Turun yliopisto järjesti innovaatio- ja yrittäjyyskoulutusta nigerialaisille yliopistoille

16.06.2023

Turun yliopiston kehittämän Innovation and Enterprise Development -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä innovaatio- ja yritystoiminnan kehittämisen keskeisistä periaatteista. Koulutus tarjoaa myös ideoita ja motivaatiota yrittäjyys- ja innovaatiostrategioiden toteuttamiseen korkeakouluissa.

Nykypäivän nopeasti kehittyvässä maailmassa muutosten vauhdittaminen ja organisaation valmiuksien hyödyntäminen edellyttää innovaatioiden ja yritystoiminnan kehittämisen välisen yhteyden sisäistämistä. Tämä on huomattu myös yliopistoissa ympäri maailmaa. Monien on kuitenkin edelleen hankala ymmärtää innovaatioiden todellista luonnetta ja niiden läheistä yhteyttä yrittäjyyteen sekä sitä, miten molempia voidaan tukea akateemisessa ympäristössä.

Turun yliopiston Innovation and Enterprise Development -koulutuksen tavoitteena on vakiinnuttaa innovaatioiden ja yrittäjyyden kehittämien osaksi yliopistoja, jotta ne voivat entistä paremmin edistää alueellista ja kansallista kehitystä. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa innovaatioiden ja yritystoiminnan tukemista akateemisessa ympäristössä, yliopiston johdon rooli yrittäjyyshenkisyyden vahvistamisessa sekä keinoja, joiden avulla tiedekuntien edustajia ja tutkijoita voidaan rohkaista tarttumaan yrittäjyyteen ja kehittämään omia ideoitansa merkitykselliseksi liike- ja yritystoiminnaksi.

Keväällä 2023 Innovation and Enterprise Development -koulutuskokonaisuus järjestettiin 12 nigerialaisen yliopiston edustajalle. 80 osallistujan joukossa oli opettajia, dekaaneja ja yliopistojen johdon edustajia. Koulutukset järjestettiin Nigerian pääkaupungissa Abujassa yhteistyössä Tertiary Education Trust Fund (TETFund) kanssa. Kouluttajina toimivat yliopisto-opettaja Sanna Ilonen ja yliopistolehtori Joachim Ramström Turun yliopistosta.

Sanna Ilonen and Joachim Ramström facilitating the training

Toimintasuunnitelmia yrittäjyydelle ja innovaatioille

Nigerialaisille järjestetyn koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli auttaa osallistujia ymmärtämään, miten yrittäjyys- ja innovaatiokoulutusta voidaan toteuttaa ja järjestää yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tämän lisäksi tavoitteena oli selventää sitä, miten yrittäjyys ja innovaatiot voidaan aidosti sulauttaa osaksi yliopistojen toimintaa ja tehtäviä. Kaksitahoisen tavoitteen vuoksi koulutuksessa käsiteltiin koulutuskäytäntöjen ja pedagogisten ratkaisujen lisäksi myös yliopistojen sisäisiä tukitoimia ja strategioita.

– Sen lisäksi, että koulutuksessa keskustellaan siitä, mitä tulisi ottaa huomioon yrittäjyys- ja innovaatiokoulutusta järjestettäessä, on todella tärkeää ymmärtää, mitä tukitoimenpiteitä organisaatiotasolla tarvitaan. Tukitoimilla tarkoitetaan niitä keinoja, joiden avulla yliopiston johto, hallintorakenteet ja prosessit mahdollistavat innovaatioiden ja yrittäjyyden sulautumisen osaksi yliopistoja ja niiden yhteisöjä, Ramström kertoo.

Yrittäjyys ja innovaatiot ovat tuttuja käsitteitä Turun yliopiston opinnoissa, tutkimuksessa ja työskentelykulttuurissa. Koulutuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut saada osallistujat toistamaan Turun yliopiston mallia. Sen sijaan koulutuksen painopiste oli vahvasti osallistujien edustamien yliopistojen yksilöllisissä tarpeissa, konteksteissa ja resursseissa. Tavoitteena oli tukea osallistujia kehittämään toimintasuunnitelmia, jotka sopivat heidän yliopistojensa tilanteeseen.

– Yksi koulutusohjelman vahvuuksista on se, että emme opeta tai anna osallistujille valmiita, kaikille sopivia malleja. Osallistujien on pohdittava huolellisesti omien instituutioidensa haasteita ja mahdollisuuksia. Tällä tavoin osallistujat todella ymmärtävät, miten yrittäjyys ja innovaatiot voidaan sulauttaa osaksi heidän organisaatioitaan ja he pystyvät luomaan toteutukselle suunnitelman, Ilonen kertoo.

Yrittäjyys vahvistaa yksilöitä ja yhteisöjä

Koulutuspäiviin sisältyi runsaasti keskusteluja ja ryhmätyöskentelyä, joiden avulla osallistujien oli helpompi hahmottaa ja ymmärtää omien yliopistojensa tilanteita. Työpajamainen toteutus mahdollisti ideoiden ja käytäntöjen vaihdon sekä syventymisen asioihin, jotka vaativat enemmän huomiota.

Training participants sitting around a table

– Johtamisen rooli yrittäjyyden ja innovaatiokoulutuksen toteuttamisessa oli aihe, joka herätti paljon kysymyksiä, Ramström toteaa. – Aina ei ole helppoa vakuuttaa yliopiston johtoa tarpeesta antaa henkilöstölle enemmän vapauksia, sillä se tarkoittaa myös sitä, että heille annetaan vapaus tehdä virheitä. Lisäksi vahva ajatus hierarkiasta voi aiheuttaa sen, että johdon on hankala päästä irti tarpeesta kontrolloida esimerkiksi opettajien toimintaa. Menestyäkseen innovaatio- ja yrittäjyyskasvatuksessa opettajien on kuitenkin saatava tehdä päätöksiä. Asioiden muuttuminen voi viedä melko paljon aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Hallinnasta irrottautuminen vaatii johdolta rohkeutta. Koko koulutusohjelman ajan rohkaisimme osallistujia kehittämään ja vaalimaan intohimoa yhteisöissään. Tämä ei suinkaan ole vain nigerialainen ilmiö, vaan sitä tapahtuu Suomessa ja muuallakin.

– Ylhäältä alaspäin suuntautuvat prosessit ovat tärkeitä, mutta yrittäjyydessä on myös todella paljon kyse alhaalta ylöspäin suuntautuvista prosesseista. Uskon, että onnistuimme välittämään nämä molemmat näkökulmat koulutuksen aikana, Ilonen jatkaa.

Yrittäjyyskoulutuksen kautta on mahdollista vahvistaa yksilöitä ja yhteisöjä. Tämän vuoksi Ramström ja Ilonen uskovat, että yrittäjyys ja innovaatiot pitäisi sulauttaa akateemisiin ympäristöihin ja eri tiedekuntien koulutusohjelmiin. Ne yliopistot ja korkeakoulut, jotka ovat onnistuneet tässä voivat toimia tiennäyttäjinä muille.

– Yrittäjyydellä on vahva perusta Turun yliopistolla. Meillä on paljon yrittäjyyteen ja innovaatioihin liittyvää osaamista, opintoja ja tutkimusta. Vaikka emme halua tyrkyttää omia tapojamme muille, olemme mielestäni todella hyvässä asemassa jakamaan tietoa ja kokemuksia - myös tekemistämme virheistä. Tämä voi motivoida, auttaa ja innostaa muita, Ilonen kertoo.

– On tärkeää antaa ihmisille, erityisesti nuorille, valta muokata omaa tulevaisuutta ja rakentaa omia urapolkuja. Sitä odotetaan joka tapauksessa enenevissä määrin meiltä kaikilta työelämässä. Jos voimme hyödyntää omaa asiantuntemustamme ja tietämystämme auttaaksemme muita hyödyntämään voimavarojansa ja tarjolla olevia mahdollisuuksia, meidän pitää mielestäni ehdottomasti tehdä niin, Ramström toteaa.

Luotu 16.06.2023 | Muokattu 17.06.2023