Käynnissä olevat psykoterapeuttikoulutukset

Lasten ja nuorten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2023

Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Turun lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistyksen kanssa lasten ja nuorten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen 2019 – 2023.

Laajuus

71 op (4 vuotta)

Koulutuksen paikka

Turku

Esite

Aikuisten psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutus 2014–2019

Koulutusohjelma 

Lastenpsykiatrian täydennyskoulutus

Aikuisten psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutus 2014-2019 (suomenkielinen, yksijaksoinen koulutusohjelma)

Laajuus

120 op (5 vuotta)

Vastuuhenkilö

Professori Jorma Piha

Ohjelman johtaja

Dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko (IPA) Henrik Enckell, henrik.enckell@kolumbus.fi

Koulutusohjelmatoimikunta ja opettajat 

Koulutusohjelman perustamisesta ja sen johtajasta päättää lääketieteellinen tiedekunta ohjausryhmän esityksestä.

TY:n ja ÅA:n yhteinen psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmä esittää, oppiaineen professorin aloitteesta koulutusohjelman johtajaa, kun koulutusohjelman toteuttaminen on varmistunut.

Koulutusohjelman johtaja kutsuu avukseen koulutusohjelmatoimikunnan, johon kuuluvat johtaja, pääkouluttaja, muita kouluttajia, lastenpsykiatrian oppiaineen edustaja/edustajia sekä mahdollisia asiantuntijoita.

Toimikunnan jäsenillä tulee olla joko psykoterapeuttikouluttajan koulutus, soveltuva laaja kliininen kokemus tai tieteellinen osaaminen. Toimikunnassa tulee olla edustus kaikista edellä mainituista osaamis- ja pätevyysalueista. Kouluttajien pätevyyden määrittelyssä noudatetaan TY:n ja ÅA:n yhteisen psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmän sekä Valta-kunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion linjauksia.

Koulutusohjelma järjestetään Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen kanssa. 

Kohderyhmä 

Lääketieteen lisensiaatin tai psykologian maisterin tutkinnon suorittaneet ja erityistapauksiss muu ylempi korkeakoulututkinto, jossa on korkein arvosana psykologiassa (psykologian syventävät opinnot joko pää- tai sivuaineena).   Opiskelijaryhmän koko on korkeintaan 11 opiskelijaa. 
Koulutusohjelman tavoitteet 

Koulutusohjelma johtaa Valviran hyväksymään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen sekä psykoterapeuttikouluttajan pätevyyteen.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakea Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenyyttä ja psykoanalyytikkopätevyyttä  sekä tämän jäsenyyden kautta International Psychoanalytic Association’n (IPA) jäsenyyttä.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelma järjestetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun voimassa olevan asetuksen mukaisesti. Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusten mukaisesti psykoterapeuttikouluttajan koulutus on kokonaisuus, joka sisältää

 • teoriakoulutusta (seminaari/lähiopetusta 608 t)
 • psykoterapeuttisen potilastyön työnohjausta (220 t) sekä kouluttautumista työnohjauksen antamiseen
 • psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvaa pedagogista koulutusta
 • koulutusta tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön
 • koulutuspsykoterapiaa (koulutuksen päättyessä vähintään 500 t)
 • edellä mainittuja opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö (10 op).

Koulutusohjelman kokonaislaajuus on 120 op ja se kestää 5 peräkkäistä vuotta (10 lukukautta)

Koulutuksen teoreettinen viitekehys on psykoanalyyttinen. Psykoanalyyttinen teoria on perusteiltaan kehityspsykologinen teoria. Psyykkiset ongelmat kehittyvät nykyisten tutkimusten mukaan pitkällä aikavälillä ja ovat riippuvaisia ihmisen persoonallisuuden kehityksestä.  

Opetusmenetelmät  

Teoriaopetus tapahtuu kontaktiopetuksena jokaviikkoisissa seminaareissa. Seminaareihin kuuluva kirjallisuuden lukeminen ja niiden yhteyteen kuuluvat opiskelijoiden alustukset, omien kliinisten töiden esittämiset ja esitelmien teot tapahtuvat itsenäisenä opiskeluna.

Työnohjaukset tapahtuvat yksilöllisesti sovittuna. Opiskelijan tulee hoitaa yksilötyönohjauksessa vähintään kolmea yksilöpsykoterapiapotilasta yhteensä noin 640 tuntia.

Koulutustyönohjauksen tulee tapahtua ensimmäisenä hoitovuotena joka viikko, sen jälkeen joka toinen viikko. Koulutushoidot tapahtuvat yksilöllisesti sovittuina. 

Oppimistavoitteet  

Koulutuksen jälkeen opiskelija kykenee itsenäiseen psykoterapia- ja psykoanalyysityöhön sekä toimimaan psykoterapiakouluttajana psykodynaamisen terapiasuuntauksen koulutuksissa niiden teoriakoulutuksissa, työnohjauksissa, koulutuspsykoterapian antajina sekä opinnäytetyön ohjaajina. 

Arviointimenetelmät

 • Jatkuva arviointi koulutuksen aikana (tutorkeskustelut).
 • Opinnäytetyö.
 • Osaamisen osoittaminen näytöllä (oppimisportfolio, psykoterapeuttinen tapausjäsennys). 

Ajankohta 

Koulutus alkaa vuonna 2014 siinä tapauksessa, että saadaan riittävästi edellytykset täyttäviä hakijoita. 

Edellytys koulutusohjelmaan osallistumiselle  

Opiskelijalla tulee olla lääketieteen lisensiaatin tai psykologian maisterin tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan jonkun muunkin pääaineen maisterintutkinnon suorittanut hyväksyä edellyttäen, että hakijalla on riittävät tiedot psykologiasta ja kokemusta terveydenhuollon alalla toimimisesta.

Opiskelijalta edellytetään ennen koulutukseen hakeutumista

 • vähintään kahden vuoden työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä;
 • riittävää kokemusta koulutuspsykoanalyytikon antamasta koulutuksellisesta psykoanalyyttisesta hoidosta (vähintään 1 vuosi);
 • soveltuvuutta yksilöpsykoterapeuttiseen työskentelyyn, mikä todetaan opiskelijavalinnan yhteydessä; valinta tapahtuu hakemuksen ja kolmen henkilökohtaisen haastattelun perusteella.

Opiskelijalta edellytetään lisäksi tyydyttävää englanninkielen taitoa sekä mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana.

Valintaperusteet

Aikuisten psykodynaamisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2016-2020

Koulutusohjelma

Lastenpsykiatrian täydennyskoulutus

Aikuisten psykodynaamisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutus (suomenkielinen koulutusohjelma)

Laajuus 

74 op (4 vuotta)

Vastuuhenkilö

Professori  Andre Sourander

Koulutusohjelmatoimikunta ja opettajat

Koulutusohjelman perustamisesta ja sen johtajasta päättää lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta ohjausryhmän esityksestä.

TY:n ja ÅA:n yhteinen psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmä esittää, oppiaineen professorin tai ohjausryhmän jäsenen aloitteesta koulutusohjelman johtajaa, kun koulutusohjelman toteuttaminen on varmistunut.

Koulutusohjelman johtaja kutsuu avukseen koulutusohjelmatoimikunnan, johon kuuluvat johtaja, pääkouluttaja, muita kouluttajia, lastenpsykiatrian oppiaineen edustaja/edustajia sekä mahdollisia asiantuntijoita.

Toimikunnan jäsenillä tulee olla joko psykoterapeuttikouluttajan koulutus, soveltuva laaja kliininen kokemus tai tieteellinen osaaminen. Toimikunnassa tulee olla edustus kaikista edellä mainituista osaamis- ja pätevyysalueista. Kouluttajien pätevyyden määrittelyssä noudatetaan TY:n ja ÅA:n yhteisen psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmän sekä Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion linjauksia.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiset, moniammatillinen opiskelijaryhmä.

Opiskelijaryhmän koko on korkeintaan 12 opiskelijaa.

Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutusohjelma johtaa Valviran hyväksymään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen.

Koulutusohjelman sisältö 

Psyykkiset ongelmat ja häiriöt kehittyvät nykyisten tutkimusten mukaan aikaulotteisena, biopsykososiaalisena ja dynaamisena vuorovaikutusprosessina. Tämän koulutuksen teoreettinen viitekehys on psykodynaaminen ja painottuu erityisesti häiriöitten kehityspsykologiaan sekä häiriöitten psykoterapeuttiseen hoitoon.  Koulutuksen kohteena ovat tämän mukaisesti koko häiriöitten kirjo lievistä vaikeimpiin. Koulutukseen kuuluu myös perehtymistä psykoterapiatutkimuksen ja psykoterapian tuloksellisuuden tieteellisiin perusteisiin.

Koulutusohjelma järjestetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1120/2010 mukaisesti.
 
Asetuksen ja valtakunnallisen konsortion suositusten mukaisesti psykoterapeutin koulutus on kokonaisuus, joka sisältää:

 • teoriakoulutusta ja kliinisiä menetelmäkoulutusseminaareja vähintään 34 op;
 • psykoterapeuttisen potilastyön (vähintään 300 t) työnohjausta vähintään 12 op (100 t); 
 • koulutuspsykoterapiaa vähintään 18 op ( 360 tuntia );
 • sekä edellä mainittuja opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, jonka laajuus on 10 op.

Koulutusohjelma kestää 4 peräkkäistä vuotta (8 lukukautta).

Opetusmenetelmät 

Opetus tapahtuu kontaktiopetuksena joka toinen viikko yhtenä arkipäivänä pidettävissä seminaareissa. Kirjallisuuteen perehtyminen, tapausselostusten ja tieteellisesti orientoituneen opinnäytetyön laatiminen ja muu kouluttautuminen tapahtuu itsenäisenä opiskeluna.
 
Opiskelijan tulee koulutuksen aikana hoitaa kolmea koulutustoimikunnan hyväksymää potilasta. Vähintään yhden potilaista on oltava vaikea-asteisesti häiriintynyt. Koulutushoitojen tulee tapahtua vähintään kahdesti viikossa. Yhtä potilasta tulee hoitaa vähintään kahden ja kahta muuta vähintään vuoden ajan.
 
Potilastyön tulee tapahtua koulutustoimikunnan hyväksymän työnohjaajan ohjauksessa joka toinen viikko. Työnohjaajia on oltava vähintään kaksi, kuitenkin samalla potilaalla ainoastaan yksi ohjaaja.
 
Koulutettavalla on oltava oma koulutuspsykoterapia psykodynaamisessa psykoterapiassa joko aikaisemmin läpikäytynä tai ennen koulutuksen alkua sovittuna; terapian tiheyden tulee olla (tai ollut) vähintään kahdesti viikossa, yhteensä vähintään 360 tuntia.
 
Opinnäytetyö on johonkin psykodynaamisen psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä edellyttävä vaativa kirjallinen työ.

Oppimistavoitteet 

Koulutuksen jälkeen opiskelija kykenee itsenäiseen psykodynaamisesti suuntautuneeseen psykoterapiatyöhön.

Arviointimenetelmät 

 • Jatkuva arviointi koulutuksen aikana
 • Psykoterapeutin identiteetin kehittymistä seuraavat seminaarit
 • Opinnäytetyö
 • Osaamisen osoittaminen työnohjaajan lausunnolla ja psykoterapiaprosessia kuvaavalla tapausjäsennyksellä

Ajankohta 

Koulutus alkaa aikaisintaan keväällä 2016 siinä tapauksessa, että saadaan riittävästi edellytykset täyttäviä hakijoita.

Edellytys koulutusohjelmaan osallistumiselle 

Hakukelpoisuus määrittyy VNA 1120/2010 §2a määräysten mukaan.
 
Hakijalta edellytetään jokin seuraavista tutkinnoista
 
Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot (ylempi korkeakoulututkinto)

 • lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • psykologian maisterin tutkinto
 • erityistapauksessa soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkinnot

 • terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja)
 • erityistapauksessa soveltuva muu terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (kätilön ja [erityis]toimintaterapeutin tutkinto, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti)
 • sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi)

Opistotasoinen koulutus

 • sairaanhoitajan tutkinto: psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito

Hakuperusteena olevaan tutkintoon tulee haettaessa sisältyä tai olla lisäksi suoritettuna vähintään 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot.

Opiskelijalta edellytetään ennen koulutuksen alkamista

 • vähintään kahden vuoden työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä;
 • koulutuspsykoterapia (käytynä tai meneillään olevana  tai sovittuna koulutuspsykoterapian aloitusajankohta ensimmäisen koulutusvuoden aikana), jonka tulee olla psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa psykoanalyytikon tai vaativan erityistason yksilöpsykoterapeutin antamana ja jonka tulee toteutua vähintään kahdesti viikossa
 • soveltuvuutta yksilöpsykoterapeuttiseen työskentelyyn, mikä todetaan opiskelijavalinnan yhteydessä

Opiskelijalta edellytetään lisäksi tyydyttävää englanninkielen taitoa sekä mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana.

Valintaperusteet

Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2016–2020

Koulutusohjelma

Lastenpsykiatrian täydennyskoulutus

Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (suomenkielinen koulutusohjelma)

Laajuus

74 op (4 vuotta)

Vastuuhenkilö

Professori Andre  Sourander

Koulutusohjelmatoimikunta ja opettajat

Koulutusohjelman perustamisesta ja sen johtajasta päättää lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta ohjausryhmän esityksestä.

TY:n ja ÅA:n yhteinen psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmä esittää, oppiaineen professorin aloitteesta koulutusohjelman johtajaa, kun koulutusohjelman toteuttaminen on varmistunut.

Koulutusohjelman johtaja kutsuu avukseen koulutusohjelmatoimikunnan, johon kuuluvat johtaja, pääkouluttaja, muita kouluttajia, lastenpsykiatrian oppiaineen edustaja/edustajia sekä mahdollisia asiantuntijoita.

Toimikunnan jäsenillä tulee olla joko psykoterapeuttikouluttajan koulutus, soveltuva laaja kliininen kokemus tai tieteellinen osaaminen. Toimikunnassa tulee olla edustus kaikista edellä mainituista osaamis- ja pätevyysalueista. Kouluttajien pätevyyden määrittelyssä noudatetaan TY:n ja ÅA:n yhteisen psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmän sekä Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion linjauksia.

Kohderyhmä 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiset, moniammatillinen opiskelijaryhmä.

Opiskelijaryhmän koko on korkeintaan 12 opiskelijaa.

Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutusohjelma johtaa Valviran hyväksymään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelma järjestetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 1120/2010 mukaisesti.

Asetuksen ja valtakunnallisen konsortion suositusten mukaisesti psykoterapeutin koulutus on kokonaisuus, joka sisältää

 • teoriakoulutusta (ml menetelmäkoulutus) vähintään 34 op (tässä koulutuksessa kontaktiopetusta 384 tuntia/28 op ja muuta kouluttautumista 6 op)
 • psykoterapeuttisen potilastyön (vähintään 300 t) ohjausta vähintään 12 op (vähintään 120 tuntia työnohjausta) 
 • koulutuspsykoterapiaa vähintään 18 op (vähintään 360 tuntia koulutuspsykoterapiaa)
 • sekä edellä mainittuja opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, jonka laajuus on 10 op

Koulutusohjelma kestää 4 peräkkäistä vuotta (8 lukukautta).

Koulutuksen teoreettinen viitekehys on psykoanalyyttinen. Psykoanalyyttinen teoria on perusteiltaan kehityspsykologinen teoria. Psyykkiset ongelmat kehittyvät nykyisten tutkimusten mukaan pitkällä aikavälillä ja ovat riippuvaisia ihmisen persoonallisuuden kehityksestä.

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus tapahtuu kontaktiopetuksena joka toinen viikko yhtenä arkipäivänä pidettävissä seminaareissa. Kirjallisuuteen perehtyminen, tapausselostusten laatiminen ja muu kouluttautuminen tapahtuu itsenäisenä opiskeluna.

Opiskelijan tulee koulutuksen aikana hoitaa kolmea 18 vuotta täyttänyttä potilasta, jotka kaikki eivät voi olla samaa sukupuolta. Koulutushoitojen tulee tapahtua kahdesti viikossa. Yhtä potilasta tulee hoitaa vähintään kahden ja kahta muuta vähintään vuoden ajan. Potilastyön ohjauksen tulee tapahtua joka toinen viikko ja kunkin potilaan hoidolla tulee olla oma ohjaaja.

Koulutuspsykoterapian tulee tapahtua vähintään kolmesti viikossa ja vähintään kolmen vuoden ajan

Opinnäytetyö on johonkin psykoanalyyttisen psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä edellyttävä vaativa kirjallinen työ.

Oppimistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija kykenee itsenäiseen psykodynaamisesti suuntautuneeseen psykoterapiatyöhön aikuisten kanssa.

Arviointimenetelmät

 • Jatkuva arviointi koulutuksen aikana (tutorkeskustelut)
 • Opinnäytetyö
 • Osaamisen osoittaminen näytöllä (oppimisportfolio, psykoterapeuttinen tapausjäsennys).

Ajankohta

Koulutus alkaa aikaisintaan 2016 siinä tapauksessa, että saadaan riittävästi edellytykset täyttäviä hakijoita.

Edellytys koulutusohjelmaan osallistumiselle

Hakukelpoisuus määrittyy VNA 1120/2010 §2a määräysten mukaan.

Hakijalta edellytetään jokin seuraavista tutkinnoista

Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot (ylempi korkeakoulututkinto)

 • lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • psykologian maisterin tutkinto
 • erityistapauksessa soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkinnot

 • terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja)
 • erityistapauksessa soveltuva muu terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (kätilön ja [erityis]toimintaterapeutin tutkinnot, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti)
 • sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi)

Opistotasoinen koulutus

 • sairaanhoitajan tutkinto: psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito

Hakuperusteena olevaan tutkintoon tulee haettaessa sisältyä tai olla lisäksi suoritettuna vähintään 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot.

Opiskelijalta edellytetään ennen koulutuksen alkamista

 • vähintään kahden vuoden työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä;
 • koulutuspsykoterapia (käytynä tai meneillään olevana  tai sovittuna koulutuspsykoterapian aloitusajankohta ensimmäisen koulutusvuoden aikana), jonka tulee olla psykoanalyyttista yksilöpsykoterapiaa psykoanalyytikon tai vaativan erityistason yksilöpsykoterapeutin antamana ja jonka tulee toteutua vähintään kolmesti viikossa
 • soveltuvuutta yksilöpsykoterapeuttiseen työskentelyyn, mikä todetaan opiskelijavalinnan yhteydessä

Opiskelijalta edellytetään lisäksi tyydyttävää englanninkielen taitoa sekä mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana.

Esite

Valintaperusteet

Psykoanalyytikko-psykoterapeutin ja psykoterapeuttikouluttajan koulutusohjelma 2018-2023

​Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys (SPY) on kouluttanut psykoanalyytikkoja sekä psykoanalyytikkokoulutuksen jatkokoulutuksena lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikkoja.kohta viisikymmentä vuotta.

Vuonna 2018 aloittanut koulutusryhmä on järjestyksessä kolmaskymmenestoinen. Ensimmäinen TY:n lastenpsykiatrian oppiaineen ja SPY:n välillä yhteystyössä toteutuva koulutusohjelma aloitettiin 2014, ja se päättyy 2019.

Laajuus

120 op (5 vuotta)

Koulutuksen paikka

Helsinki

Kohderyhmä

Lääkärit ja psykologit, tietyin ehdoin muunkin ylemmän korkeakoulututkinnon omaavat henkilöt (tarkemmat kriteerit löytyvät erillisestä tiedostosta)
Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti psykoanalyytikkona. Koulutuksen suorittanut voi hakea Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen ja International Psychoanalytical Associationin psykoanalyytikkojäsenyyttä sekä Valviran myöntämää psykoterapeuttipätevyyttä. Koulutus antaa lisäksi pätevyyden toimia psykoterapeuttikouluttajana psykodynaamisen psykoterapian koulutusohjelmissa. Koulutusohjelma noudattaa Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksia. 

Esite

Valintaperusteet

Kognitiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelma 2018-2021

Laajuus

65 op (3,5 vuotta)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöt, moniammatillinen opiskelijaryhmä

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti psykoterapeuttina. Koulutus on asetuksen (VNA 1120/2010) mukaista terveydenhuollon psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta ja koulutuksesta valmistunut voi sen pohjalta hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Koulutusohjelma noudattaa myös Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksia.
 
Koulutuksesta valmistuneet osaavat laaja-alaisesti soveltaa kognitiivisen psykoterapian teoreettista viitekehystä. Koulutettava oppii kognitiivisen psykoterapian eri alateoriat, häiriökohtaiset hoitomallit ja niihin liittyvät erilaisten työmenetelmät. Kognitiivisen psykoterapian eri sovellusten tuloksellisuudesta on runsaasti tutkimusnäyttöä psyykkisten ongelmien hoitamisessa.

Esite

Valintaperusteet

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille 2018-2021

Turun yliopiston psykiatrian oppiaine järjestää psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille tarkoitetun integratiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen 2019-2021.

Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja loppuu joulukuussa 2021.

Koulutusohjelmatoimikunnan muodostavat LT Markus Heinimaa, prof. Jarmo Hietala, prof. Hasse Karlsson, prof. Jyrki Korkeila ja dos. Sinikka Luutonen (koulutusohjelman johtaja).

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hyväksyi koulutusohjelman syksyllä 2012 ja ensimmäinen koulutusryhmä aloitti tammikuussa 2013. Ensimmäisen ryhmän koulutus loppui joulukuussa 2015. Toinen koulutusryhmä aloitti tammikuussa 2016 ja koulutus päättyy joulukuussa 2018.

Integratiivisuus koulutuksessa tapahtuu siten, että seminaareissa käsitellään häiriöiden taustaa ja potilaiden hoitoa sekä psykodynaamisesta, kognitiivisesta, interpersoonallisesta että systeemiteoreettisesta näkökulmasta, ja koulutettava tulee koulutuksen aikana osallistumaan eri viitekehyksissä tapahtuviin ryhmäohjauksiin. Yksilöterapia tapahtuu joko psykodynaamisessa tai kognitiivisessa viitekehyksessä. Lisäksi koulutettavat osallistuvat ryhmämuotoiseen oman sukutaustan tarkasteluun.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus määrittyy VNA 1120/2010 §2a määräysten mukaan (ks. lisätiedot hakuilmoituksesta)

Valintamenettely

Koulutukseen hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka tulee lähettää koulutuksen johtajalle Sinikka Luutoselle (TYKS, yleissairaalapsykiatrinen työryhmä, rakennus 11 B, PL 52, 20521 Turku). Hakemukseen tulee liittää työtodistusten oikeaksi todistetut jäljennökset. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Hakija saa kutsun soveltuvuushaastatteluun sähköpostitse; samalla ilmoitetaan haastattelun ajankohta ja paikka.

Valintaperusteet