Digilaitteet ja aidot kohtaamiset keskusteluttivat innovaatiomessuilla Raumalla

21.01.2020

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä Myllymäellä järjestettiin perjantaina 17.1.2020 opiskelijoiden Innovaatiomessut -kasvatuksen hyvinvointiin. Yleisölle avoin tapahtumapäivä huipensi sen opiskelu- ja kehittelytyön, jota viime syyslukukaudella on tehty opintojaksolla Toimivat ja hyvinvoivat opetus- ja kasvatusyhteisöt.

Opintojakso oli yhteinen sekä luokanopettajiksi että varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskeleville. Opintojakso toteutettiin opiskelijoita osallistaen ja luovaa tutkimusperustaista kehittelytyötä toteuttaen. Opiskelijat perehtyivät kasvatustieteellisiin tutkimuksiin, joissa tarkasteltiin mm. opettajan roolia lapsen ja oppilaan kehityksen ja oppimisen tukijana, opettajan moniammatillisen osaamisen perusteita, hyvinvoivan päiväkodin tai koulun toimintakulttuurin luomista, lapsen oppimista ja kehityspolkuja, erityisesti siirtymävaiheita hyvinvoinnin näkökulmasta sekä lapsen tunne- ja mielenterveystaitoja. 

World Economic Forum on nimennyt tulevaisuuden työelämän kannalta keskeisiksi taidoiksi monimutkaisen ongelman ratkaisukyvyn, kriittisen ajattelukyvyn, luovuuden ja vuorovaikutustaidot. Näitä osaamisalueita on opintojaksolla pyritty kehittämään.

Innovaatiomessupäivät osoittivat ryhmäkehittelyn ja luovuuden voiman. Opiskelijat olivat kehitelleet lukuisia lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä pedagogisia sovelluksia, oppaita, pelejä ja digitaalisten sovellusten sisältökonsepteja. Esimerkkeinä mainittakoon Ivalo-opas inklusiiviseen liikuntakasvatukseen tai opettajan opas maahanmuuttajataustaisten lasten päiväkotiryhmään integrointiin, Happy Move -sovellus perheiden yhteisen liikuntaharrastuksen virittämiseen. 

Myös työyhteisöjen toimivuuteen ja ilmapiiriin oli kehitelty sovelluksia ja välineitä, joiden avulla voidaan avoimesti ja myönteisellä tavalla kehittää palautteen antoa, esittää toiveita ja edistää hyvinvoinnin teemoja läpi vuoden. Esimerkkeinä mainittakoon Palautepaussi-kortit kahvipöydän vuorovaikutukseen ja positiiviseen palautteen antoon, Toiveiden puun rakentaminen, Hyvinvoinnin teemavuosi-opas tai oppilaan itsearviointiin tarkoitettu sovelluskonsepti.  Varhaiskasvatus ja koulu muuttuvat yhteiskunnan muutosten myötä, siksi kannattaa kuulla opettajiksi opiskelevia, jotka ovat nykykoulutuksen todellisia asiantuntijoita. 

Innovaatiopäivään liittyi myös asiantuntijapaneelikeskustelu. Kysymykset panelisteille oli kerätty jo etukäteen ja paneelia johtivat opettajaopiskelijat Tuomas Yrjölä ja Pauliina Hyvärinen

panelistit innovaatiomessuillaPaneelikeskustelussa olivat mukana paikalliset lasten hyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämisen asiantuntijat: Pelastakaa lapset ry:n Elina Junnila, Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Salminen, MLL:n puheenjohtaja Timo Laes, Rauman seurakunnan opiskelijapastori Milla Voudinlehto sekä Turun yliopiston erikoistutkija, turvallisuuskasvatuksen asiantuntija Brita Somerkoski. 

Keskustelussa nousivat esille erityisesti digivälineiden käyttö ja todellisen kohtaamisen ja kuuntelemisen tarve. Turvalliset aikuis- ja kaverisuhteet sekä harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille lapsille ja nuorille, erityisesti niille lapsille, joiden kotoa tukea harrastuksiin ei tule. Esille nousi harrastustoiminnan tuominen osaksi lasten kokonaista koulupäivää tai varhaiskasvatusta.

Opettaja kohtaa työssään lapset, heidän perheensä ja monet yhteistyötahot erilaisissa vuorovaikutustilanteissa päivittäin. Tämä tekee opettajan työstä haastavaa mutta samalla palkitsevaa. Se edellyttää vahvaa sitoutumista ja monien tietojen ja taitojen hallintaa. Päiväkodeissa ja kouluissa koetaan päivittäin iloa uuden oppimisesta ja toisten kanssa yhdessä toimimisesta.  

Työyhteisöjen ilmapiiriin ja hyvinvointiin kannattaa sijoittaa ajattelua, kehittelyä ja käytännön toimia, sillä hyvinvoiva opettaja ja kasvattajayhteisö säteilevät hyvää mieltä myös lapsille ja kasvaville nuorille. Opettajan työllä on laaja ja pitkäkestoinen ulottuvuus tulevaisuuden yhteiskuntaan sen vuoksi on tärkeää, että työtä tekevät koulutetut, työssään hyvinvoivat, innostuneet ja arvostetut opettajat.

Opintojaksolla Toimivat ja hyvinvoivat opetus- ja kasvatusyhteisöt (6op) opettivat: Kristiina Huhtanen, Anitta Melasalmi, Riitta Korhonen, Inkeri Ruokonen ja Serja Turunen

Inkeri Ruohonen

Luotu 21.01.2020 | Muokattu 21.01.2020