Kielitaitotarpeet

Kauppatieteiden maisterien työelämän kielitaitotarpeet –  kohtaavatko koulutus ja käytäntö?

Tutkimusprojektimme tavoitteena on selvittää kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä oleville TuKKK:sta valmistuneille suunnatun kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. opetussuunnitelmatyössä.

Suomen yliopistolaitoksessa on viime vuosien tutkintorakenneuudistusten yhteydessä keskusteltu paljon yliopisto-opetuksesta ja sen suhteesta työelämässä vaadittaviin taitoihin. Kieli- ja viestintätaidot luokitellaan osaksi niitä vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja, joita edellytetään yhä kansainvälistyvämmän liike-elämän palvelukseen valmistuvilta kauppatieteiden maistereilta. Mutta mitä ovat käytännön työelämässä ne kieli- ja viestintätaidot, joita kauppatieteellisen koulutuksen aikana tulisi saavuttaa?
 
Kauppatieteellisen alan kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmien kehittämisen tueksi tarvitaan konkreettista ja ajanmukaista tietoa mm. siitä, mitä kieliä työelämässä tarvitaan, minkälaisissa viestintätilanteissa, millä tasoilla ja mitä kielitaidon osa-alueita tarvitaan? Miten kauppatieteellinen koulutus on tältä osin vastannut työelämän haasteisiin? Mitkä ovat vastaajien mielestä heidän kielellisiä vahvuuksiaan, mitkä taas heikkouksiaan? Mihin koulutuksessa tulisi keskittyä työelämän näkökulmasta?

2007

> Raportti kyselytutkimuksen tuloksista

Yhteystiedot: Hanna Ruska ja Joachim Schlabach