Ennakointi tarkoittaa tulevaisuutta käsittelevää organisoitua työtä, joka tuottaa ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja vahvistaa päätöksentekoa. Usein strategisen suunnittelun yhteydessä tulevaisuutta tarkastellaan liian kapeasti, jolloin hukataan mahdollisuus havaita edessä olevia yllätyksiä tai uusia mahdollisuuksia. Ennakointiin ei ole olemassa yhtä oikeaa näkökulmaa, vaan ennakointityössä tarvitaan useita erilaisia näkökulmia ja menetelmiä kontekstista riippuen. Monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa ennakoinnin merkitys on jatkuvasti kasvanut. 

Toteutamme ennakointiprosesseja ja -tutkimuksia monenlaisiin tarpeisiin: yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi, erilaisten organisaatioiden strategiatyön pohjaksi ja tieteellisen ajattelun ainekseksi. Ennakoinnin menetelminä käytämme muun muassa tulevaisuusverstaita, skenaario- ja delfoi-prosesseja sekä erilaisia heikkojen signaalien tunnistusmenetelmiä. Olemme toteuttaneet ennakointiprosesseja liittyen esimerkiksi ruokaan, energiaan, teknologiaan, osaamiseen, asumiseen ja liikenteeseen. Lisäksi kehitämme jatkuvasti ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä.

Käynnissä olevat tutkimus-ja kehittämishankkeet:

Bounce Forward – Resilienssiä työelämään

Hankkeessa keskitytään asiantuntijatyövaltaisten pk-yritysten ja henkilöstön muutos- ja uudistumiskyvyn kehittämiseen. COVID-19 -pandemian aikana asiantuntija-aloilla on melko onnistuneesti siirrytty etätyöhön, mutta pitkällä aikajänteellä eristäytyminen ja tilanteen epävarmuus vaikuttavat työhyvinvointiin sekä yritysten innovatiivisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen.

Uusien työpaikkojen luominen edellyttää innovaatioita, joiden edellytys on niitä ruokkiva organisaatio- ja johtamiskulttuuri. Etenkään asiantuntijaorganisaatioissa kyse ei ole vain johtajien osaamisen lisäämisestä, vaan koko organisaation jäsenten johtajuusajattelun kehittämisestä: itsensä johtamisesta ja yhdessä johtamisesta. Koronasta toipumisessa eduksi olisi, ettei työpaikoilla palauduttaisi suoraan vanhaan vaan kehittyisi innovaatioille otollisempia ja samalla ympäristölle myönteisempiä toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä omaksumalla vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä kehittämällä johtajuutta ja tulevaisuusajattelua. Eri organisaatioiden asiantuntijoille suunnatulla valmennuksella lisätään työpaikkojen sisäisiä osallistamisen ja yhteisölliseen kehittämisen käytännönvalmiuksia. Lisäksi valmennuksella tuetaan yksilöiden taitoja navigoida epävarmoissa tulevaisuuksissa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n (koordinaattori), Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Centria AMK:n sekä Valtakunnallisen valmennus- ja liikuntakeskus Oy:n (Pajulahti) kanssa.

Hankkeen rahoittaa 1.9.2021–31.8.2023 välisenä aikana Hämeen ELY-keskus, toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet. Hanke rahoitetaan REACT-EU -välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: Hanna-Kaisa Aalto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

ESR-rahoituslogot
 

Cosmopolitan identity, life and future of work (COSMO)

In this project, we bring novel insights to management studies by considering who are cosmopolitans and how does their life course emerge, how does cosmopolitan disposition affect entrepreneurial behaviour, how is a cosmopolitan identity constructed, and what is the relationship between language kills and a cosmopolitan disposition.

This is also a study on international mobility, as cosmopolitan disposition has been identified as a significant driver for voluntary and possibly continuous emigration. In this phenomenon-driven study, embedded in the globalized, virtualised and multicultural environment in which cosmopolitans live today, we provide a contemporary perspective to the discussions on culture, international mobility, entrepreneurship and identity.

The project partners:

 • International Business, Turku School of Economics, University of Turku (coordinator)
 • Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics, University of Turku
 • Faculty of Law, University of Turku
 • Faculty of Social Sciences, Business & Economics, Åbo Akademi University

Further information: Toni Ahlqvist and Laura Pouru-Mikkola, FFRC

https://cosmoresearchproject.wordpress.com

Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT)

Ilmasto- ja energiastrategiat käsittelevät planeettamme tulevaisuutta. Niiden kehitystä ja vaikutusta on hahmoteltu useissa yhteyksissä, ja skenaariot ovat prosessin keskeinen työväline. Kuitenkin, skenaarioiden käyttö ja vaikutus päätöksenteossa on jäänyt vähälle huomiolle. Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT) -hanke täyttää tätä tutkimusaukkoa tarkastelemalla kansallista skenaarioihin pohjautuvaa ilmasto- ja energiastrategiaprosessia. 

Rahoitus: Suomen Akatemia, 2019–2023

Lisätietoja: Petri Tapio & Marjukka Parkkinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

> Lue lisää hankkeesta

Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa

COVID-19 -pandemia on aiheuttanut uusia haasteita yritystoimintaan. Ennusteet esimerkiksi majoitus-, ravitsemus- ja matkailualoilla sekä tapahtumatuotannossa ovat dramaattisen huonot. Innovoinnilla ja palveluiden ja tuotteiden kehittämisellä on mahdollista vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, joka puolestaan vaikuttaa hyvinvoinnin paranemiseen.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia kannustaa kasvuyrittäjyyteen, innovaatioihin sekä kumppanuuksiin ja rohkeisiin kokeiluihin dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi. Varsinais-Suomen maakuntaohjelma kannustaa yritysten ja koulutuksen tuottajien tiiviiseen strategiseen kumppanuuteen. Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman mukaan maakunnassa ovat epidemiasta pahiten kärsineet matkailun, kauppa- ja palvelualoilla sekä majoitus- ja ravintolasektorilla ja kulttuuri ja tapahtumantuotannossa työskentelevät mikro- ja pk-yrittäjät sekä näiden yritysten henkilöstö. Elvytysrahoja suunnataan yritysten mahdollisuuksiin parantaa kilpailukykyä ja luoda uutta liiketoimintaa ja kasvua ja edelleen uusia työpaikkoja. Keskeistä on mm. ilmastonmuutoksen vastainen työ.

Hankkeella pyritään vastaamaan Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan ja maakuntaohjelmaan sekä Varsinais-Suomen alueelliseen selviytymissuunnitelmaan. Hankkeen päätavoitteena on auttaa ja tukea vakiintunutta yritystoimintaa harjoittavia yrittäjiä ja yritysten henkilöstöä kehittämään ympäristöystävällistä uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla, jotta yritykset selviävät pandemia vaikutuksista. Hankkeessa keskitytään auttamaan Varsinais-Suomen alueella pahiten pandemiasta kärsiviä aloja. Tähän päätavoitteeseen päästään monipuolisen tulevaisuusorientoituneen kestävään kehitykseen nojaavan innovointiprosessin ja kokeilujen, asiantuntijoiden tuen ja verkostoitumisen avulla.

Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, jotka omaavat laajat verkostot ja muodostavat vahvan kombinaation keskinäisessä yhteistyöstään ja myös yhteistyössään yrittäjien kanssa.

Hankkeen rahoittaa 1.9.2021–31.8.2023 välisenä aikana Keski-Suomen ELY, toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet. Hanke rahoitetaan REACT-EU -välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: Hanna-Kaisa Aalto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

https://businessclub.turkuamk.fi/innotutka/

Aalto, Hanna-Kaisa (2023) Ideointia ja uudistumista ennakoiden – Innotutkan vinkkejä pk-yrittäjille. Tutu eJulkaisuja 2/2023, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. ISBN 978-952-249-590-7, ISSN 1797-1322, 40 s.

ESR-rahoituslogot
 

KUNTASUKU

KUNTASUKU-projektista uusi tapa kuntien huoltosuhteiden analyysiin

Turun ja Vaasan yliopistojen yhteishankkeessa selvitetään Tilastokeskuksen pitkäaikaisten aineistojen avulla kuntien ja maakuntien tuloja ja menoja asukasta kohti erilaisissa huoltosuhdetilanteissa. 

Tavoitteena on selvittää, miten kuntien rahankäyttö on vaikuttanut huoltosuhteeseen. Tutkimus paneutuu erityisesti maakuntien rahankäytön tilastollisten yhteyksien löytämiseen ja huoltosuhteiden ennustamiseen. Tulevaisuutta hahmotetaan nyt ensimmäistä kertaa näin laajan tilastoaineiston ja merkitseviksi todettujen sosio-ekonomisten muuttujien pohjalta.

Hankkeessa rakennetaan käyttökelpoisia työkaluja huoltosuhteiden parantamiseen. Tieto auttaa suunnittelemaan kuntataloutta ennakoivasti.

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa tutkimusta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kaivo-oja. Tilastoanalyyseistä vastaa Vaasan yliopiston tohtorikoulutettava Samuli Aho. Tutkimuksen yhteenvetoraportti ilmestyy loppuvuodesta 2022. 

> Lue Kaivo-ojan ja Ahon blogikirjoitus (2.9.2022)

> Lue Kaivo-ojan haastattelu Polemiikki-lehdestä 3/2021, s. 40-44. 

Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat -yhteisoivaltamo (METUMO)

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttavat yhdessä Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat -yhteisoivaltamo (METUMO) -hanketta, joka järjestää metsäalan ja sen kumppanuusalojen toimijoille kohtaamisia, joissa kehitetään osallistujien ennakointikyvykkyyksiä. Tavoitteena on ennakointitutkimustiedon tehokas hyödyntäminen ja jalostuminen tulevaisuustietoiseksi, uudistaen varautuvaksi toiminnaksi.

Hanke tuottaa työelämän ja metsäalan korkeakoulutuksen tarpeisiin suunnatun valmentautumisaineiston, joka tarjoaa metsäbiotalouden toimijoille välineitä kehittää tulevaisuuslukutaitoaan.
 
Hanketta johtaa prof. Teppo Hujala Itä-Suomen yliopistosta. Hankkeen rahoittaja on Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoa: Osku Haapasaari ja Katriina Siivonen
 
Hankkeen nettisivut

Lue myös: Metäbiotalouden ennakointia tukemassa

My Story

MyStory is an Interreg Nord funded project in a cross-border regional development context. The project is based along the Finnish-Swedish-Norwegian border region, along the Northern Lights Route. The Northern Lights Route is an official tourism road starting from Tornio-Haparanda and follows the E8 and Road 99 along Tornio and Muonio rivers all the way to Kilpisjärvi, and continues via Storfjord to Tromsø in Norway. 

The route connects not only three neighbouring countries, but also six different languages (Finnish, Swedish, Norwegian, Meänkieli, Sami and Kven) and a shared history and cultural heritage. The common culture and history are strongly represented along the Northern Lights Route and the region shares a growing consciousness of its common roots and identity, which is the basis for this cross-border project.

The Northern Lights Route is still quite unknown. The main goal of the project is to develop the tourism in the region by supporting small-scale tourism companies and by developing tourism in the cross-border context through a common vision and a roadmaping process. The companies will receive support in using storytelling in their businesses by utilizing local cultural history and stories in a socially and culturally sustainable ways, and, in addition, new technologies such as virtual reality will be piloted. The project supports the development of new story and place-based digital tools and business concepts, skills development and cross-border collaboration with new, innovative digital solutions. This project is continuation to a previous project Our Stories, where stories from the region were collected and published in written, visual and audio forms. 

The work package of FFRC is related to the strategic development of tourism in this cross-border region. FFRC will run a vision and roadmap process which objective is to find a common understanding on what the tourism in the region should be like and be based on, and how the tourism can be developed sustainably as a cross-border regional effort. The involvement and participation of the different stakeholders involved in tourism development in the region, such as municipalities, companies, development organizations and educational institutions, is the key for successful long-term planning.

Lapland University of Applied Sciences is the main coordinator of the project. In addition, stakeholders from Finland, Norway and Sweden are involved in the project. The project is financed by Interreg Nord, Lapin liitto, Council of Torne Valley, Innovasjon Norge, Forskningsrådet Norge and Troms og Finnmark Fylkeskommune. 

Further information: Hanna Lakkala

Project's vision 2030 report:
Hanna Lakkala, Hazel Salminen, Laura Pouru-Mikkola, Noora Vähäkari & Natalia Pulakka (2021) Revontultentien visio 2030 - Revontultentie ja rajaseudun matkailu vuonna 2030. Lapin ammattikorkeakoulu.

https://ourstories.info/

https://northernlightsroute.info/

Interreg Nord logo

Ruokatulevaisuudet: Näkymiä ja tekoja maatalouspolitiikan ja ruokajärjestelmän murroksissa (RUOKATULEVAISUUDET)

Suomalainen ja globaali ruokajärjestelmä on monien haasteiden edessä. Kestävän ruoan tuotannon ja kulutuksen edistäminen edellyttää toimia järjestelmätasolla sekä kaikilta toimijoilta maatalousyrittäjistä kuluttajiin ja poliittisiin päättäjiin. Tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, miten eri toimijoiden tulevaisuudenodotukset ja valmiudet muutokseen kohtaavat, miten yhteistyötä ja vuorovaikutusta voidaan edistää sekä millaisin edellytyksin poliittiset ohjauskeinot ovat eri toimijoiden näkökulmasta hyväksyttäviä.

Hankkeessa tutkitaan ruoan tuottajien ja kuluttajien odotuksia ruokajärjestelmän kestävyydelle ja odotuksissa tapahtuneita muutoksia, tarkastellaan näiden toimijoiden muutosvalmiuksia, luodaan yhteistä näkemystä eri politiikkatoimenpiteistä ja niiden edellyttämistä askeleista sekä lisätään erityisesti maatalousyrittäjien valmiuksia ennakoida tulevia muutoksia.

Monitieteisessä hankkeessa toteutetaan

 1. maatalousyrittäjille suunnattu kysely ja haastattelut,
 2. kuluttajille suunnattu kysely ja aihepiiriin liittyvän muun aineiston analyysi sekä
 3. ruokatulevaisuuksia sisältävä tulevaisuusprosessi sisältäen tulevaisuuskuvien kartoituksen, tulevaisuustyökalun kehittämisen sekä toimijoille suunnattuja työpajoja.

Hanke tuottaa ruokajärjestelmän toimijoiden käyttöön laaja-alaista tulevaisuusorientoitunutta tietoa siitä, millaisia kehityskulkuja, mahdollisuuksia ja jännitteitä ruoan tuotannossa ja kulutuksessa on meneillään ja odotettavissa. Se tuottaa tietoa kuluttajien ja maatalousyrittäjien muutosvalmiuksista, kestävyysmurroksia koskevista näkemyksistä ja niiden muutoksista sekä poliittisten ohjauskeinojen hyväksyttävyydestä. Siinä tunnistetaan eri toimintaympäristöihin sisältyviä muutospotentiaaleja ja muutosten dynamiikkaa sekä luodaan tulevaisuustyökalu, joka lisää toimijoiden osaamista vaihtoehtoisten ruokatulevaisuuksien tunnistamisessa ja joustavuudessa, jota tulevaisuuden valinnat edellyttävät. Hankkeen tuloksia viedään käytäntöön monipuolisesti hankkeen yhteistyöverkostoissa ja useita eri kanavia hyödyntäen.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopisto (koordinaattori), Luonnonvarakeskus (Luke), Turun yliopisto sekä ProAgria. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö (Makera) 1.5.2023–31.3.2025 välisenä aikana.

Lisätietoja: Anna Kirveennummi ja Riikka Saarimaa

Strategic Foresight for Sustainability (SF4S)

Strategic Foresight for Sustainability (SF4S) supports the transition to a more sustainable European economy by addressing green and digital opportunities enabled by sustainability foresight and futures skills. 

The collaborative action funded by the Erasmus+ programme connects Higher Education Institutions (HEIs), Vocational Education and Training (VET) providers, innovation networks and business entities from the Agri-food, Health and Mobility sectors. The industry partners span from Estonian ice cream chain La Muu over the Turku-based venture fund Nordic Foodtech VC to global mobility giants Airbus and Lufthansa.

The project is carried out by 18 partners and is coordinated by Design School Kolding (DK). Finland Futures Research Centre is a partner and work package leader (WP2).

The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union during 1.7.2022-30.6.2025 (Project ID 101056410). 

Further information: Toni Ahlqvist, Tero Villman, Amos Taylor, Mikkel Stein Knudsen.

Read more about the project

UTU news 5.4.2023: Accelerating the green transition in Europe through foresight

Suomen ruokajärjestelmän haavoittuvuus: keskinäisriippuvuuksien verkko toimintakyvyn haasteena (RUOKAVARMA)

Kansallinen ja kansainvälinen ruokapolitiikka ja yhteiskunnallinen keskustelu on keskittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ruokajärjestelmän hintakilpailukyvyn edistämiseen. Ruokajärjestelmän kokonaiskilpailukyky ei kuitenkaan muodostu vain tuotantokustannusedusta, vaan myös järjestelmän kyvystä täyttää perustehtävänsä – ruuan riittävästä tarjonnasta – erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Nykyinen ruokajärjestelmä perustuu syvään työnjakoon ja erikoistumiseen, joka samalla merkitsee järjestelmän osapuolten suurta riippuvuutta toisistaan.

Tämän tutkimuksen kohteena on erityisesti näistä keskinäisriippuvuuksista aiheutuva ruokajärjestelmän haavoittuvuus, joka uhkaa ruokajärjestelmän kykyä täyttää perustehtävänsä. Haavoittuvuuksien vähentäminen edellyttää näiden keskinäisriippuvuuksien systeemistä tarkastelua, minkä avulla voidaan tunnistaa keskeisiä ratkaisupisteitä. Haavoittuvuuksien muutoksia arvioidaan kolmen skenaarion avulla. Toimijaverkkoanalyysi paljastaa mahdolliset toimenpiteet haavoittuvuuksien vähentämiseksi kussakin skenaariossa; samalla se kertoo haavoittuvuuksien siirtymistä ja kerrannaisvaikutuksista näiden toimenpiteiden seurauksena.

Hanke toteutetaan v. 2021–2023 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston sekä e2 Tutkimuksen kanssa. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK.

Lisätietoja: tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

https://www.ruokavarma.info/

Lehdistötiedote 6.3.3024: 
Uusi tutkimus: Nykyisen ruokajärjestelmän haavoittuvuudet ovat samalla sen ominaispiirteitä

Tulevaisuustislaamo - Futures Knowledge Distillery

Turun yliopiston Tulevaisuustislaamo palvelee organisaatioita, joiden tavoitteena on kehittää ennakointitaitoja ja valmiuksiaan varautua muutoksiin toimintaympäristössä.

Palvelumme perustana on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 30 vuoden kokemus tieteellisestä tulevaisuudentutkimuksesta yhdistettynä Turun yliopiston kahdeksan tiedekunnan osaamiseen.

Tältä perustalta tarjoamme käytännöllisiä ratkaisuja tulevaisuuksien tietoiseen tekemiseen. Ennakointi on paras tapa varautua epävarmuuteen, tunnistaa mahdollisuuksia ja luoda toivottavia tulevaisuuksia.

Kumppaneitamme asiakastyössä ovat asiakkaan tarpeen mukaan yliopiston eri asiantuntijayksiköt.

Palvelemme asiakkaitamme:

 • Tulevaisuustiedon hankinnassa, analysoinnissa ja -ymmärryksen rakentamisessa
 • Ennakointitaitojen kehittämisessä
 • Organisaation toimintaa ja strategiaa tukevan jatkuvan ennakointitoiminnan kehittämisessä
 • Organisaation ennakointikulttuurin rakentamisessa

> Lue lisää Tulevaisuustislaamosta

Kiinnostuitko? ota yhteyttä: Keijo Koskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Whenever you need extreme (WYNE)

Whenever you need extreme (WYNE) hanke edistää vähähiilistä liiketoimintaa ja elinvoimaa Tunturi-Lapissa yhdistärn extreme-luonnonolosuhteista kerättävän tiedon tulevaisuustietoon. Näistä jalostetaan kestävää liiketoimintaa hankkeessa rakennettavalla tulevaisuusalustalla ja innovaatioympäristössä yritysten kanssa.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin:

 • Kestävän liiketoiminnan ja elinvoiman edistäminen Tunturi-Lapissa
 • Extreme olosuhteiden kartoitus
 • Viestintä ja hallinto.

Lopputuloksena syntyy Maailman puhtain innovaatioympäristö, joka tuo alueelle kestävän kehityksen periaatteilla toimivia yrityksiä, uusia työpaikkoja sekä T&K-investointeja.

Whenever You Need Extreme -hankkeella Tunturi-Lapin Kehitys ry (TLK), Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) vastaavat seutukunnan monipuolisen ja kestävän elinkeinorakenteen tarpeeseen. Alueellisina toimijoina TLK ry ja LTL ry tuovat hankkeeseen seutukunnan erityispiirteiden ja yrityskentän näkökulman.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ennakointi- ja innovaatio-osaamiseen yhdistettynä hankkeessa tavoitellaan Tunturi-Lapin vetovoimatekijöiden tuotteistamista uusien yritysten houkuttelemiseksi alueelle sekä niiden erottautumiseksi kilpailijoista. Hankkeessa tehdään kaksi vuotta kehitystyötä alueen liiketoiminnan kehittämiseksi eri näkökulmat huomioiden siten, että alueella on vahva suunnitelma jatkoa varten.

Hanke toteutetaan 1.8.2021-30.6.2023 välisenä aikana ja sen rahoittaa 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet -ohjelma. Hankkeen kokonaiskustannus on 343 858 euroa.

Lisätietoja: Hanna Lakkala, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Verkkosivut