Tohtorikoulutus kasvatustieteiden tiedekunnassa - hakuohjeet

Seuraava haku on 28.8.-15.9.2023, jolloin voit hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja/tai väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää. Katso hakuohjeet hakuilmoituksesta. 

> Hakuilmoitus (syksy 2023)

> KEVEKO Ask & Apply 24.8. klo 15-16

> OPPI Ask & Apply 28.8. klo 16-17

Kuka voi hakea?

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut (Yliopistolaki 558/2009, 37§):

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon,
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tiedekunta voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi (Ylipistolaki 558/2009, 37§).

Hakukelpoisuuden antama tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisäksi valinnan edellytyksenä on seuraavien kriteerien täyttyminen:

 • Hakijan aiempien korkeakoulututkintojen tulee sisältää riittävästi opintoja kasvatustieteellisessä aineessa tai muulla tohtoriohjelmaan soveltuvalla alalla. Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi aiempien kasvatustieteen opintojen riittävyyden tai aiempien opintojen soveltuvuuden tohtoriohjelmaan hakemusten arvioinnin yhteydessä.
 • Hakijan pro gradu -tutkielman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosanan tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1–5) tai cum laude approbatur. Vaatimus ei koske ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Alemmallakin tutkielman arvosanalla voi hakea jatko-opintoihin osoittamalla riittävää tieteellistä näyttöä. Riittäväksi tieteelliseksi näytöksi voidaan katsoa vertaisarvioitu artikkeli, jonka julkaisukanava (lehti, sarja tai kustantaja) yltää Tieteellisen seuran valtuuskunnan JuFo-luokituksessa vähintään tasolle 1 ja jossa hakija on ensimmäisenä kirjoittajana. 
 • Hakijan tulee osoittaa hakemuksessaan tutkimukselleen tiedekunnan ohjaajavaatimukset täyttävä ohjaaja, joka on hyväksynyt hakijan tutkimussuunnitelman ja lupautunut tutkimuksen ensimmäiseksi ohjaajaksi.
 • Hakijan tulee hakemuksessaan osoittaa riittävä kielitaito (ks. tarkemmin kielitaitovaatimukset alla). 
Hakuajat ja miten haetaan

Hakuaika jatko-opintoihin on kahdesti vuodessa. Opiskeluoikeus alkaa hakua seuraavan lukukauden alusta. Väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää voi hakea pelkästään syksyn haussa.

Hakuajat lukuvuonna 2023-2024 ovat:

 • 28.8.2023 - 15.9.2023 (opiskeluoikeus 1.1.2024 alkaen + väitöskirjatutkijan työsuhteiset tehtävät 1.1.2024-31.12.2027).
 • 28.2.2024 - 15.3.2024 (opiskeluoikeus 1.8.2024 alkaen).

Opiskeluoikeutta ja/tai väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan tutkijakoulun sivuilla hakuajan alkaessa ja sulketaan hakuajan päättyessä.

Katso vaadittavat hakemuksen liitteet hakuilmoituksesta

Tutkinto ja pääaine

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa suoritettava tieteellinen jatkotutkinto on yleensä kasvatustieteen tohtorin tutkinto. Kasvatustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinto.

Suoritettava tutkinto valitaan hakuvaiheessa. Kasvatustieteiden maisterit suorittavat pääsääntöisesti kasvatustieteen tohtorin tutkinnon. Muun soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat suorittavat pääsääntöisesti filosofian tohtorin tutkinnon. Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa myös kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto. Uusille, valittaville tohtorikoulutettaville myönnetään suoraan opiskeluoikeus tohtorintutkintoon, eikä lisensiaatin tutkinnon suorittamista suositella.

Kasvatustieteen tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot sekä filosofian tohtorin tutkinto voidaan suorittaa kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai käsityökasvatus pääaineena. Pääaine valitaan aiempien opintojen ja/tai tutkimusaiheen perusteella hakuvaiheessa. 

Väitöskirjatutkimuksen ohjaaja

Ennen hakemuksen jättämistä, hakijan tulee löytää tiedekunnan vaatimukset täyttävä ensimmäinen ohjaaja tutkimukselleen.

Ohjaajan tulee olla tiedekunnan laitokseen (kasvatustieteiden laitos tai opettajankoulutuslaitos) työsuhteessa oleva professori, apulaisprofessori tai dosentti. Kun professori/apulaisprofessori/dosentti on hyväksynyt hakijan tutkimussuunnitelman sekä lupautunut tutkimuksen ensimmäiseksi ohjaajaksi, voi hakija jättää seuraavassa haussa hakemuksen jatko-opintoihin. Ohjaaja täyttää haun päätyttyä arviolomakkeen hakijan tutkimussuunnitelmasta ja edellytyksistä tohtorintutkinnon suorittamiseen sekä toimittaa arviolomakkeen tohtoriohjelman koordinaattorille.

Jos tiedekunnan jatko-opinnoista kiinnostuneella ei ole tiedossa sopivaa ohjaajaa tutkimukselleen, hän voi olla yhteydessä tohtoriohjelman koordinaattoriin, joka pyytää potentiaalista hakijaa toimittamaan tarvittavat tiedot (mm. alustava tutkimussuunnitelma ja CV) ohjaajan etsimistä varten. Tiedot toimitetaan sähköisellä lomakkeella. Täytetyn lomakkeen tietojen perusteella koordinaattori on yhteydessä mahdollisiin ohjaajiin. Kaikille potentiaalisille hakijoille/tutkimusaiheille ei löydy tohtoriohjelmasta sopivaa ohjaajaa, eikä ohjaajan löytyminen takaa opiskeluoikeuden myöntämistä.

On suositeltavaa, että hakija aloittaisi hakuprosessinsa jo noin puoli vuotta ennen jatko-opintoihin hakemista osallistumalla niin sanottuun orientoivaan vaiheeseen, jonka aikana hän esimerkiksi osallistuu tulevan ohjaajansa ohjausseminaareihin sekä täydentää ohjaajan opastuksella tutkimussuunnitelmaansa.

Tiedot tiedekunnan professoreista ja dosenteista sekä heidän tutkimusalueistaan löytyvät laitosten www-sivuilta.

Jos hakija ei ole hakemuksessaan osoittanut tiedekunnan vaatimukset täyttävää ohjaajaa tutkimukselleen, hakemus hylätään, eikä sitä oteta johtoryhmän käsittelyyn.

Kielitaitovaatimukset

Hakijan tulee todistaa englanninkielen kielitaitonsa joko aiemmilla opinnoilla tai kielitestillä. 

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Katso kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa tutkijakoulun www-sivuilta.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma tulee kirjoittaa tohtoriohjelman ohjeiden mukaan. Tutkimussuunnitelman pituus ei saa ylittää 12 sivua (sisältäen kaikki taulukot ja lähteet).

KEVEKO-tohtoriohjelman tutkimussuunnitelmaohje

OPPI-tohtoriohjelman tutkmussuunnitelmaohje

Valinnan perusteet

Hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • tutkimussuunnitelman laatu: mm. tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman selkeys ja tutkimuksen toteuttamiskelpoisuus,
 • aiempi menestyminen opinnoissa, tutkimuskokemus sekä motivaatio tohtorintutkinnon suorittamiseen,
 • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito sekä
 • rahoitus- ja ajankäyttösuunnitelman realistisuus.

Opiskeluoikeuksia myönnettäessä arvioidaan paitsi hakijan edellytyksiä ja valmiuksia suoriutua jatko-opinnoista myös

 • esitetyn ohjauksen riittävyyttä ja asiantuntijuutta sekä
 • tutkimuksen soveltuvuutta tohtoriohjelmaan.

Opiskeluoikeutta ei myönnetä, jos hakija ei täytä valinnan ehtoja tai jos hakija ei vertailussa mahdu asetettuihin kiintiöihin. Kasvatustieteiden tiedekuntaan valitaan enintään 24 uutta väitöskirjatutkijaa lukuvuodessa (12 väitöskirjatutkijaa/tohtoriohjelma).

Väitöskirjatutkijalla voi olla kerrallaan vain yksi tohtorintutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa.