Matala-asteinen tulehdusreaktio keski-iässä ennustaa heikompaa suoriutumista muistitesteissä kymmenen vuotta myöhemmin

13.10.2022

Turun yliopiston, Turun valtakunnallisen PET-keskuksen ja THL:n kymmenen vuoden pituisen seurantatutkimuksen mukaan elimistön matala-asteista tulehdusta kuvaava veren korkeampi IL-6-taso keski-iässä ennustaa nopeampaa laskua ja heikompaa suoriutumista kognitiivista suorituskykyä eli muistia ja muita tiedonkäsittelytoimintoja mittaavissa testeissä.

Useissa tutkimuksissa on osoitettu elimistön matala-asteisen tulehdusreaktion yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin ja niiden riskitekijöihin, joiden tiedetään lisäävän riskiä sairastua etenevään muistisairauteen. Etenevissä muistisairauksissa oireiden vaikeutuminen voi johtaa laaja-alaiseen kognition ja toimintakyvyn alenemiseen eli dementiaan.  

Kognitiolla tarkoitetaan tarkkaavuuteen, muistiin, toiminnanohjaukseen, kielellisiin toimintoihin sekä oppimiseen liittyvää toimintojen kokonaisuutta. Aiempi tutkimustieto matala-asteisen tulehduksen merkityksestä kognition muutoksissa on ollut ristiriitaista.

Tässä Turun yliopiston ja THL:n epidemiologisessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen keski-ikäisen väestön matala-asteisen tulehdusreaktion yhteyttä kognitiiviseen suoriutumiseen kymmenen vuoden seuranta-ajan jälkeen. Tutkittavat osallistuivat THL:n toteuttamaan kattavaan Terveys 2000 -väestötutkimukseen, sekä tämän seurantatutkimukseen Terveys 2011.

Tutkimuksen lopulliseen analyysiin osallistui 915 tutkittavaa, jotka olivat tutkimuksen ensimmäisen osion aikaan 45–74-vuotiaita. Tutkittavien matala-asteista tulehdusreaktiota kuvaamaan käytettiin verikokeista määritettyjä tulehdusmuuttuja interleukiini 6, TNF-α, ja herkkä CRP. Tutkimuksen alku- ja loppuvaiheessa kognitiivista suorituskykyä arvioitiin kielellistä sujuvuutta, oppimista ja viivemieleenpalautusta kuvaavin testein.

– Tutkimuksessamme todettiin, että korkeammat interleukiini 6- ja TNF-α-tasot ennustivat heikompaa suoriutumista sekä kielellistä sujuvuutta että sanalistan oppimista kuvaavissa testeissä. Interleukiini-6 ennusti myös nopeampaa suorituskyvyn laskua kyseisissä testeissä. Tämän tutkimuksen perusteella herkkä CRP ei ennustanut kognitiivista suorituskykyä eikä siinä kymmenessä vuodessa tapahtuneita muutoksia, kertoo tutkimusartikkelin pääkirjoittaja, väitöskirjatutkija Teemu Kipinoinen Turun yliopistosta.

Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että keski-iän matala-asteinen tulehdusreaktio edeltää kognition heikentymistä.

– Löydökset alleviivaavat keski-iän merkitystä ajanjaksona, johon kognition alenemisen ehkäisyyn tähtäävät elintapamuutokset ja hoitotoimet tulisi ajoittaa, Kipinoinen sanoo.

Tutkimus on julkaistu arvovaltaisessa kansainvälisessä Neurology-lehdessä. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000201116

Luotu 13.10.2022 | Muokattu 13.10.2022