Kauppakorkeakoulun tutkimusprofiili vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin

15.02.2024

Turun kauppakorkeakoulun vaikuttava, monialainen ja ajankohtaisiin teemoihin pureutuva tutkimusprofiili rakentuu yhdentoista oppiaineen syvälliseen asiantuntemukseen. Tutkimuksen painopistealueet katsovat lähelle ja kauas, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Tutkimuksen kuusi painopistealuetta ovat Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen, koulutuksen ja yritysyhteistyön alueita, joihin kauppakorkeakoulun eri yksiköissä erityisesti syvennytään. Painopistealueet kehittyvät ja täydentyvät aika ajoin, jotta tutkimus vastaa merkittävimpiin ajankohtaisiin teemoihin niin yksilö-, yritys- kuin yhteiskunnallisella tasolla.

- Kaiken tutkimuksemme vahvana perustana on poikkitieteellisyys, ennakointiosaaminen, teoreettinen ja menetelmällinen asiantuntemus sekä yhteistyön monipuoliset muodot, niin kansainvälisesti kuin valtakunnallisesti, toteaa dekaani Markus Granlund.

Painopistealueet kirkastettiin vuoden 2023 aikana TSE:n yhteisen, sisäisen selvitystyön tuloksena.

- Näiden teemojen pariin tutkijamme suuntavat juuri nyt työtään, akateemisen ja laajemman yhteiskunnallisen tarpeen sekä omien kiinnostuksenkohteidensa ohjaamina. Painopistealueet eivät ole staattisia, vaan ne elävät muuttuvan maailman mukana, kuten kaikki kauppakorkeakoulun toiminta, kertoo tiedekuntapäällikkö Arto Ryömä.

Tekoäly ja nousevat teknologiat liiketoiminnassa

Suuren yleisön tietoisuuteen ja käyttöön on noussut viime vuosina valtavalla vauhdilla erityisesti generatiivinen tekoäly. Keskustelua ovat herättäneet muun muassa tekoälyn rooli tulevaisuuden työelämässä ja organisaatioiden toiminnassa, sekä tekoälyyn liittyvät erilaiset vastuullisuuskysymykset.

Turun kauppakorkeakoulussa on tutkittu tekoälyä ja digitaalisen yhteiskunnan rakentamista jo pitkään. Tutkimushankkeet tarkastelevat tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita muun muassa tietojärjestelmätieteen, johtamisen, taloustieteen ja tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmista – usein osana poikkitieteellisiä hankkeita ja projekteja. Tutkimus keskittyy tällä hetkellä esimerkiksi tekoälyn hyödyntämiseen osana organisaatioiden vastuullista päätöksentekoa ja taloudellista raportointia, sekä koneoppimisen käyttöön taloudellisten mallien tuottamisessa.

Turun kauppakorkeakoulussa on Suomen suurin tietojärjestelmätieteen tutkimusyksikkö, joka tutkii erityisesti organisaatioiden digitalisaatiota, yhteiskunnan digitaalista murrosta, datan eettistä hallintaa ja teknologian käyttöönoton vaikutuksia henkilöstöön.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus puolestaan tunnistaa ja tutkii tulevaisuuden nousevia teknologioita ja teknologisten muutosten sosioekologisia vaikutuksia. Viimeaikaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat käsitelleet esimerkiksi yksityisyyden suojaa, 3D-tulostusta, kiertotalouden uusia mahdollisuuksia ja älykästä kaupunkikehittämistä.

Geopolitiikan, globaalin liiketoiminnan ja talouspolitiikan suuret kysymykset

Maailmaa ovat tekoälyn huiman kehityksen lisäksi ravistelleet myös erilaiset geopoliittiset jännitteet ja kriisit. Teknologisilla ja geopoliittisilla murroksilla on vahva vaikutus talouskehitykseen, globaaliin kaupankäyntiin, logistiikkaan sekä kuluttajien turvallisuudentunteeseen. Näitä teemoja tutkitaan muun muassa kansainvälisen liiketoiminnan, toimitusketjujen johtamisen ja talousmaantieteen näkökulmista.

Nykyiset tutkimushankkeet tarkastelevat esimerkiksi palmuöljypolitiikkaa, EU:n ympäristösääntelyä, kotimaisten pk-yritysten kansainvälistymistä ja työntekijöiden globaalia liikkuvuutta. Toimitusketjujen johtamisen oppiaine tutkii erityisesti toimitusketjujen suorituskykyyn, toimitusvarmuuteen ja logistiikkakustannuksiin liittyviä kysymyksiä sekä merenkulkutaloutta.

Turun kauppakorkeakoulu panostaa merkittävästi kauppatieteelliseen tutkimukseen, joka tukee merisektorin murrosvaiheiden dynamiikan ymmärtämistä sekä tuottaa tietoa yritysten liiketoimintastrategioiden tueksi. Esimerkiksi ainutlaatuinen tutkimusalusta Maritime@TSE toimii rajapintana merenkulkualan toimijoiden sekä kauppatieteellisen tutkimuksen välillä.

Pan-Eurooppa Instituutti (PEI) on kauppakorkeakoulun Itämeren alueen kansainvälisen kaupan, investointien ja sosioekonomisen kehityksen asiantuntijayksikkö. PEI tutkii esimerkiksi Venäjän ja Euroopan talouskehitystä, kansainvälistä kauppapolitiikkaa sekä geotaloutta. Yksi ajankohtaisista tutkimushankkeista kartoittaa sosiaalisen median hyödynnettävyyttä Suomen lähialueiden vakauden arvioinnissa. TULEVA-hanke puolestaan analysoi megatrendien sekä äkillisten disruptioiden aiheuttamia muutospaineita suomalaisyritysten kansainväliselle liiketoiminnalle.

Maailmantalouden suhdanteet heijastuvat vahvasti myös Suomeen. Kauppakorkeakoulussa tutkitaan monipuolisesti erilaisia kansallisen talouspolitiikan ja markkinoiden teemoja, kuten poliittista taloustiedettä, julkisia hankintoja sekä yrittäjyyspolitiikkaa. Tärkeitä tutkimusaiheita ovat lisäksi rahoitusmarkkinoiden ja asuntojen hintadynamiikan analyysit.

Navigointi ja työhyvinvointi tulevaisuuden liiketoimintamaisemassa

Nykypäivän liiketoimintadynamiikan syvällinen ymmärrys vaatii monitahoisia näkökulmia. Kauppakorkeakoulussa tutkitaankin monipuolisesti organisaatioiden sopeutumiskykyyn, yhteistyöhön ja tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita, joita tarvitaan kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. 

- Tulevaisuuden organisaatiot eivät välttämättä ole yhtä johtajavetoisia kuin mihin monissa organisaatioissa on totuttu, vaan odotukset yksilön asiantuntijuudelle ja toimijuudelle muuttuvat. Valta- ja vastuukysymysten mahdolliset muutokset luovat haasteita ihmisten hyvinvoinnille. Meillä pureudutaan muun muassa siihen, miten varmistetaan yksilön hyvinvointi uudenlaisessa organisaatiotodellisuudessa, Ryömä avaa.

Verkostonäkökulmasta tutkitaan muun muassa organisaatioverkostojen johtamista ja uudistamista sekä markkinoiden muotoilua. Asiakaslähtöisiä tutkimusteemoja puolestaan ovat esimerkiksi arvolähtöinen B2B-markkinointi, asiakaskokemusten hallinta sekä kulutus- ja markkinointilogiikka yhteiskunnassa. Markkinatrendeihin ja talousnäkymiin liittyvät läheisesti alustatalouden, toimialojen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden aihealueet.

Maailmanlaajuisen pandemian myötä globaalien virtuaalitiimien johtaminen on noussut entistä merkittävämpään rooliin. Geopoliittiset ja teknologiset muutokset ovat myös pakottaneet monet organisaatiot havahtumaan liiketoiminnan uusimiseen, häiriöihin sopeutumiseen ja ennakointiosaamiseen liittyviin vaatimuksiin. Näihin ja moniin muihin osa-alueisiin etsitään kauppakorkeakoulussa ratkaisuja ja työkaluja.

Vihreä siirtymä ja kestävä tulevaisuus

Kestävyys on sisäänrakennettu Turun kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoimintaan ja siihen liittyvää tutkimusta tehdäänkin jollain tasolla käytännössä kaikissa tiedekunnan oppiaineissa. Johtamisen ja organisoinnin näkökulmasta tutkitaan muun muassa luontoa kunnioittavaa johtajuutta, kiertotaloutta ja toimijuutta kestävyysmuutoksissa, Porin yksikössä vastuullista brändipääomaa ja tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa erilaisia tulevaisuuksia planeetan kantokyvyn rajoissa.

Yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusraportointi sekä verotuksen vastuullisuuskysymykset kiinnostavat laskentatoimen ja rahoituksen sekä yritysjuridiikan oppiaineita, digityötilat tietojärjestelmätieteen tutkijoita sekä hoito- ja hyvinvointipalvelujen alustat Turun työtieteiden keskusta. Taloustieteen puolesta tutkitaan esimerkiksi terveystaloutta ja energiaratkaisuja.

- Mainitut tutkimusaiheet ja -hankkeet ovat toki vain osa kaikesta kauppakorkeakoulussa tehtävästä tutkimuksesta. Jokaisella tunnistamallamme tutkimuksen fokusalueella on myös yhteys Turun yliopiston temaattisiin kokonaisuuksiin, eli yliopistotason tutkimuksen ja koulutuksen profiloitumis- ja vahvuusalueisiin. Kauppakorkeakoulu on aidosti monialainen osaamiskeskittymä, ja fokusalueemme tutkimuksessa tuovat yhteistyömahdollisuuksia organisaatioiden lisäksi myös yliopistomme sisällä, Granlund sanoo.

Teksti: Suvi Lehto

Luotu 15.02.2024 | Muokattu 29.02.2024