Viestintää ja vuorovaikutusta, puhumista ja kuuntelemista, yhteistyötä ja neuvottelua, vaikuttamista ja argumentointia, akateemisen asiantuntijuuden ja työelämän vuorovaikutusosaamisen kehittämistä. Tätä opiskellaan Asiantuntijan vuorovaikutusosaamisen opintojaksoilla ja Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuudessa.

Vuorovaikutusosaaminen on jokaisen asiantuntijan osaamisen ytimessä. Niin opiskelu- kuin työelämässä tarvitaan taitoa tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Työskentelyilmapiirin rakentaminen, suhteiden luominen, neuvotteleminen ja vaikuttaminen, ongelmien ja ristiriitojen ratkaiseminen sekä kyky viestiä ja esiintyä vakuuttavasti ovat näiden taitojen keskiössä.

Opintojaksojen yleisenä tavoitteena on vahvistaa opiskelijan vuorovaikutusosaamista niin, että hän pystyy toimimaan tavoitteellisesti ja yhteistyökykyisesti oman alansa opiskelu- ja työtehtävissä. Lisäksi harjoitellaan oman vuorovaikutusosaamisen ja erilaisten vuorovaikutustapahtumien analysointia ja rakentavan palautteen antamista. Opetus perustuu viestinnän ilmiöiden teoriaan ja tutkimukseen.

Opiskelu käytännössä

Opintojaksoilla opiskelija perehtyy vuorovaikutuksen ilmiöihin sekä vahvistaa niihin liittyvää osaamistaan ja ymmärrystään. Opiskelu tapahtuu toiminnallisesti, käytännönläheisesti ja oppijakeskeisesti pienryhmissä, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen palautteen saamisen ja kehittymisen. Opiskelijalta opiskelu edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. 

Opintojaksojen ydinsisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen ja sen ominaispiirteet, viestijän käsitys itsestään viestijänä, analyyttinen ja arvioiva kuunteleminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä viestinnän eettisyys. Opetuksessa voidaan ryhmäkohtaisesti keskittyä esimerkiksi vakuuttavaan esiintymiseen, yhteistyön edistämiseen ryhmässä tai neuvottelutaitoon. Oppimisen näkökulmasta keskeisessä roolissa on opiskelijan oman työskentelyn ja osaamisen reflektio, jota tukee itsearviointi sekä vertais- ja opettajan antama palaute.

Opintojaksot

Valtaosa vuorovaikutusosaamisen opetuksesta on tiedekuntakohtaista eli opintojaksot on kohdennettu tietyn tiedekunnan opiskelijoille. Poikkeuksiakin on. Opetuksessa pyritään huomiomaan alakohtaisuus.

Opintojaksokohtaiset kuvaukset löytyvät opinto-oppaasta.

 

Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuus

Jos haluat syventää viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamistasi, tutustu Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuden tarjontaan. Yksittäiselle opintojaksolle voi osallistua, jos olet suorittanut aiempia puheviestinnän opintoja (esimerkiksi Puheviestinnän perusteet tai vastaava opintojakso). Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op ja opinto-oikeutta voi hakea vuosittain.

Kiinnostuitko? Tule rohkeasti mukaan!

Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuus

Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuteen sisältyy 15 opintopistettä pakollisia opintoja ja vähintään 10 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Osa opintojaksoista on tarkoitettu vahvistamaan henkilökohtaisia taitojasi, osa taas lisää teoreettista ymmärrystäsi viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöistä.

Tutustu opintokokonaisuuteen