Lääkäri 2023 -tutkimus: Lääkärit peruskoulutuksessaan tyytyväisempiä sairaalatyön kuin terveyskeskustyön opetukseen

14.06.2024

Lääkärien peruskoulutuksessa tyytyväisyys terveyskeskustyön opetukseen on laskenut. Valtaosa valmistuvista lääkäreistä aikoi erikoistua. Tulokset käyvät ilmi vuosina 2012-2021 valmistuneille lääkäreille tehdystä kyselytutkimuksesta.

Lääkärien peruskoulutus kattaa lääketieteelliseen osaamiseen edellytettävät alueet määrällisesti hyvin. Sen sijaan kolme neljäsosaa vastaajista kokee saaneensa liian vähän opetusta johtamisen taidoissa.  Terveyskeskustyön opetukseen tyytyväisiä oli vain noin puolet vastaajista kun sairaalatyön opetukseen tyytyväisiä oli liki 80 %. Tämä selviää Lääkäri 2023 -tutkimuksesta, jossa on selvitetty vuosina 2012–2021 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia koulutukseen, ammatti-identiteettiin, arvoihin ja urakehitykseen liittyen.

Aiempien tutkimusten tavoin yli 90 % kyselyyn vastanneista lääkäreistä on erikoistunut, erikoistumassa tai aikoo erikoistua. Kolme neljästä vastaajasta kokee erikoislääkärikoulutuksen vastaavan omaa työtään melko tai erittäin hyvin. Oppimista ohjaavan palautteen antamisessa on edelleen parannettavaa, sillä lähes puolet vastaajista arvioi oppimistavoitteiden täyttymistä seurattavan melko tai erittäin huonosti.

Opiskelupaikkoja on lisätty ja ammatinvalintaan ollaan tyytyväisiä

Lääkärikoulutukseen hakemisen motiiveissa on tapahtunut joitain muutoksia. Tyytyväisyys työhön on säilynyt hyvällä tasolla ja 84 % vuosina 2012–2021 valmistuneista lääkäreistä valitsisi edelleen lääkärin ammatin. Kollegiaalisuuden koetaan kymmenen viime vuoden aikana parantuneen.

Opiskelijoiden sisäänottomäärää on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisätty 27 %. Opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevien osuus on vuoden 1998 tasolta vähentynyt viidesosaan.

Tutkimus on jatkoa viiden vuoden välein toistetulle poikkileikkaustutkimusten sarjalle, jonka toteuttamista sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut 35 vuoden ajan. Tutkimus on kohdistettu erityisesti perus- ja erikoistumiskoulutuksiin niissä toteutettujen uudistusten vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö hyödyntää tutkimuksen ja tulevien erillisjulkaisujen tuloksia terveyspalvelujärjestelmän ja erikoislääkärikoulutuksen kehittämisessä. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yhteistyössä kaikkien viiden Suomessa lääkäreitä kouluttavan tiedekunnan ja Suomen Lääkäriliiton tutkijoiden kanssa.

Lisätietoja:

LT Heli Halava, Turun yliopisto, heli.halava@utu.fi

Johtaja, Jaska Siikavirta , asiakkaat ja palvelut- osasto, sosiaali- ja terveysministeriö etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 163 394

Luotu 14.06.2024 | Muokattu 14.06.2024