Väittely ja valmistuminen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Väitöskirjaprosessilla tarkoitettaan tohtorikoulutuksen loppuvaihetta, jossa väitöskirja esitarkastetaan ja väittelijälle myönnetään väittelylupa. Prosessin lopussa väittelijä valmistuu tohtoriksi.

Väitöskirjatutkija, ohjaajat ja valvoja löytävät yksityiskohtaiset ohjeet väitöskirjaprosessiin UGIS-järjestelmästä.  Portaalissa väitöskirjatutkija voi seurata oman prosessinsa etenemistä.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ohjeita väitöskirjaprosessiin

Väitöskirja

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografia tai useista tieteellisistä julkaisuista ja niiden pohjalta laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä niiden tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Väitöskirja voi sisältää myös julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia kuitenkin niin, että merkittävä osa töistä on jo hyväksytty julkaistavaksi referoiduissa julkaisusarjoissa. Yhteisjulkaisuihin perustuvasta väitöskirjasta varmistetaan väittelijän itsenäinen panos erillisellä selvityksellä.
Väitöskirjatyön valvoja varmistaa ennen esitarkastajien ehdottamista, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta ja että ennakkotarkastukseen lähetettävä käsikirjoitus täyttää väitöskirjatyön muodolliset edellytykset.

Tiedekunnan tohtoriohjelmat BGG ja EXACTUS kuvaavat väitöskirjojen rakennetta tarkemmin opinto-oppaissaan.

Muokkaa väitöskirjasi käsikirjoitus Annales-sarjan tyylin mukaisesti ennen kuin lähetät työtäsi tiedekuntaan esitarkastusprosessin aloittamista varten. Huomaa, että väitöskirjassasi pitää olla vähintäänkin väitöskirjan kirjoituskielellä kirjoitettu tiivistelmä, jonka pituus saa olla enintään yksi sivu. Lopullisessa väitöskirjassa tiivistelmä pitää olla kirjoitettuna suomeksi ja englanniksi.

 

Jatko-opintokokonaisuuden hyväksyminen

Väittelyluvan myöntäminen edellyttää, että jatko-opintokokonaisuus on hyväksytty ja kirjattu. Kokonaisuutta ei tarvitse hyväksyä ennen väitöskirjan käsikirjoituksen lähettämistä esitarkastukseen. On kuitenkin hyvä tarkistaa, onko suoritukset kasassa tai mitä vielä puuttuu siinä vaiheessa, kun suunnittelee käsikirjoituksen lähettämistä esitarkastukseen. Kokonaisuusmerkinnän voi hakea jo ennen väitöskirjaprosessin aloittamista, jos on selvää, että jatko-opintokokonaisuuteen ei tule enää muutoksia. Kerran hyväksyttyä ja kirjattua kokonaisuutta ei muuteta kuin poikkeustapauksissa.

Väitöskirjatutkija löytää UGIS-portaalista ohjeet jatko-opintokokonaisuuden  kokonaisuusmerkinnän anomisesta polusta: Väitös ja valmistuminen -> Jatko-opintojen hyväksyminen (Peppi)

Jatko-opintokokonaisuuden anominen

 1. Väitöskirjatutkija kirjautuu Peppiin
 2. Väitöskirjatutkija muokkaa Peppi-järjestelmässä hopsinsa vastaamaan lopullista opintokokonaisuuttaan.
 3. Väitöskirjatutkija lähettää Peppi-järjestelmästä viestin koulutuspäällikkö Sanna Rannolle ja pyytää tarkistamaan kokonaisuuden.
 4. Koulutuspäällikkö välittää opintokokonaisuuden hyväksymisen UGIS-portaalissa väitöskirjatutkijan valvojalle.
 5. Valvoja hyväksyy (tai hylkää) opintokokonaisuuden UGIS-portaalissa.
 6. Valvojan hyväksynnän jälkeen opintokokonaisuus rekisteröidään ja lukitaan Peppi-järjestelmässä.
Esitarkastajat ja vastaväittäjä

Dekaani määrää valvojan esityksestä väitöskirjatutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajien ja vastaväittäjän tulee olla dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaavia henkilöitä. Heidän tulee olla väitöskirjatyön suhteen ulkopuolisia, heillä ei saa olla yhteisjulkaisuja väitöskirjan tekijän kanssa, heidän pitää olla Turun yliopiston ulkopuolelta, eikä heillä saa olla tiivistä ja viimeaikaista (pääsääntöisesti viimeisen kolmen vuoden sisällä tapahtunutta) tieteellistä yhteistyötä ohjaajan kanssa. Kolmea vuotta vanhempikin yhteistyö ohjaajan kanssa voi muodostaa esteen tarkastajana toimimiselle, jos yhteistyö on ollut pitkäaikaista ja vakiintunutta. Perustellusta syystä toinen esitarkastaja tai vastaväittäjä voi olla Turun yliopiston dosentti, mikäli hänen varsinainen toimipaikkansa on muualla. Tarkastajien tulee olla eri organisaatioista. Väitöskirjan esitarkastaja tai vastaväittäjä ei saa olla tekijään hallintolain (434/2003) 28§:ssä tarkoitetussa suhteessa eikä sellaisessa kiista- tai muussa suhteessa, joka ilmeisesti vaarantaa hänen puolueettomuuttaan.

 

Esitarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen esittäminen (sähköinen lomake)

 • Ohjaaja täyttää lomakkeen, lomake menee väitöskirjatutkijalle kommentoitavaksi. Väitöskirjatutkijan kommentin jälkeen lomake tulee virkailijalle, joka välittää lomakkeen vielä valvojalle (jos ohjaaja ei ole valvoja) hyväksyttäväksi. Valvojan hyväksynnän jälkeen tiedekunta käsittelee nimityksen.
Väitöskirjan esitarkastusprosessi - näin prosessi aloitetaan

Valmistelevat toimet ennen väitöskirjaprosessin virallista aloittamista

 1. Väitöskirjatutkija tarkistaa UGIS-portaalista tiedot virallisesti nimetyistä ohjaajista ja valvojasta. Jos näissä on korjattavaa, niin korjaus pitää tehdä ennen kuin väitöskirjaprosessia aloitetaan. (Katso ohjaussuunnitelman päivittäminen)
 2. Väitöskirjatutkija, kaikki ohjaajat ja valvoja yhdessä sopivat väitöskirjaprosessin aloittamisesta.
 3. Ohjaaja tai valvoja etsii sopivat esitarkastajat väitöskirjan käsikirjoitukselle ja sopii heidän kanssaan tarkastuksesta.
  • Yliopisto maksaa esitarkastajille palkkion, joka on 391 €. Palkkio maksetaan, kun lausunto on toimitettu.
  • Tiedekunta antaa esitarkastajille kuukauden aikaa kirjoittaa lausunto. Ohjaajat voivat tarvittaessa sopia pidemmästä ajasta. Jos pidemmästä ajasta sovitaan, niin ohjaajan tulee tiedottaa tästä tiedekuntaa sci-docstudies@utu.fi.

Väitöskirjaprosessin virallinen aloitus

 1. Ohjaaja tekee esityksen väitöskirjan esitarkastajista sähköisellä lomakkeella. Väitöskirjatutkija ja valvoja hyväksyvät esityksen sähköisesti.
  • Katso kohta liitteet alla.
 2. Väitöskirjatutkija toimittaa väitöskirjansa pdf-tiedoston ja kaikki väitökseen kuuluvat julkaisut sähköisellä lomakkeella.
  • Katso kohta liitteet alla.
 3. Varadekaani määrää esitarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen päätösaikataulun mukaisesti (aikataulu on tiedekunnan sivulla). Asiakirjat tulee toimittaa sähköisillä lomakkeilla tiedekuntaan muutamaa päivää ennen päätöspäivää, jotta koulutuspäällikkö ehtii valmistella asian varadekaanille.
 4. Tiedekunta tiedottaa varadekaanin päätöksestä väitöskirjatutkijaa, ohjaajia, valvojaa ja muita asianomaisia sähköpostitse. Tämän jälkeen tiedekunta lähettää tarkastusohjeet esitarkastajille.
 5. Väitöskirjatutkija, ohjaaja tai valvoja toimittaa väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastajille.

Esitarkastus ja lausunnot

 1. Esitarkastajille annetaan yksi kuukausi aikaa kirjoittaa lausunto väitöskirjatyöstä. Lausunto palautetaan osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi.
 2. Jos esitarkastaja ei lähetä lausuntoa aikataulun mukaisesti, niin tiedekunta muistuttaa esitarkastajaa.
 3. Tiedekunta lähettää esitarkastajien lausunnot sähköpostilla väitöskirjatutkijalle. Väitöskirjatutkijalta kysytään, onko hänellä huomauttamista lausunnoista.
  • Jos väitöskirjatutkijalla ei ole huomauttamista esitarkastajien lausunnoista, hän ilmoittaa sähköpostilla sci-docstudies@utu.fi, ettei hänellä ole huomautettavaa.
  • Jos väitöskirjatutkijan näkemyksen mukaan esitarkastajan lausuntoa ei voi hyväksyä (esim. väitöskirjatutkija on eri mieltä korjausehdotuksista, arvostelu ei tyydytä väitöskirjatutkijaa), niin väitöskirjatutkija toimittaa tiedekuntaan kirjallisen vastineen lausunnosta 14 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, kun tiedekunnasta on toimitettu hänelle lausunnot kommentoitavaksi.
Liitteet väitöskirjaprosessin aloittamiseksi

Liitteet, joita tarvitaan väitöskirjan esitarkastusprosessia varten.

Ohjaaja tai valvoja toimittaa

 • Turnitin –tarkastuslomake
  • Tietoa alkuperäisyystarkastuksesta
  • Ohjaaja liittää tulostetun, allekirjoitetun ja skannatun Turnitin tarkastustodistuksen sähköiseen lomakkeeseen, jolla esittää esitarkastajia.
  • Esitarkastajaesitys on mahdollista tehdä ilman Turnitin-tarkastustodistusta. Todistus tulee kuitenkin toimittaa ennen kuin esitarkastajia nimitetään. Jos todistusta ei liitetä sähköiseen lomakkeeseen, niin todistus tulee toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna tai sähköisesti allekirjoitettuna tiedekuntaan osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi.

Väitöskirjatutkija toimittaa

Väitöskirjan käsikirjoitus toimitetaan tiedekuntaan sähköisellä lomakkeella.

Liitteet erilaisissa väitöskirjoissa

Monografia
 • Väitöskirjan käsikirjoitus
 • Jos monografia perustuu artikkeleihin, niin silloin tulee toimittaa samat liitteet kuin jos väitöskirja koostuisi julkaisuista. Sähköisellä lomakkeella, jolla väitöskirja toimitetaan tiedekuntaan, valitaan tässä tapauksessa väitöskirjan tyypiksi kokoomaväitöskirja. 
 • Muokkaa väitöskirjasi Annales-sarjan tyylin mukaisesti ennen kuin lähetät väitöskirjasi käsikirjoitustasi tiedekuntaan esitarkastusprosessin aloittamista varten. Huomaa, että väitöskirjassasi pitää olla vähintäänkin väitöskirjan kirjoituskielellä kirjoitettu tiivistelmä, jonka pituus saa olla enintään yksi sivu. Lopullisessa väitöskirjassa tiivistelmä pitää olla kirjoitettuna suomeksi ja englanniksi.
Artikkeleista muodostuva kokoomaväitöskirja
 1. Väitöskirjan käsikirjoitus ja siihen liittyvät osajulkaisut
  • Muokkaa väitöskirjasi Annales-sarjan tyylin mukaisesti ennen kuin lähetät väitöskirjasi käsikirjoitustasi tiedekuntaan esitarkastusprosessin aloittamista varten. Huomaa, että väitöskirjassasi pitää olla vähintäänkin väitöskirjan kirjoituskielellä kirjoitettu tiivistelmä, jonka pituus saa olla enintään yksi sivu. Lopullisessa väitöskirjassa tiivistelmä pitää olla kirjoitettuna suomeksi ja englanniksi.
 2. Osajulkaisuselvitys (ns. contribution, malli).
  • Väittelijän, ohjaajien ja valvojan allekirjoittama lausunto, josta käy ilmi väitöskirjan tekijän panos yhteisjulkaisuihin perustuvan väitöskirjan toteutuksessa. Lausuntoon pitää kirjata julkaisujen viitetiedot (julkaisun nimi, kaikki kirjoittajat sekä julkaisufoorumi tai merkitä jos kyseessä on käsikirjoitus). Lausunnosta pitää myös ilmetä, jos jotakin väitöskirjan osatyötä on aiemmin käytetty toisessa väitöskirjassa tai jos sen käyttöä toisessa väitöskirjassa suunnitellaan. Väittelijä, kaikki ohjaajat ja valvoja allekirjoittavat lausunnon.
  • Lausunto toimitetaan tarkastajille, joten se tulee kirjoittaa englanniksi, jos kaikki tarkastajat eivät ymmärrä suomea.
 3. Lausunto osatyön käytöstä toisessa väitöskirjassa.
  • Jos osatöistä koostuvan väitöskirjan julkaisua on käytetty tai aiotaan käyttää toisen henkilön väitöskirjassa, niin liitteenä tarvitaan lausunto molempien väitöskirjatutkijoiden kontribuutiosta ko. julkaisuun. Lausunnon allekirjoittavat molemmat väitöskirjatutkijajat heidän pääohjaajansa.
  • Lausunnolla on kaksi tavoitetta. Se toimii sopimuksena siitä, että molemmat väittelijät saavat käyttää julkaisua väitöskirjoissaan. Lisäksi asiakirjassa selvitetään molempien väittelijöiden kontribuutio julkaisussa.
  • Lausunto toimitetaan tarkastajille, joten se tulee kirjoittaa englanniksi, jos kaikki tarkastajat eivät ymmärrä suomea.
 4. Julkaisemattoman artikkelin käyttöluvat kirjoittajilta
  • Jos osatöistä koostuvaan väitöskirjaan sisältyy julkaisematon artikkelin käsikirjoitus, niin väittelijän tulee kysyä lupa käsikirjoituksen käyttöön väitöskirjassaan sen kirjoittajilta. Luvan voi kysyä sähköpostitse ja kerätyistä luvista tulee tehdä yksi pdf-tiedosto.
  • Koska ohjaajat ja valvoja allekirjoittavat osajulkaisuselvityksen, niin heiltä ei enää erikseen tarvitse kysyä käyttölupaa.
 5. Lomakkeessa kysytään kuvien ja taulukoiden alkuperää. Tällä tavoitellaan sitä, että kirjoittaja huomaa viitata alkuperäisiin lähteisiin kuvissa ja taulukoissa ja tarvittaessa myös kysyy lupaa näiden käyttöön.
Väitöskirjan kielentarkastaminen

Muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoitetulle väitöskirjalle on suositeltavaa tehdä kielentarkastus. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ei maksa väitöskirjojen kielentarkastusta, mutta osa tiedekunnan laitoksista voi myöntää tukea kielentarkastusta varten. Tarkista käytäntö omalta laitokseltasi. Tiedekunnan tohtoriohjelmat eivät maksa kielentarkastuksesta aiheutuvia kuluja.

Väittelylupa

​Tiedekunnan johtokunta on siirtänyt dekaanille päätösvallan myöntää väittelyluvat. Dekaani voi kuitenkin harkintansa mukaan edelleen tuoda haluamansa väittelylupa-asiat johtokunnan päätettäväksi.
Dekaani on delegoinut väittelylupien käsittelyn edelleen jatkokoulutuksesta vastaavalle varadekaanille.

Väittelyluvan myöntäminen edellyttää:

 • Esitarkastajien puoltavat lausunnot ovat saapuneet tiedekuntaan.
 • Jos esitarkastaja on esittänyt korjauksia väitöskirjan käsikirjoitukseen ja edellyttänyt, että ohjaaja tai hän itse tarkistaa, että korjaukset tulevat tehdyksi, niin korjaukset  on tehty ja tarkistettu esitarkastajan edellyttämällä tavalla. Tässä tapauksessa ohjaajan/valvojan edellytetään antavan lausunto, josta käy ilmi, mitä korjauksia väitöskirjaan on tehty.
 • Väittelijä on lähettänyt sähköpostilla kommenttinsa esitarkastajien  lausunnoista sci-docstudies(at)utu.fi.
 • Väittelijä on suorittanut kaikki tohtoritutkintoon kuuluvat opinnot.
 • Valvoja on hyväksynyt väittelijän jatkotutkintoon sisällytettävien opintojen kokonaisuuden (40/60 op).
 • Rehtorin päätöksen mukaisesti  tiedekunnassa myönnetään väittelylupia vain väitöskirjoille, joissa on sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä.
Kustos

Dekaani määrää valvojan esityksestä väitöstilaisuuteen kustoksen. Kustos on arvostettu tieteenharjoittaja, joka vastaa väitöksen asianmukaisuudesta. Tällaisia henkilöitä ovat ensisijaisesti tiedekunnan professorit. Jos sopivaa professoria ei ole tehtävään käytettävissä, kustokseksi voidaan perustellusta pyynnöstä nimittää apulaisprofessori, tai vähintään dosentti. Kustoksen tulee olla työsuhteessa tiedekuntaan (tai hän voi olla emeritusprofessori). Kustos antaa tiedekunnalle lausunnon siitä, sujuiko väitöstilaisuus asianmukaisesti. Kustos ei osallistu väitöskirjan arvosteluun.

Väitöskirjan julkaiseminen, painatus ja jakelu
Tiedottaminen

Kirjoita väitöstutkimuksestasi yleistajuinen kuvaus

Laadi väitöskirjastasi yleistajuinen kuvaus, jonka lähetät viestintäyksikölle osana väitösilmoitusta. Yleistajuisen kuvaustekstin tarkoitus on avata väitöskirjasi sisältöä suurelle yleisölle. Kirjoita kuvaus valmiiksi ennen väitösilmoituksen täyttämistä. Teksti lisätään yliopiston verkkosivuille tulevaan väitöksesi tapahtumakalenterimerkintään ja sitä hyödynnetään, kun väitöksestäsi viestitään yliopiston kanavissa.

Katso lisätietoa sivulta Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle (Väitöksestä viestiminen)

Lähetä väitösilmoitus

Tiedekunta myöntää sinulle väittelyluvan sekä määrää vastaväittäjän ja kustoksen. Lähetä väitösilmoitus, kun olet saanut väittelyluvan ja tiedät väitöspäiväsi.

> Tee väitösilmoitus

Väitöstilaisuuden järjestäminen

Väitöstilaisuuden käytännön järjestelyt (katso tästä linkistä Turun yliopiston yleiset ohjeet)

 • Väitöskirjatutkija sopii vastaväittäjän ja kustoksen kanssa väitöspäivästä.
 • Väitöskirjatutkija lisää tiedon väitöspäivästään UGIS-järjestelmään tälle varattuun paikkaan.
 • Väitöskirjatutkija varaa väitökselle luentosalin lähettämällä varauspyynnön osoitteeseen varaukset@utu.fi. Luentosali maksetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteisten kustannuspaikalta 2606000.
 • Väitöskirjatutkija järjestää (halutessaan) ja maksaa väitöstilaisuuden jälkeisen kahvituksen kuten myös karonkan.
 • Katso Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle (väitöksestä tiedottaminen, tilaisuuden kulku, pukeutuminen, karonkka).
 • Tiedekunta maksaa vastaväittäjän palkkion. Vastaväittäjän matkakuluista ja muista kuluista vastaa väitöskirjatutkijan laitos/yksikkö. Matkajärjestelyissä voi pyytää apua matkapalveluista (utu.matkat@certia.fi).
Valmistuminen ja tutkintotodistus
 • Vastaväittäjälle annetaan kaksi viikkoa aikaa kirjoittaa lausuntonsa väitöksen jälkeen.
 • Kustoksen tulee ilmoittaa tiedekuntaan (sci-docstudies@utu.fi) väitöksen jälkeen, miten väitös sujui.
 • Kun vastaväittäjän lausunto saapuu, niin se toimitetaan sähköpostitse väittelijälle.
 • Väittelijälle annetaan mahdollisuus kirjoittaa vastine vastaväittäjän lausunnosta.
 • Jos vastaväittäjän lausunto on puoltava, niin väitöskirjan hyväksyminen käsitellään seuraavassa mahdollisessa johtokunnan kokouksessa. Tutkinnon valmistumispäivä on johtokunnan kokouksen päivämäärä.
 • Valmistuneelle tehdään tutkintotodistus ilman erillistä pyyntöä.
  • Todistuksen toimittamiseen liittyen voi olla yhteydessä: opintosihteerit-ml@utu.fi
 • Katso lisätietoa: Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle.
 • Muista liittyä valmistumisen jälkeen yliopiston alumniksi! Tiedekunnan alumnisivut.
Lomakkeet

Esitarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen esittäminen

 • Ohjaaja täyttää lomakkeen, lomake menee väitöskirjatutkijalle kommentoitavaksi. Väitöskirjatutkijan kommentin jälkeen lomake tulee virkailijalle, joka välittää lomakkeen vielä valvojalle (jos ohjaaja ei ole valvoja) hyväksyttäväksi. Valvojan hyväksynnän jälkeen tiedekunta käsittelee nimityksen.

Väitöskirjan käsikirjoituksen ja liitteiden toimittaminen

 • Väitöskirjatutkija toimittaa väitöskirjansa käsikirjoituksen ja tarvittavat liitteet tiedekuntaan