla. Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi aiempien kasvatustieteen opintojen riittävyyden tai aiempien opintojen soveltuvuuden tohtoriohjelmaan hakemusten arvioinnin yhteydessä.

Hakijan pro gradu -tutkielman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosanan tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1–5) tai cum laude approbatur. Vaatimus ei koske ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Alemmallakin tutkielman arvosanalla voi hakea jatko-opintoihin osoittamalla riittävää tieteellistä näyttöä. Riittäväksi tieteelliseksi näytöksi voidaan katsoa vertaisarvioitu artikkeli, jonka julkaisukanava (lehti, sarja tai kustantaja) yltää Tieteellisen seuran valtuuskunnan JuFo-luokituksessa vähintään tasolle 1 ja jossa hakija on ensimmäisenä kirjoittajana. Lisätietoa JuFo-luokituksesta löytyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta www.julkaisufoorumi.fi.

Hakijan tulee osoittaa hakemuksessaan tutkimukselleen tohtoriohjelmasta tiedekunnan ohjaajavaatimukset täyttävä ohjaaja, joka on hyväksynyt hakijan tutkimussuunnitelman ja lupautunut tutkimuksen ensimmäiseksi ohjaajaksi.

Hakijan tulee hakemuksessaan osoittaa rehtorin päätöksen mukainen englanninkielentaito.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa suoritettava tieteellinen jatkotutkinto on yleensä kasvatustieteen tohtorin tutkinto. Kasvatustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinto. Suoritettava tutkinto valitaan hakuvaiheessa. Kasvatustieteiden maisterit suorittavat pääsääntöisesti kasvatustieteen tohtorin tutkinnon. Muun soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat suorittavat pääsääntöisesti filosofian tohtorin tutkinnon. Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa myös kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto. Uusille, valittaville tohtorikoulutettaville myönnetään suoraan opiskeluoikeus tohtorintutkintoon, eikä lisensiaatin tutkinnon suorittamista suositella.

Kasvatustieteen tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot sekä filosofian tohtorin tutkinto voidaan suorittaa kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai käsityökasvatus pääaineena. Pääaine valitaan aiempien opintojen ja/tai tutkimusaiheen perusteella hakuvaiheessa.

Hakuajat ja miten haetaan

Hakuaika jatko-opintoihin on kahdesti vuodessa. Opiskeluoikeus alkaa hakua seuraavan lukukauden alusta. Väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää voi hakea pelkästään syksyn haussa.

Hakuajat lukuvuonna 2022-2023 ovat:

 • 29.8.2022 - 16.9.2022 (opiskeluoikeus 1.1.2023 alkaen + UTUGS-palkkapaikat 1.1.2023-31.12.2026)
 • 1.3.2023 - 17.3.2023 (opiskeluoikeus 1.8.2023 alkaen)

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan täyttämällä hakulomake sähköisessä hakujärjestelmässä ja toimittamalla vaadittavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä.

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeva valitsee tutkimusaihettaan parhaiten vastaavan tohtoriohjelman hakuvaiheessa. 

 

Väitöskirjatutkimuksen ohjaaja

Ennen hakemuksen jättämistä, hakijan tulee löytää tohtoriohjelmasta tiedekunnan vaatimukset täyttävä ensimmäinen ohjaaja tutkimukselleen. Ohjaajan tulee olla tiedekunnan laitokseen (kasvatustieteiden laitos tai opettajankoulutuslaitos) työsuhteessa oleva professori, apulaisprofessori tai dosentti. Kun professori/apulaisprofessori/dosentti on hyväksynyt hakijan tutkimussuunnitelman sekä lupautunut tutkimuksen ensimmäiseksi ohjaajaksi, voi hakija jättää seuraavassa haussa hakemuksen jatko-opintoihin. Ohjaaja täyttää haun päätyttyä arviolomakkeen hakijan tutkimussuunnitelmasta ja edellytyksistä tohtorintutkinnon suorittamiseen sekä toimittaa arviolomakkeen tohtoriohjelman koordinaattorille.

Jos hakijalla ei ole tiedossa sopivaa ohjaajaa tutkimukselleen, hän voi olla yhteydessä tohtoriohjelman koordinaattoriin, joka pyytää hakijaa toimittamaan tarvittavat tiedot (mm. alustava tutkimussuunnitelma ja CV) ohjaajan etsimistä varten. Tiedot toimitetaan sähköisellä lomakkeella. Täytetyn lomakkeen tietojen perusteella koordinaattori on yhteydessä mahdollisiin ohjaajiin. Kaikille hakijoille/tutkimusaiheille ei löydy tohtoriohjelmasta sopivaa ohjaajaa, eikä ohjaajan löytyminen takaa opiskeluoikeuden myöntämistä.

On suositeltavaa, että hakija aloittaisi hakuprosessinsa jo noin puoli vuotta ennen jatko-opintoihin hakemista osallistumalla niin sanottuun orientoivaan vaiheeseen, jonka aikana hän esimerkiksi osallistuu tulevan ohjaajansa ohjausseminaareihin sekä täydentää ohjaajan opastuksella tutkimussuunnitelmaansa.

Tiedot tiedekunnan professoreista ja dosenteista sekä heidän tutkimusalueistaan löytyvät laitosten www-sivuilta.

Jos hakija ei ole hakemuksessaan osoittanut tohtoriohjelmasta tiedekunnan vaatimukset täyttävää ohjaajaa tutkimukselleen, hakemus hylätään, eikä sitä oteta johtoryhmän käsittelyyn.

Kielitaitovaatimukset

Sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi tohtorikoulutukseen valittavalta edellytetään kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen kommunikaatioon englannin kielellä. Hakijan tulee todistaa kielitaitonsa joko aiemmilla opinnoilla tai kielitestillä. Tästä huolimatta jatkotutkinto on edelleen mahdollista suorittaa pääosiltaan suomen kielellä.

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Katso kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa tutkijakoulun www-sivuilta.

Jos sinun tulee todentaa kielitaito kielitestillä, liitä hakemukseesi skannattu todistus suoritetusta kielitestistä.

Hakuasiakirjojen kuvaus

Opiskeluoikeutta ja/tai väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan tutkijakoulun sivuilla hakuajan alkaessa ja sulketaan hakuajan päättyessä.

Sähköisen hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan seuraavat hakuasiakirjat:

1. Tutkimussuunnitelma

KEVEKOn tutkimussuunnitelmaohje

OPPIn tutkimussuunnitelmaohje

Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check –järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä).

2. Ansioluettelo (suomeksi tai englanniksi)

TENKin ansioluettelomalli

Ansioluettelon tulee sisältää julkaisuluettelo.
 
3. Motivaatiokirje

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija kuvaa motivaatiotaan tohtoriopintoihin ja tutkimuksen tekemiseen.
 
4. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet

A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

B. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

 •  skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
 • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
 • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä.

5. Todistus kielitaidosta

Ks. kielitaitovaatimukset

 

6. Peruste toiseen tohtoriohjelmaan siirtymiselle

Jos hakijalla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa tohtoriohjelmassa, on hänen esitettävä hakemuksessaan peruste Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan siirtymiselle. Mikäli aiemman ohjaussuhteen aikana kerättyä aineistoa aiotaan käyttää väitöskirjassa, tulee toimittaa todistus siitä, että hakijalla on oikeus kyseisen tutkimusaineiston käyttöön. Opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa.

 

Valinnan perusteet

Hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • tutkimussuunnitelman laatu: mm. tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman selkeys ja tutkimuksen toteuttamiskelpoisuus,
 • aiempi menestyminen opinnoissa, tutkimuskokemus sekä motivaatio tohtorintutkinnon suorittamiseen,
 • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito sekä
 • rahoitus- ja ajankäyttösuunnitelman realistisuus.

Opiskeluoikeuksia myönnettäessä arvioidaan paitsi hakijan edellytyksiä ja valmiuksia suoriutua jatko-opinnoista myös

 • esitetyn ohjauksen riittävyyttä ja asiantuntijuutta sekä
 • tutkimuksen soveltuvuutta tohtoriohjelmaan.

Opiskeluoikeutta ei myönnetä, jos hakija ei täytä valinnan ehtoja tai jos hakija ei vertailussa mahdu asetettuihin kiintiöihin.

Kaikkiin opiskeluoikeushakemuksiin ja OPPI-ohjelman palkkapaikkahakemuksiin pyydetään ohjaajan lausunto hakemuksesta (ohjaaja toimittaa lausunnon suoraan tohtoriohjelman koordinaattorille). Hakemuksista voidaan lisäksi pyytää kotimaisten ja/tai kansainvälisten asiantuntijoiden lausunnot.

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja valmistelee opiskelijavalinnan. Tiedekunnan varadekaani hyväksyy johtoryhmän esityksen pohjalta uudet opiskelijat. Hakija saa tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Hylkäysperusteet ilmoitetaan hakijalle kielteisen päätöksen yhteydessä ja päätökseen liitetään valitusosoitus.