Turun yliopisto toteuttaa yhtätoista kansallisen tiekartan 2021–2024 tutkimusinfrastruktuuria

11.12.2020

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK) on valinnut 29 tutkimusinfrastruktuuria kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2021–2024. Turun yliopisto koordinoi yhtä kansallista tutkimusinfrastruktuuria ja on mukana kymmenen muun infrastruktuurin toteuttamisessa.

Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea valitsi 10.12.2020 kokouksessaan 29 tutkimusinfrastruktuuria kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2021–2024. Tiekartta on luettelo Suomen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalle strategisesti merkittävistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuuripalveluista.

Tutkimusinfrastruktuurien avulla voidaan tuottaa monimuotoista ja vaikuttavaa tietoa niin tiede- ja korkeakouluyhteisön kuin julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. 

Turun yliopisto koordinoi yhtä kansallista infrastruktuuria ja on kumppanina toteuttamassa kymmentä muuta infrastruktuurihanketta.

– Tiekartalle valittiin monia Turun yliopistolle tärkeitä infrastruktuureja. Koska valinnat kattavat tieteenaloja laajasti, ne tukevat hyvin monitieteisen yliopistomme toimintaa ja erityisesti INVEST- ja InFLAMES-lippulaivojen tutkimusta, Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.

Tiekartalle valittiin Turun yliopiston koordinoima kansallinen European Social Survey (ESS) -infrastruktuuri. ESS on tieteellisistä lähtökohdista toteutettava vertaileva kyselytutkimus, jossa kartoitetaan ja selitetään eurooppalaisten yhteiskuntien muuttuvien instituutioiden ja kansalaisten asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita. Tutkimus kattaa yli 30 maata ja se muodostaa kahden vuoden välein kerätyn aikasarja-aineiston vuodesta 2002 lähtien.

Lisäksi tiekartalle valittua Euro-BioImaging Finlandia (EuBI-Fi) koordinoidaan Turusta, Åbo Akademin johtamana, yliopistojen tiiviinä yhteistyönä. EuBI-Fi-hankeen päämääränä on lääketieteellisen ja biologisen kuvantamisen kehittäminen. 

Turun yliopisto kumppanina kymmenen eri kansallisen tutkimusinfrastruktuurin toteuttamisessa

Biocenter Finland (BF) -infrastruktuuria toteuttavat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Biokeskus Suomi edistää huippututkimusta koordinoimalla maanlaajuista viidentoista tutkimusalustan verkostoa, joka toimii isäntäyliopistojen viidessä biokeskuksessa. 

Common Language Resources and Technology Infrastructure (FIN-CLARIAH) on ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, jolla on kaksi komponenttia: FINCLARIN ja DARIAH-FI. FINCLARIN jatkaa aluevaltauksiaan kieliaineistoihin perustuvassa tutkimuksessa ja DARIAH-FI kehittää uutta infrastruktuuria isoja heterogeenisiä ihmistieteiden tutkimusaineistoja varten. 

Hanketta toteuttavat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, CSC – tieteen tietotekniikan keskus Oy, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Vaasan yliopisto.

Euro-BioImaging: Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (EuBI-Fi) on Åbo Akademin, Aalto-yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Oulun yliopiston, Turun yliopiston sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan toteuttama infrastruktuuri. Hankkeen päämääränä on lääketieteellisen ja biologisen kuvantamisen järjestäytyminen ja kehittäminen sekä globaalin johtoaseman ylläpitäminen Euroopassa. Euro-BioImagingin myötä tutkijat pystyvät vapaasti hyödyntämään Euroopan parhaita kuvantamistekniikoita tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

European Infrastructure of Screening Platforms for Chemical Biology (EU-OS FI) on eurooppalainen kemialliseen biologiaan keskittyvä tutkimusinfrastruktuurikonsortio, joka tarjoaa avoimen pääsyn maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureihin, teknologioihin ja erityisosaamiseen, ainutlaatuiseen yli 100 000 yhdisteen kokoelmaan sekä avoimeen tietokantaan. Yhtenä perustajajäsenmaista Suomella on avainasema EU-OS -tutkimusinfrastruktuurissa. 

Konsortiota toteuttavat Helsingin yliopisto, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Finnish Biodiversity Information Facility (FinBIF) kiihdyttää lajitiedon digitointia, kokoamista ja avointa jakelua tutkimuksen, hallinnon, opetuksen ja liike-elämän tueksi. FinBIF on integroitu e-infrastruktuuri, joka yhdistää kolmenlaista lajitietoa (kokoelmanäytteet, lajihavainnot ja DNA), kytkee tiedot moderneihin tutkimusmenetelmiin mahdollistaakseen uuden tiedon nopean tuottamisen sekä tuo nämä kaikki yhteen avoimena tietona. 

Infrastruktuuria toteuttavat Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion luonnontieteellinen museo, Oulun yliopisto sekä Turun yliopisto.

Finnish Computing Competence Infrastructure (FCCI) Finnish Grid and Cloud Infrastructure (FCCI) tuottaa suomalaisille yliopistoille Tier-2-tason laskennallisia ja tallennusresursseja, jotka tukevat kunkin yliopiston erityistä tutkimustoimintaa ja siten yliopistojen kansallista profilointia. Hanke koordinoi yliopistojen yhteistyötä laskennallisessa tutkimuksessa, tukee laskennallisen tieteen huippuammattilaisten koulutusta ja vahvistaa Suomen identiteettiä yhtenä johtavista laskennallisen tieteen maista. 

Infrastruktuuria toteuttavat Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

The Finnish Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO) on Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston monialainen konsortio julkisen mielipiteen, mielipiteenmuodostuksen ja valintakäyttäytymisen tutkimiseen. FIRIPO palvelee lukuisia tieteenaloja ja mielipidetutkijoita ympäri maailmaa ja se tarjoaa hyödyllistä tietoa päätöksentekijöille ja medialle. Hanke nousi ensimmäistä kertaa tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle.

Finnish Marine Research Infrastructure (FINMARI) kokoaa kansalliselle tiekartalle integroidun kokonaisuuden, jossa yhdistyvät neljän tutkimuslaitoksen (Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus) ja kolmen merkittävimmän Itämeren tutkimusta harjoittavan yliopiston (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi) toisiaan täydentävät resurssit. FINMARI koostuu kenttäasemista, tutkimusaluksista, kokeellisista laboratorioista, kauppalaivojen läpivirtausasemista, profiloivista mittauspoijuista ja muista autonomisista mittausalustoista sekä uuden sukupolven automatisoidusta Utön ilmakehä- ja merentutkimusasemasta.

FINMARIn tavoitteena on luoda kestävä pohja meriekosysteemien monitasoisen ajallisen ja paikallisen vaihtelun syiden ymmärtämiselle merten suojelun pohjaksi.

Finnish Research Infrastructure for Population Based Surveys (FIRI-PBS) edistää olemassa olevien ja uusien väestötutkimusaineistojen käyttöä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja monitieteellisessä yhteistyössä, lisää tietoisuutta yhteisten menetelmien käytöstä tiedonkeruussa ja edistää laadukasta ja kustannustehokasta tutkimustiedon keräämistä. 

Infrastruktuuria toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Työterveyslaitos. Hanke on ensimmäistä kertaa valittu tiekartalle.

Integrated Structural Biology Infrastructure (FinStruct & Instruct-ERIC Centre FI) on kansallinen, hajautettu, avoimen pääsyn rakennebiologinen tutkimusinfrastruktuuri, joka johtaa kansainvälistä tutkimusta ja kehitystä biomolekyylikompleksien puhdistuksessa, kryogeenisessä elektronimikroskopiassa, ydinmagneettisesssa resonanssissa, yksisoluproteomiikassa, natiivimassaspektrometriassa, rakenteellisessa bioinformatiikassa sekä röntgenkristallografiassa. Infrastruktuurin yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy uusina patentteina, start up -yrityksinä sekä diagnostisina ja terapeuttisina menetelminä.

Hanketta toteuttavat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi.

Turun yliopistollinen keskussairaala toteuttaa lisäksi infrastruktuuria Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Finland (BBMRI.fi) yhdessä Suomen Biopankkien Osuuskunnan (FINBB), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan, Suomen Punaisen Ristin, Tampereen yliopistollisen sairaalan sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Suomalaisen biopankkiinfrastruktuurin tavoitteena ja visiona on tarjota ensiluokkaiset uuden sukupolven biopankkipalvelut tutkimuksen ja innovaatioprojektien käyttöön ja siten tehostaa yksilöllisen terveydenhoidon toteumista ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 

Luotu 11.12.2020 | Muokattu 23.12.2020