Joukko logopedian opiskelijoita ryhmänä.

Opiskelu logopedian oppiaineessa

Logopedian opintojen aikana opiskelijat perehtyvät normaaliin puheen, kielen, vuorovaikutustaitojen ja nielemisen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian opinnot ovat poikkitieteellisiä ja sisältävät laajasti lähitieteiden (esim. psykologia) opintoja. Opinto-oppaassa pystyt tutustumaan tarkemmin opintojen sisältöihin. 

Turun yliopistossa on mahdollista opiskella logopedian koulutusohjelman kandidaatin tutkinto (HuK) ja puheterapeutin pätevyyteen johtava maisterintutkinto (FM). Puheterapeutin pätevyyteen johtavaan tutkintoon sisältyy ohjattuja asiakastyöjaksoja. Opiskelijalla on myös mahdollisuutena valita maisterintutkinto (FM), joka sisältää laajemmat metodologiset opintokokonaisuudet. Tämä tutkinto ei sisällä asiakastyöjaksoja eikä näin ollen johda puheterapeutin pätevyyteen.  

Logopedia tarjoaa monitieteiselle tutkimukselle ja tutkimusyhteistyölle kansallisesti ja kansainvälisesti arvostetut puitteet. Yksikkö on profiloitunut neurokognitiiviseen ja kokeelliseen tutkimukseen. Logopedian tutkimuksessa ja opetuksessa painopisteenä on kommunikaation ilmiöiden kognitiivinen, neuraalinen ja biologinen perusta sekä näihin ilmiöihin vaikuttavat ympäristötekijät kuten kaksi- ja monikielisyys. Logopedian painopistealueisiin kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös puheterapeutin kliinisen työn kannalta keskeisiä aiheita 

Logopedian kliiniset opinnot Turun yliopistossa

Turun yliopiston logopedian koulutusohjelman kandidaatin tutkinto (HuK) ja puheterapeutin pätevyyteen johtava maisterintutkinto (FM) sisältävät kliinisiä opintoja opintopisteinä mitattuna yhteensä yhden lukuvuoden verran. Kliiniset opinnot koostuvat erilaisista käytännönläheisistä kursseista sekä neljästä asiakastyöjaksosta ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta neljän kuukauden logopedian kliinisestä harjoittelusta.

Asiakastyöjaksojen laajuus ja osaamistavoitteet kasvavat opintojen aikana ja opiskelijan työskentelyä ja taitojen kehittymistä ohjaa kliininen puheterapeutti. Asiakastyöjaksot sisältävät erilaisia puheterapeutin työn elementtejä, mm. ennaltaehkäisevään, asiakkaan toimintakykyä tukevaan sekä arvioivaan ja kuntouttavaan työskentelyyn liittyen. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii Moniammatillinen klinikka, jossa opiskelija pääsee harjoittelemaan myös moniammatillista asiakastyöskentelyä moniammatillisessa ohjauksessa (logopedia, psykologia, sosiaalityö).

Turun yliopiston logopedian kliinisten opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee valmistuessaan logopedisessa asiantuntijatyössä ja puheterapeutin ammattiroolissa vaadittavat taidot mm. vuorovaikutuksen, ammattietiikan, oman työn johtamisen, asiantuntijuuden ja kriittisen ajattelun osa-alueilla. Kliinisten opintojen tavoitteet on asetettu Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteiden mukaisesti (Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet - 3.6.2021 (helsinki.fi). Logopedian kliinisen harjoittelun (4 kk) tavoitteena on mahdollistaa näyttöön perustuvan logopedisen toiminnan omaksuminen ja toteutus harjoittelupaikan tarjoamissa puitteissa.

Käsitykset kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta ovat yhteiskunnassamme murroksessa, ja yhteiskunnan muuttuessa tulee myös opetuksen muuttua vastaamaan uutta tietoa ja yhteiskunnan tarpeita. Turun yliopiston logopedia pyrkii kouluttamaan tulevaisuuden puheterapeutteja, joilla on laaja-alaisia valmiuksia kaikkiin tehtäviin, joissa tarvitaan logopedistä asiantuntijuutta.  Tämä tarkoittaa toimimista paitsi arviointi- ja kuntoutustyön parissa, myös esimerkiksi ennaltaehkäisevää työtä, kouluttavaa ja ohjaavaa työtä sekä yhteisöllistä kuntoutusta.

Valmistumisen jälkeen

Logopedian puheterapeutin pätevyyteen johtavasta koulutusohjelmasta valmistuneet filosofian maisterit voivat anoa oikeutta harjoittaa puheterapeutin ammattia. Logopedian koulutusohjelmat antavat valmiudet myös moninaisiin muihin asiantuntijatehtäviin.

Maisteriopintojen jälkeen opiskelija voi tehdä tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opintoja. Oppiaine järjestää kuukausittain Åbo Akademin logopedian oppiaineen kanssa yhteisiä jatko-opintoseminaareja, joihin voivat osallistua kaikki logopedisesta tutkimuksesta kiinnostuneet ja lähitieteiden edustajat. Lisätietoa näistä saa Minna Lehtoselta