Täydennyskoulutus lääketieteellisessä tiedekunnassa

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa ja perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa monipuolista ja korkeatasoista täydennyskoulutusta.

Medimerc-johtamiskoulutusohjelma

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on toteuttanut moniammatillista Medimerc-johtamiskoulutusta vuodesta 2008 lähtien. Johtamiskoulutuksemme suunnitellaan tutkittuun tietoon perustuen siten, että se täydentää perusopintoja.

Kohderyhmänämme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohella muut alan esimiestehtävissä työskentelevät, kuten hallinnon ja tukipalveluiden edustajat.

Medimerc-ohjelma antaa mahdollisuuden suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajemman (30 op) sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden. Koulutuksen rakenne ja laajuus noudattavat valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksen pätevyysvaatimuksia.

Kurssimuotoinen koulutus koostuu pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisista erilliskursseista, joista jokainen voi valita itselleen sopivimmat. Täten kurssien aihepiirit ja ajankohdat saa parhaiten sovitettua vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja mahdollisuuksia.

Lue lisää

Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena.

Valtionneuvosto on antanut 16. joulukuuta 2010 asetuksen (Valtionneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 1120/2010), joka määrittelee psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoterapeuttikoulutuksen järjestäjän, sisällön, koulutuksen laajuuden ja opiskelijavalinnan kriteerit. Asetus on tullut voimaan 31.12.2011 ja sitä sovelletaan kaikissa vuonna 2012 ja sen jälkeen alkavissa psykoterapeuttikoulutuksissa.

Asetuksen mukaan psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen. Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää suoritetun koulutuksen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lue lisää

VANTTI-täydennyskoulutusohjelma

Varsinais-Suomen työterveyshuollon ja työlääketieteen koulutusohjelma lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille – EDUCATION FOR PROFESSIONALS IN OCCUPATIONAL HEALTH CARE AND MEDICINE

Vuodenvaihteessa 2014 voimaan tulleessa työterveyshuollon asetuksessa säädetään osa-aikaisista työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä mm.: työterveyshuollossa osa-aikaisesti (<20 h/viikko) toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Yli 20 h/ viikossa toimivien on oltava erikoislääkäreitä tai työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, josta on säädetty erikseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annetussa asetuksessa (56/2015). Vantti-täydennyskoulutusohjelman kursseja voidaan hyväksyttää erikoislääkärikoulutuksen teoreettisiin opintoihin 40 tunnin osalta.

Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla on oltava terveydenhoitajan pätevyys ja lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Lisäksi työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulu-, tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vaaditaan vähintään kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus.

Lue lisää

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus (30 op) on Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tarjoama ammatillinen, hoitotyöntekijöille suunnattu maksullinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunnan kanssa.

Lue lisää

Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Monialainen johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä (MoJo) -opintokokonaisuus (10 op) tuo yhteen sosiaali- ja terveysalojen työelämän johtajat ja asiantuntijat sekä johtamisesta kiinnostuneet opiskelijat kehittämään johtamistaitojaan.

Opintokokonaisuus pyrkii vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutus perustuu tieteenalojen väliseen yhteistyöhön ja ratkaisukeskeiseen valmentamiseen. Opintojen tavoitteena on synnyttää aito monialainen vuoropuhelu sote-alan toimijoiden, opiskelijoiden sekä opettajien kesken.

Lue lisää