Construction

Uudessa projektissa kehitetään digitaalista osaamista rakennusalalla

09.05.2022

Toukokuun 2022 alussa alkaneessa kehityshankkeessa keskitytään digitaaliseen osaamiseen rakennusalalla. DORA (Digitaalinen osaaminen rakennusalalla) hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakennusalan pk-yritysten ja ennen muuta niiden työntekijöiden digitaitoja. Sekä työmotivaatio että työntekijän asema alati muuttuvilla työmarkkinoilla kohenevat, kun työntekijöillä on riittävät taidot hyödyntää digitaalisia välineitä työssään. Hankkeen toteuttavat tiiviissä yhteistyössä rakennusalan pk-yritysten kanssa CCR (Centre for Collaborative Research) ja johtamisen ja organisoinnin oppiaine.

Lisääntynyt digitaalisten työvälineiden ja järjestelmien käyttö on kiihdyttänyt rakennusteollisuuden digitalisaatiota viime vuosien aikana. Digitaalisten järjestelmien käyttöönotto ei kuitenkaan riitä, jos toimintatavat ja osaaminen koko rakentamisen tuotantoketjussa eivät ole ajan tasalla. Digitalisaation edetessä myös rakennusalalla onkin tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus jatkuvasti kehittää osaamistaan työssään digitaalisten työkalujen osalta.

DORA-kehityshankkeelle on havaittu tarve käynnissä olevien MOPO- ja Moteva- hankkeiden aikana. Molemmat tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet keskittyvät rakennusalan digitalisaatioon ja tuottavat tietoa ja toimintatapoja, joilla rakennusalan yritykset pystyvät hyödyntämään digitaalisia työvälineitä parhaalla mahdollisella tavalla työhyvinvointia tukien. DORA-hankkeen on tarkoitus pureutua ja osaltaan parantaa rakennusalan työntekijöiden digiosaamista ja -taitoja, mikä on koettu yhdeksi suureksi haasteeksi digitalisaation yleistyessä alalla.

Dora-kehityshanke tuottaa rakennusyritysten käyttöön tavan, jolla yritys voi mitata digitaalisen kyvykkyytensä tilan sekä toimintatavan, jolla yritys voi edistää henkilöstön digitaalisia taitoja. Hanke on jaettu käytännössä kahteen eri vaiheeseen:

  1. Ensin kehitetään yrityksen digikyvykkyyden mittari, joka selvittää työntekijöiden digiosaamista, heidän valmiuksiansa ja asenteitaan teknologiaa ja teknologisia välineitä kohtaan sekä yritykseltä saatavaa tukea digitalisaation käyttöön.
  2. Toiseksi kehitetään digitaalisten taitojen koulutusmalli, joka parantaa rakennusalan pk-yritysten henkilöstön digitaalisia taitoja ja teknologista osaamista. Koulutusta pilotoidaan osallistujayrityksissä.

Valmis koulutusmalli on avoimesti kaikkien yritysten käytettävissä ja sitä voi toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä ulkopuolisen fasilitoijan kanssa.

Kehityshankkeeseen on sitoutunut tällä hetkellä mukaan neljä varsinaissuomalaista rakennusalalla toimivaa pk-yritystä. Toteutuksen aikana mukaan voidaan ottaa uusia yrityksiä aina noin kymmeneen yritykseen asti. Hankkeeseen otetaan mukaan rakennusurakoitsijoiden lisäksi heidän alihankkijoita ja tavarantoimittajia, mikä edesauttaa koko rakennusalan digitaalista kehittymistä.

Hankkeelle on myönnetty 1,5 vuoden rahoitus Euroopan Unionin alaisesta Euroopan sosiaalirahastosta.

EU ESR logo   Vipuvoima EU logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdostatoteuttamia toimia.

Luotu 09.05.2022 | Muokattu 09.05.2022