Tutkijat selvittävät miten paljon kaupunkilaiset ovat valmiita muuttamaan tapojaan kestävän kehityksen hyväksi

22.12.2020

Kun tavoitteena on kestävä kehitys, millaiset käyttäytymiseen liittyvät muutosvaatimukset kaupunkilaiset kokevat hyväksyttävinä? Tähän kysymykseen pureutuu psykologian professori Paula Salon tutkimusryhmä, joka sai tehtävää varten Turun kaupunkitutkimusohjelmasta 150 000 tutkimusrahoituksen.

Uusi tutkimus käynnistyy vuoden vaihteessa ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Se jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä tutkitaan millaiset käyttäytymistieteelliset vaikuttamiskeinot suuremmissa kaupungiessa asuvat kokevat hyväksyttäviksi. Tutkittavilta muun muassa kysytään, miten heidän omaa käyttäytymistään on sopivaa ohjailla. Toisessa osassa arvioidaan eettisestä näkökulmasta kestävään kehitykseen liittyviä tuuppaustoimia ja niiden toteuttamista.

– Kolmannessa osiossa toteutamme Turun kaupungin kanssa intervention, jossa selvitämme vähäpäästöisempien ja terveyttä edistävämpien liikkumismuotojen suosiota. Selvitämme, minkälaisia eroja ihmiset kokevat sähkökäyttöisten ja polttomoottorikäyttöisten kulkuneuvojen kohdalla. Tämä toteuteaan satunnaistettuna koeasetelmana, Salo sanoo.

Uusi tutkimus linkittyy Salon johtamaan suurempaan Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE) -hankkeeseen. Strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi hankkeelle tänä syksynä vajaan 4, 3 miljoonan euron rahoituksen, josta Turun yliopiston osuus on vajaat 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeessa kehitetään ja testataan tuuppausinterventioita, joiden tavoitteena on sekä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä että optimoida hiilinielujen käyttöä metsänhoidossa. Tuuppausinterventioiden keskeinen ero perinteisiin ohjausmenetelmiin on siinä, että tuuppauksissa päätöksentekijän valinnanvapaus säilyy.

Paula Salo rintakuva.

Kaupunkitutkimusohjelma jakoi neljä apurahaa, joista kolme osoitettiin Åbo Akademin johtamille hankkeille, Turun yliopistolaisista apurahan sai Paula Salo.

Salon mukaan kaksivuotinen tutkimus istuu hyvin Turun kaupungin kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. Samoin näkee kaupunkitutkimusohjelman tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

– Kaupunkilaisten käyttäytymiseen vaikuttavat suostuttelevat keinot ovat kaupungeille olennaisia niiden pyrkiessä luotsaamaan kaupunkilaista elämänmuotoa nykyistä kestävämpään suuntaan, Ruoppila sanoo.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen. Sen tavoite on tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, ja lisätä yliopistoissa tehtävän kaupunkitutkimuksen sekä kaupungin johdon ja hallinnon välistä vuorovaikutusta.

>> Tietoa muista apurahan saaneista
>> Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus CLIMATE-NUDGE -tutkimuskonsortiolle

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: pääkuva: Turun kaupunki / Pasi Leino, henkilökuva: Turun yliopisto / Pasi Leino

Luotu 22.12.2020 | Muokattu 22.12.2020