Jobitti-hankkeen työtä jatketaan uusissa Erasmus+ -projekteissa

13.12.2021

OKM:n korkeakoulutuksen Jobitti-kehittämishankkeen alulle panema opetusyhteistyö jatkuu edelleen laajennetulla kokoonpanolla. Jobitin aikana syntyneet tulokset ja hankkeen tuottamat verkko-opetusmateriaalit mahdollistavat laajemman kurssitarjonnan opiskelijoille ja vertaistukea opettajille.

Kolmevuotinen Jobitti-hanke päättyi kesäkuussa 2021. OKM rahoitti hanketta 1,2 miljoonalla eurolla ja siihen osallistui hanketta koordinoineen Turun yliopiston lisäksi Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi sekä Itä-Suomen yliopisto.

Jobitti-korkeakoulujen yhteistyöllä ja sen myötä syntyneillä uusilla verkostoilla on onnistuttu hankkimaan kaksi uutta kansainvälistä Erasmus+ -hankerahoitusta bio- ja lääketieteen opetuksen kehittämiseen. Hanketta Tekoäly, innovaatiot ja yhteiskunta – lääketieteen tulevaisuus (AIIS) koordinoi Salamancan yliopisto ja hanketta European Network for Virtual Lab & Interactive Simulated Online Learning_2027 (ENVISION_2027) koordinoi Turun yliopisto.

– Jobitti-hanke ylitti kaikki odotuksemme ja mahdollisti uusien kansainvälisten kehittämishankkeiden käynnistämisen. Kaikki Jobitissa mukana olleet korkeakoulut ovat mukana myös uusissa hankkeissa ja luomamme verkostot jatkavat vastaisuudessakin toimivaa yhteistyötä, kertovat yliopistonlehtori Leena Strauss ja tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio, jotka olivat käynnistämässä Jobitti-hanketta neljä vuotta sitten.

Uusia avauksia verkko-opintoihin ja opiskelija-yritysyhteistyöhön

Jobitti-hankkeessa kehitettiin bio- ja lääkealojen opetusyhteistyötä ja tehtiin uusia laadukkaita verkkokursseja digitaalisia ja aktivoivia opetusratkaisuja käyttäen.

Lisäksi hankkeessa parannettiin käytännön yhteistyötä bioalojen yritysten kanssa. Tämän työn tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden työelämätuntemusta, madaltaa heidän rekrytointikynnystään sekä laajentaa työnantajien tuntemusta bioalojen eri opinto-ohjelmista valmistuvista osaajista. Opiskelijoita ja yritysten edustajia osallistui aktiivisesti hanketyöskentelyyn.

Kukin korkeakoulu keskittyi tekemään kursseja oman erityisosaamisensa pohjalta. Hankkeen aikana pilotoitiin 20 kandidaatti- ja maisteritason kurssia, jotka olivat laajuudeltaan 2-5 ECTS. Kurssit toteutettiin verkossa pääosin englanninkielisinä ja tarjottiin eri korkeakouluissa joko valinnaisina tai opinto-ohjelmaan sisältyvinä kursseina.

– Olin mukana tekemässä biokuvantamisen analyyseihin liittyviä verkkokursseja ja Jobitti tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää omaa pedagogista osaamista verkostoitumisen, digipedagogisen kouluttautumisen sekä yhteisopettajuuden kautta, kertoo tohtorikoulutettava Laura Mairinoja biolääketieteen laitokselta.

Esimerkkinä uudenlaisesta opiskelija- ja yritysyhteistyöstä on hankkeen toimeksi antama ja Turun ammattikorkeakoulun opettajien mentoroima, monialaisista opiskelijoista koostuvan ryhmän innovoima ja toteuttama laadunhallintaan liittyvä peli. Pelin kohderyhmänä olivat erityisesti diagnostiikka- ja lääketeollisuuden uudet työntekijät ja sen tavoitteena oli tuoda uusia työkaluja yritysten laatuperehdytykseen sekä tuottaa itsenäisessä opiskelussa helposti hyödynnettävää materiaalia. Jobitti Quality Game esiteltiin korkeakouluopiskelijoiden yhteisessä ICT-tapahtumassa Turussa huhtikuussa 2020.

Toinen esimerkki matalan kynnyksen opiskelija-yritysyhteistyöstä on Turun yliopiston Job Shadowing -kurssi, jossa opiskelijat tutustuvat pareittain valitsemansa yrityksen työntekijän päivään ja työtehtäviin.

– Kurssin lähtökohtana on, että opiskelijaparista toinen on suomalainen, toinen kansainvälinen opiskelija, jolloin kansainvälisten opiskelijoiden verkostoituminen ja tieto suomalaisista alan yrityksistä sekä yleisemmin suomalaisesta työelämästä ja kulttuurista paranee, mikä madaltaa heidän Suomessa työllistymisensä kynnystä, kertoo kurssin ideoinut ja sitä opettava yliopisto-opettaja Sanna Soini.

– Kurssi on valinnainen ja sen voi ottaa vaikkapa maisteriopintojen loppuvaiheessa ne opiskelijat, jotka kaipaavat työelämäorientaatiota, apua työelämätietojen ja -taitojen jäsentämiseen tai lisää tietoa heitä kiinnostavista työtehtävistä, Soini lisää.

Hankkeen materiaalit hyödynnettävissä vuoden 2025 loppuun

Hankkeen eri korkeakoulujen välillä solmittu Jobitti-sopimus takaa sen, että hankkeessa syntyneiden verkkokurssien materiaalit ovat saatavilla ja hankkeen kaikkien opettajien hyödynnettävissä vuoden 2025 loppuun asti. Sopimuksella pyritään varmistamaan, että kursseja voidaan tarjota valinnaisina opintoina ainakin seuraavan opintosuunnitelmakauden ajan.

Materiaalit, jotka sisältävät muun muassa kysymyspankkeja, videoita, H5P-työkaluja hyödyntäviä luentomoduuleja ja interaktiivisia oppitunteja, ovat hankkeen kaikkien opettajien hyödynnettävissä.

– Hankeyhteistyössä edistettiin aktiivisesti ristiinopiskelua, eli sitä, että eri korkeakoulujen opiskelijat voivat suorittaa toisen korkeakoulun tuottamia kursseja ja kerryttää niistä myös opintopisteitä omaan koulutusohjelmaansa. Jobitti-verkosto onkin solmimassa Ristiinopiskelupalvelu(RiPa) -sopimuksen, joka sujuvoittaa opiskelijoiden ja heidän suoritustensa liikkumista korkeakoulujen välillä. Lisäksi Jobitti-hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään uudessa kansallisessa Digivisio2030 -hankkeessa, kertoo kehityspäällikkö Anni Wärri.

Hankkeen tavoitteisiin sisältyi myös ajallisen joustavuuden, kuten kolmannen lukukauden lisääminen. Pilottina tästä toteutettiin Jobitti Summer Studies 2020, joka oli suunniteltu siten, että se mahdollisti opintotuen jatkumisen kesällä erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät muun muassa koronapandemian vuoksi päässeet kesätöihin.

OKM:n,Turun yliopiston, Åbo Akademin, UEFin ja Turun AMK:n logot.

Lue lisää uusista Erasmus+ -hankkeista:

Luotu 13.12.2021 | Muokattu 13.12.2021