Täydennyskoulutus lääketieteellisessä tiedekunnassa

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa ja perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa monipuolista ja korkeatasoista täyennyskoulutusta.

MediMerc -johtamiskoulutusohjelma

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on toteuttanut moniammatillista MediMerc -johtamiskoulutusta vuodesta 2008 lähtien. Johtamiskoulutuksemme suunnitellaan tutkittuun tietoon perustuen siten, että se täydentää perusopintoja.
Kohderyhmänämme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohella muut alan esimiestehtävissä työskentelevät, kuten hallinnon ja tukipalveluiden edustajat.

MediMerc -ohjelma antaa mahdollisuuden suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajemman (30 op) sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden. Koulutuksen rakenne ja laajuus noudattavat valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksen pätevyysvaatimuksia.

Kurssimuotoinen koulutus koostuu pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisista erilliskursseista, joista jokainen voi valita itselleen sopivimmat. Täten kurssien aihepiirit ja ajankohdat saa parhaiten sovitettua vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja mahdollisuuksia.

Turku CPD -täydennyskoulutusohjelma

Turku Continuing Professional Development (Turku CPD) täydennyskoulutusohjelman tarkoituksena on edistää systemaattista täydennyskouluttautumista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Opiskelijat saavat käyttöönsä Turun yliopiston käyttäjätunnukset, joiden avulla opiskelijat voivat kirjautua Turun yliopiston Moodle-oppimisympäristöön ja saada käyttöönsä LL- ja HLL-peruskoulutuksen aikaiset materiaalinsa. Lisäksi ohjelmaan kuuluvat saavat käyttöönsä yliopiston kirjaston palvelut.  Opiskelijoille räätälöidään verkkopohjaista täydennyskoulutusta ko. alan osallistujien tarpeiden mukaan.

Lukuvuoden perusmaksu täydennyskoulutusohjelmassa on 50 euroa. Opiskelija voi maksaa maksun itse tai neuvotella maksun maksamisesta työnantajan kanssa. Maksu laskutetaan vuosittain lokakuussa.

Tiedustelut: Sari Kuitunen (etunimi.sukunimi@utu.fi). Alla oleva lomake palautetaan sähköisesti Riitta Pajulle (etunimi.sukunimi@utu.fi) tai postissa osoitteeseen Riitta Paju. Lääketieteellinen tiedekunta, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku.

Turku CPD-hakulomake

Psykoterapeuttikoulutus - täydennyskoulutusohjelma

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena.

Valtionneuvosto on antanut 16. joulukuuta 2010 asetuksen (Valtionneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 1120/2010), joka määrittelee psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoterapeuttikoulutuksen järjestäjän, sisällön, koulutuksen laajuuden ja opiskelijavalinnan kriteerit. Asetus on tullut voimaan 31.12.2011 ja sitä sovelletaan kaikissa vuonna 2012 ja sen jälkeen alkavissa psykoterapeuttikoulutuksissa.

Asetuksen mukaan psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen. Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää suoritetun koulutuksen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

VANTTI–täydennyskoulutusohjelma

Varsinais-Suomen työterveyshuollon ja työlääketieteen koulutusohjelma lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille – EDUCATION FOR PROFESSIONALS IN OCCUPATIONAL HEALTH CARE AND MEDICINE

Vuodenvaihteessa 2014 voimaan tulleessa työterveyshuollon asetuksessa säädetään osa-aikaisista työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä mm.: työterveyshuollossa osa-aikaisesti (<20 h/viikko) toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Yli 20 h/ viikossa toimivien on oltava erikoislääkäreitä tai työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, josta on säädetty erikseen erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista annetussa asetuksessa (420/2012). Vantti-täydennyskoulutusohjelman kursseja voidaan hyväksyttää erikoislääkärikoulutuksen teoreettisiin opintoihin 40 tunnin osalta.

Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla on oltava terveydenhoitajan pätevyys ja lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Lisäksi työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulu-, tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vaaditaan vähintään kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus.