Turun yliopiston hiilijalanjälki

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2018, että Turun yliopistosta tulee hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Turun yliopisto on arvioinut hiilijalanjälkensä vuosittain ja etsinyt aktiivisesti keinoja pienentää hiilijalanjälkeään.

Vuoden 2022 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen

Turun yliopisto on laskenut hiilijalanjälkensä 5 kertaa. Vuoden 2022 laskennallinen kokonaispäästö on 7500 t co2 ekv kg. Laskelmassa näkyy pandemia-ajan jälkeen kasvanut työasiamatkustus erityisesti lentoliikenteen kasvaneina päästöinä. Toisaalta kertoimia on ajantasaistettu, jolloin päästöjen kasvu ei ole suoraan verrannollinen lentokilometrien kasvuun.

Turun yliopiston hiilijalanjälki on laskettu 2019 kehitetyn kaavan avulla. Siinä tunnistetaan yliopiston toiminnan keskeiset päästölähteet. Laskenta noudattaa GHG-protokollaa ja ottaa huomioon scope1, scope2 –päästöt kokonaisuudessaan. Scope3 osalta laskelma sisältää suurimman osan epäsuorista päästöistä, mutta kaikkia Turun yliopiston kirjanpidossa näkyviä kuluja ei ole sisällytetty esimerkiksi palveluhankintojen osalta.

Vuoden 2021 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen

Turun yliopisto on kasvattanut kestäviin valintoihin liittyvää tietoisuutta yhteisössään. Tämä ei kuitenkaan yksin selitä päästöjen pienenemistä, vaan merkittäviä tekijöitä ovat olleet, jo aiemmin myös, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kompensaatiomenettelyt sekä työmatkustamisen väheneminen pandemian vuoksi. Kiinteistöjen osalta päästöt huoneistoalaa kohden ovat pienentyneet. Samoja kertoimia on toistaiseksi käytetty muussakin, kuin SYK:n omistamassa, TY:n vuokraamassa rakennuskannassa. Myös matkustuksen kokonaisjalanjälki pieneni entisestään, ollen vuonna 2021 enää 11 % vuoden 2018 luvusta.

Merkittävä lasku kokonaispäästöissä vuosien 2020 ja 2021 välillä johtuu lisäksi siitä, että Turun yliopisto on ottanut käyttöön uusia päästökertoimia tutkimukseen liittyvien hankintojen osalta. Tämä liittyy laskentojen kansalliseen harmonisointiin. Tutkimuslaitteet ja laboratoriotarvikkeet muodostavat hiilijalanjäljestä liki 60 %.

Vuoden 2020 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen

Turun yliopiston vuoden 2020 hiilijalanjälki oli 10 500 tCO2, joka on noin puolet edellisen vuoden luvuista. Kiinteistöjen hiilijalanjälki oli (1220 tCO2), matkustuksen (1359 tCO2) ja tutkimuksen (7898 tCO2). Muiden päästölähteiden osuus oli vähäinen. Vuoden 2020 hiilijalanjälki oli huomattavan alhainen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kiinteistöjen osalta päästöt laskivat merkittävästi SYK OY:n otettua käyttöönsä päästökompensoinnin ja tämän myötä sen kiinteistöt ovat hiilineutraaleja. Kiinteistöjen hiilijalanjäljen laskuun vaikuttivat myös lauha talvi ja toimialalla tapahtuneet kestävää kehitystä edistäneet muutokset. Matkustuksen hiilijalanjälki putosi koronatilanteen vuoksi huomattavasti ja tutkimuksen hiilijalanjälki puolestaan kasvoi hieman.

 

Vuoden 2019 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen

Turun yliopiston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli 21 680 tCO2. Suurimmat CO2-päästölähteet olivat kiinteistöt (6830 t CO2), matkustus (7210 tCO2) ja tutkimus (6560 tCO2). Muiden päästölähteiden osuus oli vähäinen. Kaukolämpö muodosti suurimman osan kiinteistöihin liittyvästä hiilijalanjäljestä, matkustuksen osalta suurin osa päästöistä tuli lentomatkustamisesta. Tutkimuksen hiilijalanjälki muodostui tutkimuslaitteista (3250 tCO2) sekä kemikaaleista ja laboratoriotarvikkeista (2900 tCO2).

 

 

Vuoden 2018 hiilijalanjälki ja päästöjen jakautuminen