Tohtorikoulutus kasvatustieteiden tiedekunnassa - hakuohjeet

Kuka voi hakea?

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut (Yliopistolaki 558/2009, 37§):

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi (Ylipistolaki 558/2009, 37§).

Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa kasvatustieteen tai filosofian tohtorin tutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai käsityökasvatus. Suoritettava tutkinto ja pääaine valitaan hakulomakkeessa aiempien opintojen ja/tai tutkimusaiheen perusteella.

Tutkintoa suorittamaan valittavan henkilön aikaisempien opintojen tulee antaa riittävät valmiudet tiedekunnan oppiaineissa suoritettavaan jatkotutkintoon. Valittavan aiempien korkeakoulututkintojen tulee sisältää riittävästi opintoja kasvatustieteellisessä aineessa tai muulla tohtoriohjelmaan soveltuvalla alalla. Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi aiempien opintojen soveltuvuuden tohtoriohjelmaan hakemusten arvioinnin yhteydessä. Tohtoriohjelma voi edellyttää täydentäviä opintoja riittävien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Valittavan Pro gradu -tutkielman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosanan tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1–5) tai cum laude approbatur. Vaatimus ei koske ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Alemmallakin tutkielman arvosanalla voi hakea jatko-opintoihin osoittamalla riittävää tieteellistä näyttöä. Riittäväksi tieteelliseksi näytöksi voidaan katsoa vertaisarvioitu artikkeli, jonka julkaisukanava (lehti, sarja tai kustantaja) yltää Tieteellisen seuran valtuuskunnan JuFo-luokituksessa vähintään tasolle 1 ja jossa hakija on ensimmäisenä kirjoittajana. Lisätietoa JuFo-luokituksesta löytyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta www.julkaisufoorumi.fi.

Hakijan tulee osoittaa hakemuksessaan tutkimukselleen tiedekunnan ohjaajavaatimukset täyttävän ohjaajan, joka on hyväksynyt hakijan tutkimussuunnitelman ja lupautunut tutkimuksen ensimmäiseksi ohjaajaksi.

Hakuajat ja miten haetaan

Hakuaika jatko-opintoihin on kahdesti vuodessa. Opiskeluoikeus alkaa hakua seuraavan lukukauden alusta. Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää voi hakea pelkästään syksyn haussa.

Hakuajat lukuvuonna 2019-2020 ovat:

 • 2.-20.9.2019 (opiskeluoikeus 1.1.2020 lukien ja/tai tohtorikoulutettavan määräaikainen työsuhteinen tehtävä)
 • 2.-20.3.2020 (opiskeluoikeus 1.8.2020 lukien)

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan täyttämällä hakulomake sähköisessä hakujärjestelmässä ja toimittamalla vaadittavat liitteet hakuajan päättymiseen mennessä.

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeva valitsee tutkimusaihettaan parhaiten vastaavan tohtoriohjelman hakuvaiheessa. Kummassakin tohtoriohjelmassa voidaan myöntää enintään 6–8 uutta opiskeluoikeutta/syksyn hakukerta ja 4–6 opiskeluoikeutta/kevään hakukerta.

Tarkemmat hakuohjeet (hakuilmoitus) julkaistaan tällä sivulla ennen haun alkua.

Kielitaitovaatimukset

Turun yliopistossa on valmisteilla koko yliopiston yhteiset kielitaitovaatimukset, jotka tulevat voimaan vuoden 2020 hauissa.

Syksyn 2019 haun kielitaitovaatimukset

Opiskeluoikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa jollakin alla luetelluista tavoista.

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 • IELTS-testi, Academic: 6,5 ei yhtään yksittäistä alle 6.0
 • TOEFL-testi 575 (paper-based test) /92 (internet-based test), ei yhtään yksittäistä alle 20
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (arvosana "C" tai korkeampi)
 • Pearson Test of English, Academic (PTE A): 62, ei yhtään yksittäistä alle 54
 • Suomen Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto englanninkielellä: vähintään taitotasoasteikon tasolla 5 jokaisella kielen osa-alueella

Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija

 • on suorittanut korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot
  • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa
  • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
  • Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä.
 • on suorittanut perusasteen tai toisen asteen koulutuksen suomen kielellä.
 • on suorittanut toisen asteen tutkinnon Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai Uudessa-Seelannissa englannin kielellä. Tällöin toisen asteen tutkinnon tutkintotodistus tulee liittää hakemuksen liitteeksi.  

Muita tapoja kielitaidon osoittamiseen ei hyväksytä.

Huom! Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan vastuulla.

Kielitestin tulos on voimassa testin järjestäjän ilmoittamaan erääntymispäivään asti. Jos erääntymispäivää ei ole ilmoitettu, kielitestin tulos on voimassa korkeintaan neljä (4) vuotta.

 Turun ylipiston TOEFL-kielitestin koodi (institution code) on 9701.

Hakuasiakirjojen kuvaus

Sähköisen hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan seuraavat hakuasiakirjat:

1. Tutkimussuunnitelma

KEVEKOn tutkimussuunnitelmaohje

OPPIn tutkimussuunnitelmaohje

Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä).

2. Ansioluettelo (suomeksi tai englanniksi)

Ansioluettelo sisältää julkaisuluettelon, jonka artikkelit tulee luokitella OKM:n julkaisutyyppiluokittelun mukaan. Ks. TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi
 
3. Motivaatiokirje

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa hakija perustelee, miksi haluaa suorittamaan tohtoritutkintoa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan ja/tai tohtorikoulutettavan työsuhteiseen tehtävään.
 
4. Kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista

A. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.


B. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen kopiot tutkintotodistuksista, opintosuoritusotteista sekä muista valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös todistuksista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.


Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä.


5. Todistus kielitaidosta

Ks. kielitaitovaatimukset
 
6. Ohjaajan arvio hakijan tutkimussuunnitelmasta ja hakijan edellytyksistä tohtorintutkinnon suorittamiseen

Huom! Ohjaaja toimittaa arvion suoraan kasvatustieteiden tiedekuntaan koulutuspäällikölle.
 
7.  Muualla jatko-opiskelijana olevien on hakemuksessaan esitettävä peruste Turun ylipiston kasvatustieteiden tiedekuntaan siirtymiselle. Lisäksi vaaditaan aiemman ohjaajan kirjallinen suostumus.
 
Hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnan perusteet

Hakijan valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • tutkimussuunnitelman laatu: mm. tutkimusaiheen innovatiivisuus, tutkimussuunnitelman selkeys ja tutkimuksen toteuttamiskelpoisuus,
 • aikaisempi menestyminen opinnoissa, tutkimuskokemus sekä motivaatio tohtorintutkinnon suorittamiseen,
 • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito sekä
 • rahoitus- ja ajankäyttösuunnitelman realistisuus.

Opiskeluoikeuksia myönnettäessä arvioidaan paitsi hakijan edellytyksiä ja valmiuksia suoriutua jatko-opinnoista myös

 • esitetyn ohjauksen riittävyyttä ja asiantuntijuutta sekä
 • tutkimuksen soveltuvuutta tohtoriohjelmaan

Opiskeluoikeutta ei myönnetä, jos hakija ei täytä valinnan ehtoja tai jos hakija ei vertailussa mahdu asetettuihin kiintiöihin.

Jos hakijalla on aktiivinen/voimassaoleva tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa tiedekunnassa, on hakijan esitettävä hakemuksessaan peruste Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan siirtymiselle. Lisäksi vaaditaan aikaisemman ohjaajan kirjallinen suostumus. Muutoin opiskeluoikeuden hakeminen tapahtuu normaalisti tiedekunnan päättämien valintaperusteiden ja käytäntöjen mukaan. Opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa.

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja valmistelee opiskelijavalinnan. Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani hyväksyy johtoryhmän esityksen pohjalta uudet opiskelijat. Hakija saa tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Hylkäysperusteet ilmoitetaan hakijalle kielteisen päätöksen yhteydessä ja päätökseen liitetään valitusosoitus.

Hakuilmoitus

Seuraava haku on 2.-20.9.2019, jolloin voi hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja/tai tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää.

Tarkemmat hakuohjeet ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät hakuilmoituksesta. Hakulomake aukeaa haun alkaessa.

Hakuilmoitus (pdf)

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen (pdf)